Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70568

Hankkeen nimi: Avainhenkilön palkkaaminen. Ajoneuvovaakan hankinta ja puutavaraterminaalin varaston rakentaminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 28.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN LÄMPÖHUOLTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2323341-3

Jakeluosoite: Valjuksentie 15

Puhelinnumero: +358 40 750 1352

Postinumero: 87970

Postitoimipaikka: JORMUA

WWW-osoite: www.kainuunlampohuolto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jauhiainen Sampo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sampo.jauhiainen(at)kainuunlampohuolto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407501352

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tukea haetaan avainhenkilön palkkaukseen ja sitä kautta yrityksen kehittämistyöhön. Kehitystyön tavoite on etsiä ja suunnitella toimivia käytännönratkaisuita, joilla voidaan vastata lämpölaitoksien tiukkeneviin ympäristönsuojelu vaatimuksiin. Käytännössä tiukkenevat vaatimukset ohjaavat lämpölaitoksia parantamaan savukaasujen puhdistustekniikoita ja etsimään öljyllä toimiville vara- sekä huipputehokattiloille kustannustaloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja. Lisäksi kehitystyössä keskitytään selvittämään menetelmät, joilla parannetaan kiinteänpolttoaineen lämpölaitoksien polttoainetoimituksien logistiikkaa ja kustannustehokkuutta. Lisäksi yrityksen on tarkoitus hankkia ajoneuvovaaka ja kiinteä varasto metsähakkeen hankintalogistiikan kustannustehokkuuden parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valjuksentie 15

Postinumero: 87970

Postitoimipaikka: JORMUA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole relevantti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole relevantti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on avainhenkilön palkkaaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-