Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70570

Hankkeen nimi: Teollisten tuotantolaitosten turvallisuuden toimintamallit ja käytännöt.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.3.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEOLLISUUSTAITO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2584153-5

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: +358 0407536071

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.teollisuustaito.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lappalainen Kare

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimialajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kare.lappalainen(at)teollisuustaito.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0407536071

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisuustaito Oy kehittää kokemusperäiseen tieto-taitoon perustuvan teollisten tuotantolaitosten henkilöstön ja prosessiturvallisuuden toimintamallin. Mallissa rakennetaan valmiudet kehittyneisiin perehdytys ja työnopastuskäytäntöihin, prosessin turvallistamiseen, työterveyden ja suojainmatriisien operatiiviseen suorittamiseen. Mallissa luodaan myös tuotantolaitosten tarvitsemat dokumentaatiopohjat ja toimintamallit. Aineisto kootaan sähköiseen muotoon ja on siten sovellettavissa prosessiteollisuuden käyttöön eri teollisuuden alan toimijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 650

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 650

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei merkityksellinen tieto hankkeen toteutuksen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuotos huomioi tasa-arvon työelämässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuotantolaitosten turvallisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Oikeat ja turvalliset operatiiviset työtavat vähentävät materiaalien kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Operointitapojen ja prosessisuureiden hallinta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Operointi ja prosessisuureiden hallinta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Operointi ja prosessisuureiden hallinta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Operointi ja prosessisuureiden hallinta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Operointi ja prosessisuureiden hallinta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Operointi ja prosessisuureiden hallinta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Sosiaalinen hyväksyntä oikeiden operatiivisten työtapojen myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Sosiaalinen hyväksyntä oikeiden operatiivisten työtapojen myötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 6
Merkittävä vaikutus turvallisuuden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 9 6
Työsuojelu korostaa tasa-arvoa työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 3
Sosiaalinen hyväksyntä
Kulttuuriympäristö 7 3
Sosiaalinen hyväksyntä
Ympäristöosaaminen 2 4
Oleellinen asia turvallisen operoinin hallinassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana on luotu kokonaiskuva siitä, minkälaisia osatekijöitä tuotantolaitoksen operatiivisiin turvallisuuskäytäntöihin liittyy. Yritykselle on luotu dokumentti- ja lomakepohjat, jotka helpottavat ja ovat välttämättömiä näiden turvallisuuskäytäntöjen toteuttamista varten. Dokumentteihin on myös luotu ohjeellista sisältöä. Dokumenttipohjien avulla palvelun räätälöinti yrityksen eri asiakkaiden tarpeisiin on mahdollista ja tehokasta. Dokumentaatiota on testattu tuotannollisessa pilot-ympäristössä. Hankkeen palveluista on tuotettu esite.