Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70571

Hankkeen nimi: Työstökeskuksen investointihanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.12.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEOLLISUUDEN MONIPALVELU TMP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0985200-7

Jakeluosoite: Pölykuja 6

Puhelinnumero: +358 400686060

Postinumero: 91900

Postitoimipaikka: LIMINKA

WWW-osoite: www.tmp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kontio Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kontio(at)tmp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400686060

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on investointihanke. Investoinnin tarkoituksena on kilpailukyvyn vahvistaminen, liikevaihdon kasvaminen ja henkilöstön osaamisen ja työmotivaation vahvistaminen. Pystykarainen työstökeskus mahdollistaa aikaisempaa nopeampaa ja monipuolisempaa valmiutta tuotevalmistukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pölykuja 6

Postinumero: 91900

Postitoimipaikka: LIMINKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali; hanke ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta palkat kumpaakaan sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Investoinnin energiakulutus nykyaikaisella tasolla ( pyritään energiatehokkuutteen)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Vähäinen vaikutus; logistiikan vähenemisen myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 1
Investoinnilla on merkitystä esim pakkausjätteen vähenemiseen samoin materiaalien hyväksi käyttö paranee, koska yritys voi mahdollisesti hyödyntää työstöstä ylijäävää materiaalia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Investointi sinänsä lisää energian käyttöä: käytettävä energia on sähkö. Toimitilojen lämmitykseen käytetään työstökoneista saatavaa hukkalämpöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 2
Investointi tukee paikallista elinkeinorakennetta laadullisesti ja mahdollistaa monipuolista tarjontaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Yrityksessä investointi merkitsee myös osaamisen lisääntymistä ja palvelutarjonnan kehitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
Investointi tukee omaa tuotantoa. Alihankintaketjun käyttö vähenee tältä osin, samoin logistiset järjestelyt paranevat .
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Laiteinvestointi omalta osaltaan helpottaa yrityksen työrytmiä ja edistää turvallisesn työympäristöä.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Yrityksen toimintatapa mahdollistaa sukupuolineutraalit henkilöstövalinnat. Osaaminen ratkaisee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Yrityksen kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti investointien kautta. Investoinnit tukevat yrityksen yhteiskunnallista asemaa toimintaverkostossa.
Kulttuuriympäristö 1 2
Vähäinen merkitys kulttuuriympäristöön sinänsä. Kuitenkin yhtiön toiminta tapahtuu perinteisellä yritysalueella, missä toiminnan säilyminen littyy paikalliseen yrityskulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 3 2
Investointi lisää henkilöstön osaamista ja toimintatapaa esim. nesteiden ja voiteluöljyjen kierrätyksen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on ollut investointihanke, koneen käytön opastus toimittajan puolelta. Hankkeen rahoitus tulorahoituksella. Hanke on tukenut yrityksen kehittymistä ja mahdollistaa omien ja alihankintatuotteiden valmistuksen kotimaan markkinoille ja vientiin.