Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70572

Hankkeen nimi: Corema - sisäisen laskennan analyysituotteiden kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROFIT-VISIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0698490-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358407312945

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.profitvisio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turunen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.turunen(at)profitvisio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407312945

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on nostaa Profit-Visio Oy:n palvelutuotannon automaatiotasoa sekä rakentaa yhtiön kehittämille sisäisen laskennan analyysipalveluille yhtenäinen palvelualusta. Hankkeessa räätälöitynä ohjelmistoprojektina toteutettavalla yrityksen laskentatiedon esikäsittelyjärjestelmällä pyritään merkittävästi nostamaan yrityksen tuottavuutta sekä lisäämään palvelutuotannon skaalautuvuutta. Projektin tuloksena luodaan puitteet yrityksen analyysiliiketoiminnan selvälle kasvattamisellei nykytasolta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 310

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 310

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on arvioitu itsenäisesti niin kehitettävien palveluiden, niiden tulevan toimintaympristön kuin hankkeen toteutuksenkin (mm. ostopalveluiden toimittajat) osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintamallit, kehityskohteet ja toimintaympäristö on käyty läpi eikä niihin ole todettu liittyvän sukupuolisidonnaisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta sukupuolinäkökulma on huomioitu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
ICT:n käytön tehostaminen palvelutyössä vähentää matkapäiviä (auton käyttö/fossiiliset polttoaineet)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
ICT:n käytön tehostaminen palvelutyössä vähentää matkapäiviä (auton käyttö/fossiiliset polttoaineet)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
ICT:n käytön tehostaminen palvelutyössä vähentää matkapäiviä (auton käyttö/fossiiliset polttoaineet)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Mahdollista palveltuotannossa uusituvien energianlähteiden käytön osuutta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa liikkumista (henkilöautot, lennot) vähentämällä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen ostopalvelut ostetaan paikallisilta yrityksiltä. Hankkeessa kehitettävät asiantuntijapalvelutuotteet kohdistuvat suoraan paikallisen elinkeinotoiminnan (pk-yrityssektori) kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeessa kehitetään pääasiassa aineettomia ICT-teknologiaan perustuvia palvelutuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
ICT:n käytön tehostaminen palvelutyössä vähentää matkapäiviä (henkilöauton käyttö/fossiiliset polttoaineet)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Kehitettävät palvelutuotteet kohdistuvat pk-yritysten tuottavuuden ja tätä kautta mm. niiden työllistämisedellytysten kehittämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
ICT:n käyttöön perustuvat kehitettävät palvelut lisäävät osaltaan alueellista yhdenvertaisuutta vähentämällä kohteen fyysisen sijainnin merkitystä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Profit-Visio Oy:n sisäisen laskennan analyysipalveluille yhtenäinen palvelualusta ja tuotantojärjestelmä. Keskeinen osa projektista koostui ostopalveluna hankintusta ohjelmistoprojektista, jonka aikana laskentatiedon esikäsittelyjärjestelmä valmistui ns. beta-testausvaiheeseen. Järjestelmällä on kuitenkin jo nyt nostettu yrityksen tuottavuutta sekä lisätty palvelutuotannon skaalautuvuutta merkittävästi.