Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70575

Hankkeen nimi: Toimintamallin muutos

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HAHTUVAHULLUTEIJA KUHANEN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2247529-3

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 35 as 2

Puhelinnumero: +358 503385272

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.hahtuvahullu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuhanen Teija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hahtuvahullu(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503385272

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on toimintamallin muutoksen avulla mahdollistaa merkittävä liikevaihdon kasvu seuraavien vuosien aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 537

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 537

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 12

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Varsinaisesti ei, mutta onnistuessaan hanke edesauttaa naisyrittäjyyttä pienellä paikkakunnalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Kestovaipat vähentävät kertakäyttövaippojen käyttöä ja näin ollen materiaalitehokkuus kasvaa koko ketjussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Kestovaipat vähentävät kertakäyttövaippojen käyttöä, kertakäyttövaippojen hajoaminen kaatopaikoilla kestää n. 400 vuotta - kestovaipat aiheuttavat myös metaanipäästöjä maatuessaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Materiaalitehokkuus ja kierrätettävyys mahdollistavat myös osaltaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Kestovaippojen käytön lisääminen vähentää kaatopaikolle menevän kertakäyttövaippojen määrää ja siten myös pitkällisen maatumisen seurauksena pilaantumisriskiä vesistöihin (valumavedet), maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Kestovaippojen kierrätettävyys tehostaa materiaalitaloutta ja vähentää jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Hanke vahvistaa paikallista mikroyrittäjyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Kestävän kehityksen mukainen toiminta vahvistaa henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Tietoisuus kestovaippojen hyödyistä ja niiden parempi saatavuus parantaa yleisesti ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hahtuvahullun hankkeen tavoitteena oli kehittää yrityksen toimintaa ja tuotevalikoimaa niin, että tuotanto ja myyntikanavat toimisivat sujuvammin. Tähän sisältyi mm. varastovalikoiman kehittäminen, vanhojen tuotevalikoimien läpikäynti ja karsiminen, uusien jälleenmyyjien etsiminen ja kansainvälisten kontaktien luominen. Hankkeen tulokset olivat onnistuneita, sillä jälleenmyyjiä tuli reilusti lisää ja yritys sai toimivia konkteja mm. Italiaan ja Englantiin. Kansainväliset näkymät vaikuttavat lupaavilta myös tulevia vuosia ajatellen. Vanhojen tuotevalikoimien karsiminen oli positiivinen askel ja omien, kilpailijoista paremmin erottuvien tuotteiden kehittäminen on oikea suunta.