Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70577

Hankkeen nimi: Satakuntalainen meriosaaminen nousuun kansainvälisellä vesi- ja hygieniatutkimusyhteistyöllä, "MESI"

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2015 ja päättyy 29.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: +35826203000

Postinumero: 28600

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.samk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AHONEN MERJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: +358 44 710 3061

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.ahonen(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 710 3061

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa yhdistetään satakuntalainen laaja osaaminen ja tietämys meriteollisuudesta, vedestä ja hygieniasta sekä laajennetaan aihepiirin kansainvälisiä kontakteja tavoitteena kansainvälinen hankehakemus. Aihetta ei ole kokonaisuutena aiemmin tutkittu ja kehitetty kotimaisessa eikä kansainvälisessä toimijakentässä. Satakuntalainen cleantech-osaaminen ja teknologiset sekä palvelukonseptiin perustuvat ratkaisut mahdollistavat alueen kehittymisen kansainväliseksi huippuosaamiskeskittymäksi.

Käytännön toimenpiteet:
- Vahvistetaan kansainvälisiä t&k&i kumppanuuksia ja luodaan uusia kumppanuuksia kv-hankkeiden rakentamiseksi.
- Perehdytään ja valitaan rahoituslähde kv-hakemukselle.
- Tehdään yksityiskohtainen suunnitelma kansainvälisen hakemuksen tekoprosessista sisältäen työpakettisuunnitelman, kumppanit ja aikataulun, sekä aloitetaan kv-hakemuksen tekeminen.

Hankkeen tuloksena syntyy raportti, jossa on kuvattu yllä olevat toimenpiteet.

Hankkeen tuloksena SAMKille muodostuu kattava kansainvälinen partneriverkosto, jossa yhdistyy meriteollisuus ja cleantech, erityisesti vesi- ja hygieniaosaaminen. Muodostettavat verkostot mahdollistavat SAMKille koordinaattorin aseman hankkeen perusteella haettavassa kansainvälisessä hankkeessa. Myös muiden satakuntalaisten toimijoiden asema tunnistetaan kansainvälisten toimijoiden parissa meriteollisuuden vesi- ja hygienian erityisosaajana. Hanke tukee useita EAKR-rahoituksen painopistealueita Satakunnassa kuten maakunnan tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoiminta, cleantech- ja ICT teknologiset ratkaisut, meri- ja teknologiateollisuus, yrittäjyys, kasvu ja kansainvälistyminen. EAKR-toimintalinjan 2 mukaisesti hanke edistää kansainvälistymistä (cleantech, vesi ja muuttuva meriteollisuus). Meriteollisuuden (satamat ja laivat, sekä offshore-teollisuus) vesi- ja hygieniaratkaisut tuovat kilpailuedun Lounaisrannikon alan toimijoille. Tuloksena ovat hygieeniset, ympäristöystävälliset, kestävät ja helposti huollettavat tai jopa huoltovapaat järjestelmät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa valmistellaan kansainvälistä hankehakemusta kartoittamalla ja kontaktoimalla toimijoita. Sen kohderyhmänä ovat pääosin eurooppalaiset, niin tutkimus- ja kehittämistoimijat, huomioiden myös kansainvälinen toimijakenttä. Hanke mahdollistaa Satakunnan ammattikorkeakoulun aktiivisen tavoitteen olla kv-hakemuksessa koordinaattorin roolissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suomalaiset tutkimus- ja kehittämistahot sekä yritykset, erityisesti satakuntalaiset yritykset kuten RMC, Evac, Elomatic, Alfa Laval, Hamfort, Hans Langh, Arctek, Deltamarin, Biolan, Oras, varustamot (Tallink, Viking Line, Eckerö Line, Arctia Shippig) ja satamat. Suomalaiset ovat aliedustettuina EU:n puiteohjelmarahoituksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Pori, Nakkila, Huittinen, Harjavalta, Pomarkku, Kokemäki, Säkylä, Siikainen, Rauma, Eura, Ulvila, Kankaanpää, Merikarvia, Eurajoki, Jämijärvi, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke noudattaa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2013 - 2015, joka sisältää ohjeistuksen sukupuolten välisen tasa-arvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja sen toiminnassa. Suunnitelmassa tuodaan esiin sukupuolten välisen tasa-arvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista tukevat, koko organisaatiota koskevat periaatteet, joiden mukaisesti SAMK:ssa toimitaan. Suunnitelmaan on kirjattu ne konkreettiset toimenpiteet, joihin SAMK sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä naisia että miehiä perustuen heidän erikoisosaamiseensa aihepiirissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä naisia että miehiä perustuen heidän erikoisosaamiseensa aihepiirissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Meriteollisuus on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä uusilla resurssitehokkailla ratkaisuilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Resurssitehokkaasti tulevaisuudessa toimiva meriteknologiateollisuus ja sen tuotteet tukevat hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Painolastivesien tehokas seuranta ja puhdistusteknologiat estävät vieraslajien ja haitallisten mikrobien leviämisen hallitsemattomasti alueelta toiselle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Kansainvälisen huippututkimusosaamisen kehittyminen, joka yhdistää meriteollisuuden ja sen vaikutukset ympäristöön (pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Itämeren alueen ympäristön monimuotoisuuden takaaminen tulevaisuudessa kansainvälisellä yhteistyöllä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 10
Resurssitehokkuuden osana materiaalien käyttö tehostuu ja jätteet minimoidaan (kiertotalous) meriteollisuuden tuotteissa ja prosesseissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Vesi- ja hygieniaratkaisuja voidaan yhdistää uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen kansainvälisissä t&k projekteissa ja tulevaisuudessa teknisissä ratkaisuissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Kilpailuetu alueen kivijalalle, meriteollisuudelle huippuosaamiskeskittymällä kansainvälisille markkinoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
SAMKin ja meriteollisuuden palvelukonseptien vahvistuminen huippuosaamisella osaksi kansainvälistätoimintakenttää.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Uudet meriteollisuuden ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Valmisteltavan hankkeen kautta kasvavan työllisyyden myötä elintaso nousee. Valmisteltavassa hankkeessa toteutuva rajat ylittävä organisaatioiden yhteistyö vahvistaa työvoiman liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana tasapuolisesta sekä naisia että miehiä perustuen heidän erikoisosaamiseensa aihepiirissä. Hanke lisää sukupuolten välistä ymmärrystä ja yhteistyötä erikoisaloistaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kansainvälinen hanke lisää ihmisten välistä ymmärrystä ja yhteistoimintaa niin Itämeren alueella, Euroopassa kuin kansainvälisesti.
Kulttuuriympäristö 2 5
Tukee Satakunnan vahvaa meriteollisuusperinnettä, merenkulkua ja laivanrakentamisesta mahdollistaen kulttuurin monipuolistamisen kansainvälisillä kentillä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja alueen muista toimijoista muodostuu meriteollisuuden vesi- ja hygieniaasioissa kansainvälinen huippuosaamiskeskittymä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa
1) luotiin laaja joukko uusia kumppanuuksia kansainvälisissä verkostoissa
2) perehdyttiin kansainvälisiin rahoitusvaihtoehtoihin.
3) laadittiin yksityiskohtainen suunnitelma kansainvälisen hankehakemuksen valmistelemisesta
4) yksityiskohtaisen suunnitelman lisäksi hanke johti kansainväliseen hankehakemukseen:Interreg Central Baltic-ohjelman SMExports

Hankkeen tuloksena oli suomenkielinen raportti, jossa toimenpiteet ja tulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti.