Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70578

Hankkeen nimi: Telatek Servicen Kittilän huoltokeskuksen perustaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.10.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TELATEK SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0753807-3

Jakeluosoite: Öljytie 8

Puhelinnumero: +358 207 347 040

Postinumero: 37150

Postitoimipaikka: NOKIA

WWW-osoite: telatek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Männistö Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.mannisto(at)telatek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 747 0736

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on laajentaa Telatek Servicen kunnossapitopalvelujen tarjontaa Pohjois-Suomen ja Ruotsin kaivosteollisuudelle ja myös energiateollisuudelle. Kohderyhmänä tulevat olemaan myös Pohjois-Norjan yritykset ja yhteisöt. Tavoitteena on myös vähentää yhtiön sesonkiluonteisen liiketoiminnan osuutta liikevaihdosta. Toimenpiteinä ovat uuden toimipisteen avaaminen, tarvittavan henkilökunnan ja koneiden sekä laitteiden hankkiminen. Tavoitteena ja toimenpiteenä tulee olemaan myös paikallisen työvoiman rekrytoiminen ja paikallisten yritysten käyttäminen alihankkijoina. Tuloksena odotetaan Telatek Servicen kunnossapidon liikevaihdon ja kannattavuuden selvää kasvua erityisesti kaivossegmentissä mutta myös energiasektorilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 254

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aakenuksentie 24

Postinumero: 99100

Postitoimipaikka: KITTILÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työntekijäksi valitaan ja palkataan sopiva henkilö riippumatta sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Koneiden ja laitteiden korjaaminen vähentää luonnovarojen käyttöä vs. uusien laitteiden hankkiminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Koneiden ja laitteiden korjaaminen on ekologisesti kestävämpää kuin uusien hankkiminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Uusia työpaikkoja, alihankintaa ja palveluiden ostamista paikallisilta toimijoilta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Lisää työpaikkoja ja tätä kautta hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-