Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70579

Hankkeen nimi: Lietelinkojen modernisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.4.2014 ja päättyy 15.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APROTECH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2263742-4

Jakeluosoite: PL 1

Puhelinnumero: +358 10 2293 900

Postinumero: 49411

Postitoimipaikka: POITSILA

WWW-osoite: www.aprotech.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Muukka Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.muukka(at)aprotech.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 2040 214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tehdashuoltokonseptin kehittäminen lietelinkojen modernisoimikseksi. Tavoitteena on rakentaa palvelukonsepti jossa käytetyt lietelingot modernisoidaan uudelleen käytettäväksi. Modernisoidut lietelingot markkinoidaan asiakkeille vaihtoehtoisena ratkaisuna uusille laitteille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 905

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 140

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 905

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 140

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Gerhardinväylä 6

Postinumero: 49460

Postitoimipaikka: HAMINA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen avulla yritykseen halutaan lisätä naisnäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu, kts. yllä oleva kohta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on lietelinkojen tehdashuollon kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Laitteiden kierrätys on oleellinen osa hanketta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Toiminnassa olevat laitteet vähentävät kuljetuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Toiminnassa olevat laitteet vähentävät kuljetuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Laitteiden kierrätys on oleellinen osa hanketta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke työllistaa paikallisia yrityksiä esim. konepajoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Työpaikkojen ja työn lisääntyminen
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Naistyöpaikkojen lisääntyminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen avulla kehitetään ympäristöteknologiaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-