Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70582

Hankkeen nimi: Tuotekehitysprojektin valmisteluhanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.2.2015 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KASVE OYKASVE LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2457832-5

Jakeluosoite: Suokatu 36 A 32

Puhelinnumero: +358 443037577

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.kasve.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kumpulainen Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.kumpulainen(at)kasve.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443037577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotekehitysprojektin valmistelu

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 370

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 863

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 863

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suokatu 36 A 32

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyseessä on T&K-projektin valmistelu, joten toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyseessä on T&K-projektin valmistelu, joten toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämistä tueva hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Onnistuessaan uusi tuotekehitysprojekti ja sen tuloksena kehittävä uusi palvelu voi tuoda alueelle merkittävästi uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Valmisteluhanke tähtää uusien palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa valmisteltiin tuotekehitysprojektia Kasve Oy:n SaaS-palvelun kehittämiseksi. Hankkeessa suunniteltiin ohjelmiston sisältö ja ohjelmistoarkkitehtuuri, kartoitettiin potentiaalisia yhteistyökumppaneita varsinaiseen kehitysprojektiin, selvitettiin ohjelmiston kaupallista potentiaalia, kilpailutilannetta ja riskejä sekä tehtiin kehityssuunnitelma ja kustannusarvio ohjelmiston kehittämisestä ja kaupallistamisesta.