Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70586

Hankkeen nimi: Alueviestinnän prosessit ja työkalut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN ELÄMYSTUOTANTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1544440-5

Jakeluosoite: Valtakatu 11 C

Puhelinnumero: 040 861 1149

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.houseoflapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Häkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.hakkinen(at)houseoflapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 839 3858

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

House of Lapland on lappilaisten kuntien ja yritysten yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, jonka tehtävänä on varmistaa Lapin näkyvyys ja vetovoima halutuissa kohderyhmissä. Se luo kysyntää alueen yritysten ja kehitysorganisaatioiden palveluille sekä tarjoaa yhteisen työkalun ja kanavan alueen toimijoiden tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan.


Osaajien houkuttelu, kumppanuuksien ja kaupan edistäminen, viestintä ja mediatyö, sekä Lapin elokuvakomissio ja Lapin matkailumarkkinointi kuuluvat House of Laplandin tehtäviin. Kumppaneina toiminnassa ovat kaikki Lapin kunnat. Lisäksi Kuusamo osallistuu yhteiseen matkailumarkkinointiin. House of Laplandin ensisijaisina hyödynsaajina ovat lappilaiset yritykset. Lapissa ei ole aiemmin toteutettu kokonaisvaltaista,tavoitteellista maakunnallista viestintää. Mediakentän muuttuessa tavoitteellinen viestintätyö tarjoaa yhä kaustannustehokkaapia mahdollisuuksia ansiattuun näkyvyyteen ja brändinhallintaan.


Tavoitteet:
Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa, optimoida ja vakiinnuttaa Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin viestinnän työkalut ja prosessit alueen toimijoiden hyödynnettäväksi sekä kehittää alueen toimijoiden viestintävalmiuksia. Päämääränä on, että alueen yritykset ja julkisen sektorin toimijat ovat tehokkaasti verkottuneet sekä alueen sisällä että ulospäin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Yhteinen brändi ja viestintä tukee kärkitoimialojen kilpailukykyä sekä alueen älykästä erikoistumista. Yhteiset työkalut ja prosessit tehostavat myös Lapin elokuvakomission ja Lapin matkailumarkkinoinnin viestintää.
Yhteinen viestintä kanavoituu alueelle yritysten kilpailuetuna. Se lisää alueen sisäistä yhtenäisyyttä, alueen kykyä toteuttaa tehokasta, kilpailukykyyn vaikuttavaa edunvalvontaa sekä lisää alueen näyvyyttä ja vetovoimaa ja tuo kysynnän kasvun myötä suoraa kauppaa alueen yrityksille.


Toimenpiteet:
• Määritellään yhteisen viestinnän strategiset tavoitteet (ml. mediaviestintä ja sidosryhmäviestintä) ja tulosten arvioinnissa käytettävät mittarit eri sidosryhmien suhteen, tehdään tarkemmat media- ja sidosryhmäviestinnän suunnitelmat sekä kiteytetään Lappi-brändiarvojen mukaiset ydinviestit kohderyhmittäin (matkailijat, elokuva-, TV- ja mainostuotannot, osaajat, yrityskumppanit, muut sidosryhmät).
• Otetaan käyttöön tarvittavat kanavat ja työkalut, kuten uutiskirje- ja tiedotejärjestelmä ja mediapalvelupankki, sekä tarvittaessa asiakastietojärjestelmä ja tuotetaan niihin tavoitteiden mukaista sisältöä.
• Rakennetaan mediasuhteet sekä toimiva yhteistyöverkosto ja kumppanuudet (maakunnan ulkoinen ja sisäinen).
• Määritellään prosessit alueen yhteisen viestinnän toteuttamiseksi: laaditaan ohjeistus ydinviestejä tukevan sisällön tuottamisesta sekä jakelusta
• Valmennetaan kumppanuusverkosto hyödyntämään yhteisiä viestintätyökaluja, sparrataan media-, kriisi- ja vaikuttajaviestintävalmiuksia
• Pilotoidaan maakunnallisen viestinnän toimenpiteitä edellä mainituissa kohderyhmissä tavoitteena vakiinnuttaa parhaat mahdolliset viestinnän toimintatavat, prosessit ja käytännöt sekä kumppanuudet yhteiselle viestinnälle.


Tulokset:
Yritys- ja muun kumppaniverkoston käytössä olevat, optimoidut ja tehokkaat työkalut ja prosessit Lapin kilpailukyvyn kannalta keskeisten sidosryhmien tavoittamiseksi kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimivat viestinnän työkalut ja osaaminen ovat keskeinen osa alueen yritysten, korkeakoulujen sekä julkisen sektorin kansainvälistymisvalmiuksia. Selkeä, yhteinen viesti Lapin arktisesta osaamisesta edistää alueen yritysten edellytyksiä kansainväliseen, kustannustehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin ja luo edellytykset kansainvälistymiselle ja viennille. Tietoisuus Lapin arktisesta erikoistumisesta paranee tavoiteltujen kohderyhmien keskuudessa, ja edellytykset uusille investoinneille, työpaikkojen syntymiselle ja uusien pk-yritysten syntymiselle paranevat. Hanke tuottaa uuden yhteistoimintamuodon Lapin arktisen osaamisen kansainvälisen viennin tukemiseen, ja tuottaa viestinnän asiantuntijapalveluita alueen pk-yrityksille, korkeakouluille sekä julkisen sektorin toimijoille .


Uudet toimintatavat vahvistavat alueen älykästä erikoistumista tunnistetuissa kärkitoimialoissa. Kumppanit pystyvät tehokkaasti vaikuttamaan Lappia koskevaan päätöksentekoon, imagoon ja maineeseen, sekä tavoittamaan halutut kohderyhmät kansallisesti sekä kansainvälisesti alueen arktista brändiä tukevilla viesteillä. Tehokkaan viestintätyökalun tuoma näkyvyys kanavoituu alueen yrityksille kilpailuetuna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin sisäiset sidosryhmät: kunnat, elinkeinoyhtiöt, suur- ja pk-yritykset, sekä muut alueen keskeiset kehittäjät ja edunvalvojat kuten Lapin liitto, Lapin kauppakamari ja Lapin Yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin ulkoiset sidosryhmät: Viestinnän kohderyhmät kuten matkailijat, osaajat, yritykset ja av-tuotannot. Yhteistyökumppanit kuten FinPro, MEK, AmCham, Keskuskauppakamari ja Team Finland.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 308 769

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 386 358

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Kolari, Simo, Muonio, Rovaniemi, Inari, Ranua, Posio, Pelkosenniemi, Ylitornio, Keminmaa, Pello, Savukoski, Tornio, Sodankylä, Enontekiö, Salla, Kittilä, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 21

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen analysoinnissa on hyödynnetty Lapin Letkan Suvauskonetta. Analyysin tuloksena on, että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen ohjausryhmä on miesvoittoinen ja hankkeen projektiryhmä on naisvoittoinen. Viestinnän kehittäminen tukee pääsääntöisesti naisvoittoisten ammattiryhmien työtä (virkamiehet, kuntien ja organisaatioiden viestintävastaavat, matkailuala).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Varmistetaan, että ohjausryhmässä on sekä miehiä että naisia. Varmistetaan, että hankkeen työryhmiin ja sisältöjen määrittelyyn osallistuu sekä naisia että miehiä. Huomioidaan sukupuolten tasa-arvo hankkeen strategisten tavoitteiden ja ydinviestien määrittelyssä. Vaikuttaja- ja mediaviestinnän suunnittelussa sekä puhemiesten valinnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin viestinnän työkalut, prosessit ja verkostot, sekä optimoida ja vakiinnuttaa niiden toiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Alueen yhteisen viestinnän kehittäminen edistää päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta alueen luonnonvaroista ja niiden kestävästä käytöstä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Lapissa on paljon mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Mahdollisuuksien selkeä viestiminen edistää investointien todennäköisyyttä näihin kohteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Lapin uusiutuviin luonnonvaroihin, raakaaineisiin ja luonnontuotteisiin sekä alueen arktiseen osaamiseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien viestiminen edistää alueen elinkeinorakenteen kehittymistä ja monipuolistumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Alueen yhteisen viestinnän ja verkkopalvelun kehittäminen edistää erityisesti julkisen sektorin, kuntien ja elinkeinoyhtiöiden kykyä palvella asiakkaita ja sidosryhmiä tehokkaasti, kohdennetusti ja ympäristöystävällisesti. Asiakastiedon kerääminen edistää oikeiden kohderyhmien tavoittamista ja palvelemista verkkoviestinnällä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on parantaa tiedon saatavuutta Lapin mahdollisuuksista asumiseen, työntekoon, liiketoimintaan ja vapaa-ajan palveluihin liittyen. Verkkopalvelu toimii alustana myöhemmin toteutettavalle sisällöntuotannolle.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Viestinnän kehittäminen tukee pääsääntöisesti naisvoittoisten ammattiryhmien työtä (virkamiehet, kuntien ja organisaatioiden viestintävastaavat, matkailuala).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää aluellista tasa-arvoa. Välittömänä vaikutuksena vaikuttaja- ja mediaviestintää kehittämällä Lapin toimijoilla on paremmat edellytykset vaikuttaa alueen tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon sekä olla aktiivisia toimijoita Lappia koskevassa julkisessa keskustelussa. Välillisenä vaikutuksena Lapin oman äänen parempi kuuluminen julkisuudessa edistää alueellista identitettiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on rakennettu Lapin yhteiset viestinnän työkalut ja prosessit. Määriteltyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on rakennettu mediaviestinnän työkalut (tiedotejakelu, mediaseuranta, kontaktiverkosto sekä toimittajille suunnatut tilaisuudet), yhteiset ydinviestit eri sidosryhmille (matkailu, elokuva-ala, asukasmarkkinointi sekä elinkeinoelämän ja politiikan päättäjät), viestinnän kanavat (verkkosivut, uutiskirjeet, tilaisuudet) sekä kohderyhmäprofiileihin soveltuva jatkuva sisällöntuotanto.
Hankkeen aikana on myös rakennettu yhteistyöverkostoa niin maakunnan sisällä kuin ulkopuolella sekä testattu erityyppisten viestinnän keinojen, kanavien ja sisältötyyppien toimivuutta.