Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70591

Hankkeen nimi: Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 0294 480 000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: BLUEMINK JOHANNA MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.bluemink(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503709505

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun alueen elinkeinoelämä on kohdannut voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja lisäksi Oulun alueelle on syntynyt kansallisesti arvioituna korkea nuorisotyöttömyys. Muutoksiin reagoiminen edellyttää toimenpiteitä, jotka edistävät yrittäjyyden syntyä ja uutta liiketoimintaa sekä pk-yritysten kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmisteltu ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) - hanke rakentaa uutta ajattelemisen ja työn tekemisen tapaa. Toiminta tähtää uusien liiketoimintaideoiden ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä kasvuliiketoiminnan kehittämiseen. Tässä hankkeessa tarjoamme Oulun korkeakoulujen osaamisvarannot ja verkostot kansainvälisen kasvuliiketoiminnan tueksi. Hankkeen pääkohderyhminä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt sekä start-up ja PK-yritykset. Välillisesti hanke auttaa korkeakoulujen yrittäjyystoimintojen kehittymistä.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista. Työpaketissa A (Uuden liiketoiminnan synnyttäminen korkeakouluyhteistyössä) kehitetään ideakiihdyttämön toimintamalli ”ideasta tuotteeksi” kehitysvaiheeseen. Toimintaa pilotoidaan Business Kitchen toiminta-alustalla yhtenä osatoimintona ja se pyrkii hyödyntämään Business Kitchen yhteisöä ja verkostoa laajana ”resurssivarantona”. Tuloksena ideoista syntyy nopeammin ja useammin kansainväliselle tasolle tähtäävää liiketoimintaa ja sitä kautta uusia yrityksiä.

Työpaketissa B (Liiketoiminnan kansainvälistyminen korkeakouluyhteistyössä) saatetaan korkeakoulujen kansainväliset verkostot kasvuhakuisten ja työllistävien yritysten saataville. Tavoitteena on luoda paikallisen Business Kitchen –yhteisön rinnalle kansainvälinen cross border –yhteisö. Tämän yhteisön kautta rakennetaan systemaattinen toimintamalli ja –ympäristö edistämään kansainvälistä potentiaalia omaavien toimialojen kasvua ja kansainvälistymistä. Uusi teknologiatuettu toimintaympäristö mahdollistaa kasvuun tähtäävien liiketoiminta-alueiden kansainvälisen yhteiskehittelyn eri maiden korkeakoulujen ja yritysten välisenä yhteistyönä ajasta ja paikasta riippumatta.

Työpaketissa C (Business Kitchen toimintamallin konseptoinnin valmistelu) valmistellaan Business Kitchen toimintamallin konseptointia kansainvälisesti levitettäväksi brändiksi ja tuotteeksi. Tuloksena syntyy tietoa konseptoinnin mahdollisuuksista ja kokemusta konseptin levittämisestä uuteen kaupunkiin ja toimintaympäristöön.

Hankkeen tuloksena pyrimme tukemaan 10 uuden yrityksen perustamista ja edesauttamaan 20 uuden työpaikan syntyä. Kymmenet Pk-yritykset tulevat osallistumaan hankkeeseen ja vahvistamaan kansainvälisiä toimintojaan. Yleisellä tasolla hanke luo uuttaa yrittäjyyskulttuuria niin korkeakouluihin kuin koko alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KoKo-hanke kohdistaa toimensa yrittäjyydestä kiinnostuneille korkeakoulutetuille nuorille, tutkijoille, start-up yrityksille, PK-yrityksille, sekä yrittäjätiimeille. Oulun Innovaatioallianssin ja erityisesti Business Oulun kanssa yhteistyössä suunnitellussa Oulun seudun yrittäjyyden toimintaympäristössä yhdistyvät 1) Protomo-tyyppinen toiminta erityisesti rakennemuutoksessa vapautuneiden asiantuntijoiden yrittäjyyden edistämiseen 2) Business Kitchen toiminta-alustalle sijoittuvat korkeakoulujen yrittäjyys- ja yritysyhteistyötoiminta sekä muut yrittäjyyden tukitoiminnat (mm. Uusyrityskeskus, Butterfly Ventures, Start-up yrityksiä) ja 3) Yrityskiihdyttämötoiminta, joka tähtää kaikille avoimen haun kautta valikoitujen yritysten 3-5kk intensiiviseen kehittämiseen ”tuotteesta rahoitukseen” kehitysvaiheessa. Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo) -hankkeen sidosryhmiä ovat näin ollen alueella toimivat yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvät organisaatiot esim. Protomo-toiminta, Yrityskiihdyttämötoiminta, BusinessOulu, Oulu Student Entrepreneurship Society (OuluSES) ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, sekä start-up ja PK-yritykset. Hanke toteuttaa Oulun Innovaatioallianssin (OIA) strategiaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sidosryhmiä ja välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivat yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvät organisaatiot BusinessOulu, Oulu Student Entrepreneurship Society ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Technopolis.Lisäksi alueen muut oppilaitokset, ELY-keskus, TE-keskus ja heidän asiakkaansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 187 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 664 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 654 713

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 23, 4.krs

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 2

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on konsultoitu Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksen asiantuntijaa. Keskustelujen pohjalta on arvioitu hankkeen toimintaympäristöä ja todettu toiminnassa mukana olevien alojen olevan miesvaltaisia (tekniikka, liikkeenjohto). Business Kitchen toimintaympäristössä vuoden välein toteutetut käyttäjäkyselyt ovat osoittaneet, että yhteisön aktiivisista jäsenistä noin 60% on miespuolisia. Näin ollen miesten osuus käyttäjäkunnassa on jonkun verran naisten osuutta suurempi. Huomiota kiinnitettiin myös yrittäjyysasioiden, erityisesti start-up yrittäjyydessä yleiseen puhetapaan, joka viittaa usein miespuolisiin henkilöihin (esim. "jätkät koodas sitä sovellusta"; "siihen ei joka jamppa pystykään"; "siellä oltiin kovat kaulassa"). Syntyy tarinoita, joissa toimijoina ovat yleensä miehet, koska naispuolisia yrittäjiä ja yrittäjätiimin jäseniä on varsin vähän. Koska esimerkkejä ei ole paljon, naispuolisten start-up yrittäjien roolimallia tulee hakea pääkaupunkiseudulta ja maailmalta. ICT- ja pelialan painottuminen Business Kitchen toimintaympäristössä vahvistaa edelleen miesvaltaista painotusta. ESR –rahoitteinen esiselvityshanke ”Segregaation tila Pohjois-Pohjanmaalla” on osoittanut, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sukupuolten välinen jako sekä koulutuksessa että työelämässä on ylipäänsä koko maan keskitasoa jyrkempää: http://segregaationtila.blogspot.fi/. Hankkeen valmistelija on lisäksi perehtynyt Työ- ja Elinkeinoministeriön VALTAVA ohjelmaan https://www.tem.fi/valtava, ja sen tuottamaan oppaaseen tasa-arvon valtavirtaistamisesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankevalmistelussa sukupuolinäkökulma on huomioitu seuraavissa: 1) Sukupuolijakauma hanketta toteuttavien henkilöiden osalta 2) Hankkeen aikana tullaan järjestämään koulutusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 3) Hankkeen aikana tullaan laatimaan 1-2 sivun tasa-arvosuunnitelma, jossa tarkastellaan ja kehitetään päätöksentekoprosessia sekä työpakettikohtaisia toimintoja tasa-arvon valtavirtaistamiseksi 4)Aiemmin toteutettujen OGV-ja Tippi-hankkeiden kokemusten perusteella toimintaa (erityisesti työpaketit A ja B) tullaan kehittämään ja markkinoimaan uusille kohderyhmille (mm. kasvatustiede,humanistiset tieteet, sosiaali-ja terveysala)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta siten, että naispuolisten työntekijöiden määrää ja tasavertaista osallistumista vahvistetaan hankkeen kaikissa toiminnoissa. Se ei kuitenkaan ole KoKo-hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hanke pyrkii edistämään kaikissa toiminnoissa monipuolisen yritysrakenteen tukemista sekä kestävän kehityksen arvojen huomioimista yritysideoiden kehittämisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan sekä fyysisten että aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Palveluliiketoiminta on vahvistuva trendi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke tuo aidon vaihtoehdon rakennemuutoksen alla oleville yksilöille. Se vahvistaa uskoa Oulun uusiutumiseen ja luo uutta yrittäjyyden ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Se yhdistää opiskelijoita, tutkijoita, yrittäjiä ja uutta suuntaa hakevia asiantuntijoita. Kohtaamiset luovat optimismia ja parantavat siten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke huomioi naisten mahdollisuuksien vahvistamisen kaikissa työpaketeissa ja pyrkii rakentamaan tilaa ja mahdollisuuksia naisvaltaisten alojen yrittäjyystarinoille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hanke edistää useiden toimintakulttuurien välistä yhteistyötä ja kansainvälisyyttä. Toimintamme huomioi eri kohderyhmät ja pyrkii tuomaan eri taustoista olevia ihmisiä yhteen innovatiivisten ideoiden kehittämiseksi ja työstämiseksi yrityksiksi. Virtuaalialusta mahdollistaa osallistumisen paikasta riippumatta ja tukee osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Korkeakoulut Korkeammalle (KoKo) -projektissa kehitettiin ja pilotoitiin korkeakoulujen uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa palvelevia toimintamalleja, pyrkien kansainväliseen yhteistyöhön, jossa opiskelijat ja korkeakoulujen henkilökunta sekä yritykset toimisivat sujuvasti yhteistyössä.
Hankkeessa luotiin ns. Avanto-yritysideakiihdyttämömalli korkeakoulutettujen henkilöiden uuden liiketoiminnan luomisen tukemiseksi sekä Venturing Research Challenge (VRC) -toimintamalli uusien tutkimuslähtöisten tuote-, palvelu- ja yritysideoiden synnyttämiseksi ja kaupallistamiseksi.
Hankkeessa kehitettiin myös ns. International Business Corridor (IBC) -toimintamalli, tukemaan yritysten kansainvälistymistä hyödyntäen korkeakoulujen kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. IBC toimintamallia pilotointiin hankkeen aikana neljä kertaa viiden kansainvälisen korkeakoulun kanssa Saksasta, Hollannista, Belgiasta, Ruotsista ja Norjasta.
Lisäksi hankkeessa kehitetty Business Kitchen kampuskonsepti integroitiin osaksi molempien korkeakoulujen perustoimintaa.