Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70592

Hankkeen nimi: Zatelliitin yritysalueen liikennejärjestelyt

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kempeleen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186002-9

Jakeluosoite: Asemantie 1

Puhelinnumero: 08-55872200

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: Kempele

WWW-osoite: http://www.kempele.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puotiniemi, Eija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.puotiniemi(at)kempele.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500-663662

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Zatelliitin yritysalue sijoittuu Zeppeliinin ja keskustan väliin moottoritien laatukäytävän alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu nykyisin ainoastaan Ketolanperäntien kautta. Tähän saakka ongelmana on ollut alueen saavutettavuus, sillä etenkin ruuhka-aikaan liikennöinti ”pussinperälle” on ollut hankalaa. Tonttien markkinoinnissa on usean yrityksen kohdalla tullut esille, että yhteyden puute 847:n suuntaan ja "pussinperäsijainti" on esteenä alueelle sijoittumiselle.

Yritystoiminnan olosuhteiden parantamiseksi Kempeleen kunta on kaavoittanut Zatelliitin aluetta edelleen. Tiejärjestelyiden osalta kaava on vahvistunut, mutta yritysalueen kortteleiden kaavoitus on luonnosvaiheessa. Kunta on yhdessä Liikenneviraston kanssa luomassa parempia liikenneyhteysmahdollisuuksia Zatelliitin alueelta maantien 847 suuntaan.

Tavoitteena on parantaa Zatelliitin yritysalueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta. Alueen vetovoimaisuus lisääntyy liikennejärjestelyjen ja saavutettavuuden parantuessa ja sitä kautta tarjoaa alueella jo toimiville yrityksille kasvun mahdollisuuksia sekä uusille yrityksille houkuttelevan sijainnin logistisesti hyvällä paikalla. Seurauksena yritysten menestymisestä ja uusien yritysten perustamisesta Zatelliitin alueelle työpaikkojen määrä kasvaa ja tuo heijastusvaikutuksena työtä ja hyvinvointia koko seudulle. Tavoitteena on saada alueelle 25 uutta yritystä ja noin 400 uutta työpaikkaa tuotannollisen alan yrityksiin.

Tavoitteen toteuttamiseksi rakennetaan Zatelliitintien jatke Komeetantielle sekä kevyen liikenteen väylä Zatelliitintien viereen. Liikennevirasto toteuttaa Komeentantien rakentamisen sekä maantien 847 ja Komeetantien liittymäjärjestelyt. Sekä Liikennevirasto että Kempeleen kunta toteuttavat hankkeensa vuonna 2015.

Tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantumisen myötä saavutetaan alueelle yritystoiminnan kasvua sekä uusia työpaikkoja. Hankkeen pitkän aikavälin vipuvaikutuksena tuotannollisten yritystilojen rakentamisen investointien arvo on noin 95 M€.

Tie- ja talorakentaminen on miesvaltainen toimiala. Tiejärjestelyjen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa työllistyvistä pääosa on miehiä. Miesten osuus Kempeleen työttömistä on 56%. Suurin yksittäinen ryhmä on rakennus-, korjaus- ja valmistustyön työttömien ryhmä (247 eli 23 % työttömistä).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueella toimivia nykyisiä yrityksiä ovat mm. Ouman Oy, Agrimarket Oy, Oulun Seudun Sähkö, JP-Caravan, Oulun DM-Auto, Lumon Suomi Oy, Oulun Konekeskus Oy, Pesula Liaton Oy, Sikla Oy, Tekniseri Oy, Ekonor Oy, Päätoimija Oy, LämpöYkkönen Oy, Movere Oy, Ikikotiremontit Oy.

Uuden yritysalueen toimitilojen kortteelialuueelle sijoitetaan teollisuuden tuotannon ja jalostuksen yrityksiä (erityisesti pk-yritykset).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toteutuessa hankkeesta hyötyvät välillisesti myös seudun asukkaat ja kunta sekä seudulla toimivat logistiikkayritykset alueen liiketoiminnan lisääntyessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 305 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 763 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 537 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ristisuon pienalueen työpaikoista suurin osa on Zatelliitin yritysalueella. Tilastokeskuksen vuoden 2012 (31.12.) tilaston mukaan Ristisuolla oli 577 työpaikkaa, joista 429 eli 74 % oli teollisuuden (C), sähkö-, kaasu- tai lämpöhuollon (D) tai rakentamisen (F) työpaikkoja. Ko. alat ovat hyvin miesvaltaisia aloja. Tie- ja talorakentaminen on miesvaltainen toimiala. Tiejärjestelyjen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa työllistyvistä pääosa on miehiä. Miesten osuus Kempeleen työttömistä on 56%. Suurin yksittäinen ryhmä on rakennus-, korjaus- ja valmistustyön työttömien ryhmä (247 eli 23 % työttömistä). Jatkossa alueelle arvioidaan sijoittuvan yrityksiä, jotka työllistävät sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttamisen aikana pyritään huomioimaan mahdollisuudet työllistää sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -3 3
Välittömästi tierakentaminen kuluttaa luonnovaroja. Kempeleen asema avataan henkilöliikenteelle 2016. Uuden tieyhteyden myötä junayhteyttä voidaan hyödyntää alueen työmatkaliikenteessä. Tämä nostaa kehittää alueen matkaketjuja, on kestävän liikenteen mukainen ratkaisu ja tukee vähähiilisen talouden kehittymistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Paremmin toimivat tiejärjestelyt vähentävät ruuhka-aikoina syntyviä pakokaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Kaavassa mahdollistetaan nykyisin pohjavesialueella sijaitsevan huoltoaseman siirto pohjavesialueen ulkopuolelle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole Natura-aluetta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Teiden alta poistettavat materiaalit toimitetaan asianmukaisesti kunnan jälistysalueelle. Murske tuodaan Kempeleestä Linnakallion louhosalueelta. Hiekka ostetaan Oulusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö -1 0
Tierakentaminen kuluttaa maa-aineksia ja öljyvarantoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 4
Alueelle tulevat työpaikat korvaavat viime vuosina poistuneita työpaikkoja. Esim vuosina 2008-2011 Kempeleestä hävisi 500 teollista työpaikkaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Kehittyvän liiketoiminnan seurauksena palvelut ja tuotteet kehittyy.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Parantaa alueen ja kunnan liikenneyhteyksiä ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusia joukkoliikennekäytäviä asumisalueilta palveluiden luokse.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Lisää työtä ja toimeentuloa. Työn ja hyvinvoinnin lisääntyessä sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Rakentamisaikana työpaikat miesvaltaisilla aloilla, joilla työttömyys korkea. Pitemmällä tähtäimellä työpaikat sekä nais- että miesvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei isoa vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suurta vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suurta vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Zatelliitin yritysalueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta. Hankkeessa rakennettiin Zatelliitintien jatke Komeetantielle. Rakennustyöt käynnistettiin keväällä 2015 ja työt valmistuivat 30.9.2016.