Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70595

Hankkeen nimi: OLENTO GAMES OY Liiketoiminnan kehittämishanke: Kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OLENTO GAMES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2533254-6

Jakeluosoite: Heikinkatu 7

Puhelinnumero: +358 403530243

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: www.olentogames.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lange Peeter

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: peeter.lange(at)olentogames.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 403530243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on valmistella Olento Games Oy:n ensimmäinen tuote Wedidit® globaaliin, yli 60 maata kattavaan julkaisuun. Projektin tavoitteena on edelleen syventää Olento Games Oy:n kansainvälistämisvalmiuksia ja ennen kaikkea saada tärkeimmät toiminnot ja prosessit vastaamaan globaalin toiminnan tarpeita. Projektin tuloksena yritykselle syntyy valmius ja osaaminen kansainväliseen liiketoimintaan ja globaaliin yli 60 maata kattavaan julkaisuun. Projektia varten yritys tulee palkkaamaan kaksi henkilöä Kotkan toimipisteeseen, joka luo pohjan yrityksen teknisen kehityksen siirtämiselle alihankkijalta omalle tiimille. Projektin tulokset kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa Kotkan seudun Serious Games klusteria.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 051

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Heikinkatu 7

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa käytetään asiantuntijoita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvat kummankin sukupuolen edustajat. Teemme myös jatkuvaa tutkimusta sukupuoliin liittyvissä asioissa tutkijoiden kanssa tavoitteena ymmärtää ja parantaa palvelumme hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää suoritusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on parantaa perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia, joka välillisesti johtaa sukupuolten tasa-arvon paranemiseen. Toiseksi mahdollistaa Suomalaisen innovaation vienti globaalin markkinaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hyvinvoinnin kasvattaminen digitaalisilla palveluilla vähentää ihmisten tarvetta liikkua palveluntarjoajien luokse sekä fyysisien tuotteiden synnyttämää jätettä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
edellinen vastaus soveltuu myös tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Välillinen parannus liittyy materiaalin kulutuksen ja liikkumistarpeen vähenemiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Välillinen parannus liittyy materiaalin kulutuksen ja liikkumistarpeen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hyvinvoinnin kasvattaminen digitaalisilla palveluilla vähentää samaan tarkoitukseen valmistettavien fyysisien tuotteiden määrää sekä niistä syntyvää jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tuottaa välittömästi kaksi työpaikkaa Kotkan seudulle sekä vahvistaa Kotkan seudun osaamista ja seudullista Serious Games klusteria.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kaikki yhtiön tuotteet ovat aineettomia
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Poistaa liikkumisen ja logistiikan tarpeen jatkossa tämän alan tuotteiden käyttäjiltä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Palvelu tähtää hyvinvoinnin kasvuun
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tasa-arvoon liittyvät asiat liittyvät vahvasti parisuhteen ja perheen toiminnalliseen arkeen, johon palvelu tarttuu. Palvelu on kehitetty yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista ja tämän vuoksi sen käyttö kulttuurissa kuin kulttuurissa ohjaa tasa-arvon suuntaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Palvelu käsittelee kulttuureja samanarvoisesti
Kulttuuriympäristö 3 3
Parisuhdekulttuurista puhuttaessa maailma on voimakkaasti psykologisoitunut ja ihmiset ovat menettäneet luontaisen kyvyn ratkaista ongelmiaan itse. Palvelu tulee muuttamaan parisuhteen hoitokulttuuria käyttäjien keskuudessa kaikissa kulttuureissa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-