Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70599

Hankkeen nimi: Laajentuminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: W-ZUP COMMUNICATIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2548861-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26A

Puhelinnumero: +358400885088

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.zupticket.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Palovaara Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.palovaara(at)w-zup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401624320

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1. Tuottaa valmiudet skaalata liiketoiminta kaupallisesti 2. Toteuttaa laajenemisen kannalta keskeiset tekniset toiminnallisuudet

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26 A

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankeen toteutuksessa on lähtöoletuksena tasa-arvoa edistävä ja tukeva toiminta. Erillistä analyysia ei ole laadittu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelun kehittäminen ja edistäminen huomio sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoitteen toteutuksessa on lähtöoletuksena tasa-arvoa edistävä ja tukeva toiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Lisää sähköisten palveluiden käyttöä, vähentää turhaa liikkumista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Lisää sähköisten palveluiden käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Luo paikallisille toimijoille suoraa kysyntää ja kauppaa tehokkaasti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Palvelumyynnin ja markkinoinnin edistäminen, matkailu, tapahtumat
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Vähentää turhaa liikkumista, eheyttää asiakasvirtoja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Aktivoi ihmisiä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 4
Mahdollistaa kaikkille toimijoille edullisen tavan markkinoida
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-