Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70602

Hankkeen nimi: BIO-LED, Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Jakeluosoite: PL 181, Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja, 3K-tehdas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.leinonen(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 309 8207

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elektroniikan 3K-tehdas suunnittelee Led-tekniikoihin perustuvat valaistusmenetelmät ja -järjestelmät, toteuttaa niiden valmistuksen sekä suorittaa järjestelmien testauksen ja näiden järjestelmien asennukset valittuihin pilot-kohteisiin. Lisäksi 3K-tehdas hyödyntää RFID-tekniikoiden tutkimushankkeissa hankittua osaamista menetelmien jatkokehittämisessä, esim. Metlan tarpeiden näkökulmista taimien kasvullisen lisäyksen älykkäiden seurantajärjestelmien kehittämisessä.

Hankkeen toteutus tukee kahta Metlan strategisesti tärkeää hanketta,
Metlan hanke 1. Kuusen kasvullisen lisäysteknologian kustannus- ja energiatehokkuuden kehittäminen.
Metlan hanke 2. Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä on tässä vaiheessa Metla:n kehitystarpeet ja -tavoitteet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Taimituottajat ja taimituotannon valvonta
- Metsänviljely
- Kasvihuoneteknologian suunnittelu ja valmistus
- Metsäntutkimus ja metsänjalostus
- Puututkimus

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 618

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 919

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 026

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 104 257

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toteutus perustuu teknologiaosaamiseen, sukupuolinäkökulmalla ei ole tässä merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei palkata uusia henkilöitä 3K-tehtaalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei palkata uusia henkilöitä 3K-tehtaalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei voida arvioida
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei voida arvioida
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei voida arvioida
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei voida arvioida
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oiva arvioida.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei voida arvioida.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei voida arvioida.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei voida arvioida.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Yhdistää ja kehittää alueellista ja paikallista osaamista aineettomien palvelujen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei voida arvioida.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei voida arvioida.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei voida arvioida.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei voida arvioida.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei voida arvioida.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei voida arvioida.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Xamk/3K-tehtaalla suunniteltiin ja toteutettiin Luke:n kahden tutkimushankkeen tarpeiden pohjalta kaksi Led-tekniikkaan perustavaa järjestelmää. Valaistusjärjestelmä taimien kasvullisen lisäyksen kustannusten ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä mittausjärjestelmä männyn sydänpuun uuteaineiden mittaamiseen. Järjestelmät asennettiin testikäyttöön Luke:n tutkimuslaboratorioihin. Järjestelmiä hyödynnetään jatkon tutkimustoiminannassa sekä niille selvitetään edelleen kaupallistamismahdollisuuksia.