Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70608

Hankkeen nimi: Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille - selvityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: +358 6 824 3400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesola Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.pesola(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447809097

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää millä edellytyksillä keskipohjalaiset pk-yritykset voisivat lähteä vientiin Kiinan markkinoille. Tavoitteena on kartoittaa erityisesti elintarvikeala, puuala ja cleantech sekä mahdollisesti myös keskipohjalaisen koulutusosaamisen vientimahdollisuudet. Kansainvälistyminen Keski-Pohjanmaalta Kiinaan on vielä ollut vähäistä (2 yritystä). Selvityksen tavoitteena on kuitenkin tuoda esiin Kiinan markkinoiden mahdollisuudet ja edellytykset. Keski-Pohjanmaalla on hyviä elintarvikelaan, puualan ja cleantech -yrityksiä, joiden tuotteille on kysyntää Kiinan markkinoilla. Yritysten tulee kuitenkin tietää Kiinasta ja sen markkinoista taustatiedot kuten kulttuurin, lainsäädännön, henkilösuhteiden vaikutuksen ja paikallisten organisaatioiden toiminnan osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja selvitetään sekä nais- että miesyrittäjien yritysten tuotteiden potentiaali Kiinan markkinoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää kaikkien yritysten mahdollisuutta etabloitua Kiinan markkinoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää kaikkien yritysten pääsyä Kiinan markkinoille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten luomutuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Välillisesti tuetaan tavoitetta mm. edistämällä uusiutuvien käyttöä kestävällä tavalla myös Kiinassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta kotimaisiin Natura 2000-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja edistetään näin materiaalitehokkuutta ja vähennetään jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech -tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja mm. geoenergian, puu- ja biomassapohjaisen energian sekä ilma-vesi -energian käyttöä edistetään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Välillisesti selvitetään paikallisen elinkeinorakenteen vahvistamista ja kauppasuhteiden syntyä suomalaisten yritysten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Myös hyvinvointipalvelut ja digitaaliset palvelut ovat selvityksen kohteena.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Yritetään vähentää liikkumistarvetta mm. teknologiaa kehittämällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Välillisesti edistetään paikallista hyvinvointia selvittämällä mm. hyvinvointiteknologian vientiä.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeella ei suoranaisia tasa-arvovaikutuksia vaan hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hankkeen tavoitteena on kulttuurien erojen ja kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen tavoitteena on kultturien erojen ja kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen.
Ympäristöosaaminen 1 2
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech -tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja mm. geoenergian, puu- ja biomassapohjaisen energian sekä ilma-vesi -energian käyttöä edistetään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-