Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70608

Hankkeen nimi: Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille - selvityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: +358 6 824 3400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesola Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.pesola(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447809097

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää millä edellytyksillä keskipohjalaiset pk-yritykset voisivat lähteä vientiin Kiinan markkinoille. Tavoitteena on kartoittaa erityisesti elintarvikeala, puuala ja cleantech sekä mahdollisesti myös keskipohjalaisen koulutusosaamisen vientimahdollisuudet. Kansainvälistyminen Keski-Pohjanmaalta Kiinaan on vielä ollut vähäistä (2 yritystä). Selvityksen tavoitteena on kuitenkin tuoda esiin Kiinan markkinoiden mahdollisuudet ja edellytykset. Keski-Pohjanmaalla on hyviä elintarvikelaan, puualan ja cleantech -yrityksiä, joiden tuotteille on kysyntää Kiinan markkinoilla. Yritysten tulee kuitenkin tietää Kiinasta ja sen markkinoista taustatiedot kuten kulttuurin, lainsäädännön, henkilösuhteiden vaikutuksen ja paikallisten organisaatioiden toiminnan osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja selvitetään sekä nais- että miesyrittäjien yritysten tuotteiden potentiaali Kiinan markkinoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää kaikkien yritysten mahdollisuutta etabloitua Kiinan markkinoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää kaikkien yritysten pääsyä Kiinan markkinoille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten luomutuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Välillisesti tuetaan tavoitetta mm. edistämällä uusiutuvien käyttöä kestävällä tavalla myös Kiinassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta kotimaisiin Natura 2000-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech-tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja edistetään näin materiaalitehokkuutta ja vähennetään jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech -tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja mm. geoenergian, puu- ja biomassapohjaisen energian sekä ilma-vesi -energian käyttöä edistetään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Välillisesti selvitetään paikallisen elinkeinorakenteen vahvistamista ja kauppasuhteiden syntyä suomalaisten yritysten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Myös hyvinvointipalvelut ja digitaaliset palvelut ovat selvityksen kohteena.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Yritetään vähentää liikkumistarvetta mm. teknologiaa kehittämällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Välillisesti edistetään paikallista hyvinvointia selvittämällä mm. hyvinvointiteknologian vientiä.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeella ei suoranaisia tasa-arvovaikutuksia vaan hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hankkeen tavoitteena on kulttuurien erojen ja kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen tavoitteena on kultturien erojen ja kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen.
Ympäristöosaaminen 1 2
Välillisesti edistetään mm. suomalaisten cleantech -tuotteiden pääsyä Kiinan markkinoille ja mm. geoenergian, puu- ja biomassapohjaisen energian sekä ilma-vesi -energian käyttöä edistetään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiinan markkinat ovat edelleen kasvavat Kiinan omista taloudellisista ongelmista huolimatta. Varsinkin Suomessa tuotetuilla turvallisilla ja terveellisillä elintarvikkeilla on Kiinassa kysyntää. Pitää vain löytää järkevä ja tehokas vientitapa Kiinaan ja sen marketteihin ja teollisuudelle. Vientituotteitamme Kiinaan voivat olla elintarvikkeet, elintarviketuotannon turvallisuuteen ja tehostamiseen suunnitellut ohjelmistot, turkisten lisäksi erilaiset turkiksista valmistetut erikoistuotteet, cleantech kokonaisuudet, mekaanisen puualan puolella puusta tehdyt isommat rakennuskokonaisuudet kuten esimerkiksi lomakohteet (golf, purjehdus, veneily) ja niiden kanssa myös ovet ja ikkunat. Lisäksi veneteollisuuden tuotteet vapaa-ajan veneet kuin erilaiseen ammattikäyttöön soveltuvat veneet kuten ihmisten kuljetukseen, rajavartioiden, tullin ja poliisien käyttöön.