Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70611

Hankkeen nimi: Vientiliiketoiminnan kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PLATOM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1502381-1

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 33

Puhelinnumero: +358 44 5504318

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.platom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikonen Juho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.ikonen(at)platom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 5504318

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Platomin vientiliiketoimintaa valituilla markkina-alueilla. 1. Saada Ruotsin ydinvoimamarkkinoilta tukeva jalansija ja kasvattaa toiminnan volyymiä. 2. Saada uusia merkittäviä laitetoimituskauppoja ydinpolttoaineen valmistusketjuun uraaninkäsittelylaitteille. Potentiaalisia markkina-alueita ovat Kiina, Yhdysvallat, Englanti, Ranska, Etelä-Afrikka sekä Venäjä. 3. Saada uusi asiakas Euroopasta asiantuntijapalveluille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 96 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 96 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 33

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on suoritettu analyysi itsearviointina.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksen kannalta tekijöiden sukupuolella ei ole merkitystä, joten sukupuoli ei tule olemaan valintakriteeri hankkeen tekijöitä päätettäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kehittää vientiliiketoimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeen perusteella tuotettavilla tuotteilla ja ratkaisuilla pyritään tehostamaan ydinvoimaloiden energian käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ydinvoima on vähähiilinen energiatuotantomuoto.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Hankkeen yhtenä tavoitteena on hyödyntää Platomin erikoisosaamista ydinjätteiden käsittelystä ulkomaisilla markkinoilla. Tehokkaampi jätteiden käsittely tarkoittaa jätteiden määrän ja aktiivisuustason pienentämistä sekä ympäristöpäästöjen minimointia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa tavoitellaan suuria kokonaisuuksia, joiden tekemiseksi tarvitaan paikallisia alihankkijoita. Lisäksi hankkeen avulla voimme rohkaista muita paikallisia yrittäjiä mukaan vientiliiketoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Platomin työ on merkittävältä osin asiantuntijatyötä, joka perustuu aineettomiin tuotteisiin.
Liikkuminen ja logistiikka -2 2
Liikkumistarve lisääntyy, kun haluamme tehdä enemmän kauppaa ja se edellyttää matkustamista. Toisaalta taas Platom liikkuu pääosin julkisilla, joten joukkoliikenteen osuus kasvaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Onnistunut hanke tuo Platomille lisää työpaikkoja. Platom edistää työntekijöidensä hyvinvointia mm. tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeessa platomilaiset ovat paljon tekemisissä ulkomaalaisten kanssa, jonka nähdään hieman edistävän yhdenvertaisuutta eri yhteiskuntaryhmien välillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 6 6
Platom edistää jätteiden käsittelyn tehokkuutta ja hankkeen puitteissa pyritään viemään osaamista Eurooppaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-