Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70612

Hankkeen nimi: Sensoridatan tuotteistusprojekti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEASAM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2578574-8

Jakeluosoite: Tarkk'ampujankatu 1

Puhelinnumero: +358 503881000

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.seasam.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mesimäki Manu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: manu.mesimaki(at)seasam.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503881000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvityksen tavoitteena on toimiva proof-of-concept, jonka perusteella voidaan tehdä päätös investoinneista sensoridataan perustuvaan liiketoimintaan. Haemme ELY- keskukselta avustusta, jonka puitteissa voidaan toteuttaa markkinakartoitus, pilotit (2) sekä rakentaa alustava liiketoimintasuunnitelma (ks. liitteenä oleva yhteenveto projektista). Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tarkk'ampujankuja 1

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on projektisuunnitelmassa mainittu tuotekehitys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hanke edistää näyttöjen ja sähköisen raportoinnin käyttöä (paperin käyttö vähenee).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hanke edistää digitaalisten näyttöpintojen käyttöä (painettujen sijaan).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 1
Hanke luo työpaikkoja ja mahdollisesti alihankintatyötä myös.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Kehitetään uusia sähköisiä palveluita yritysten käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Parempi raportointi ihmisten liikkumisesta auttaa luomaan tehokkaampia tapoja liikkua (reitit).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-