Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70615

Hankkeen nimi: Ski Maps 3D

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.3.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HS-VISUAL ART KYHANNU SIEVILÄ

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1609985-0

Jakeluosoite: Lossipaikantie 3 B

Puhelinnumero: 0400383195

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

WWW-osoite: Lossipaikantie 3 B

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sievilä Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.sievila(at)visual.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400383195

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3D-rinnekarttasovellusten toiminnallisuuden kehittäminen eri käyttäjäryhmiä huomioiden. Lisätoiminnot rinneturvallisuuden lisäämiseksi. Helppokäyttötoimintojen kehittäminen. Lisäarvopalveluiden, kuten yhteisöpalvelut, hyödyntäminen. Kieliversiot, lokalisointi. Jakelukanavien kartoitus Rinnekarttasovellusten kommunikointi hissijärjestelmien, näyttötaulujen ja muiden vastaavien logiikoiden kanssa Toimintojen testaus todellisessa ympäristössä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 631

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lossipaikantie 3 B

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Neutraali tuote

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hyvällä opastuksella voidaan ohjata kävijävirtoja maastossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hyvällä opastuksella voidaan ohjata kävijävirtoja maastossa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

SkiMap3D-hankkeen aikana määriteltiin ja toteutettiin toimiva tuotantomalli hiihtokeskusten 3D-rinnekarttojen mobiilisovellusten valmistamiseksi ja niiden saattamiseksi kommunikoimaan www-järjestelmämme kanssa. Tuotantomallia kehitettiin myös muiden matkailualueiden erikoiskarttojen kuten Rokua Geoparkin erikoisvaatimusten perusteella. - 3D-rinnekarttasovellusten toiminnallisuuden kehittäminen eri käyttäjäryhmiä huomioiden. - Lisätoiminnot rinneturvallisuuden lisäämiseksi. - Helppokäyttötoimintojen kehittäminen. - Lisäarvopalveluiden, kuten yhteisöpalvelut, hyödyntäminen. - Kieliversiot, lokalisointi. - Jakelukanavien kartoitus - Rinnekarttasovellusten kommunikointi hissijärjestelmien, näyttötaulujen ja muiden vastaavien logiikoiden kanssa - Toimintojen testaus todellisessa ympäristössä.