Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70617

Hankkeen nimi: Opiferus "Johtamistyökalun" tuotteistus ja kaupallistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.10.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOFTWAVE OHJELMISTOT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1863080-1

Jakeluosoite: Vaasantie 6

Puhelinnumero: +358 45 6343284

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.softwave.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtinen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.lehtinen(at)softwave.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 456343284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa olevat tuotteet Opiferus Toiminnanohjaus, Opiferus Strategia ja Opiferus Tietovarasto uudeksi innovativiseksi tuotteeksi, jonka työnimi on "Opiferus Johtamistyökalu". Kyseessä on innovointiin perustuva hanke, jossa tuotteistetaan ja kaupallistetaan Softwaven 11 vuoden aikana kehittämistä kolmesta olemassa olevasta sovelluksesta yksi yhteinen kokonaisuus, jota voidaan käyttää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. "Opiferus Johtamistyökalu" auttaa pk-yrityksen operatiivisen toiminnan ohjaamisessa, liiketoiminnan johtamisessa sekä yrityksen strategian ja tavoitteiden yhdistämisessä toiminnan onnistumisen mittaamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 274

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 274

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kosketa kyseistä hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisille ja miehille molemmille tarjotaan tasavertainen mahdollissuus osallistua hankkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa kyseistä hanketta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tekniikan kaupallistamisessa osaksi Softwave Ohjelmistojen sovellus- ja palveluvalikoimaa onnistuttiin hyvin. Paitsi että tekniikka saatiin muotoiltua selkeäksi tuotteeksi Opiferus Johdon Työpöytä, toi projektissa käytetyt ulkopuoliset osaajat (Innoman Oy, Mainonnan Työmaa) mukanaan uutta osaamista ja näkemystä liittyen sovellusten ja palveluiden liiketoimintamallien ja palvelumuotoilun kehittämiseen. Tällä hetkellä Opiferus Johdon Työpöytä on Softwaven tuoteperheestä markkinoilla eniten mielenkiintoa herättävä konsepti. Projektin aikana palkattiin myös kaksi uutta henkilöä toimittamaan uutta konseptia asiakkaille. Tällä hetkellä (tilanne helmikuun alussa 2016) Softwavella onkin käynnissä useampi toimitusprojekti tässä kehitysprojektissa syntyneellä konseptilla.