Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70619

Hankkeen nimi: Kiintoaineen esikäsittely- ja luokituslaitteiston kehitys- ja optimointiprojekti jauhatusprosessissa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEGATREX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0997064-4

Jakeluosoite: Telinetie 9

Puhelinnumero: +358 32661080

Postinumero: 33880

Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

WWW-osoite: www.megatrex.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Partanen Miika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Myyntipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miika.partanen(at)megatrex.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405865844

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavaoitteena on kehittää ja optimoida vastaiskuperiaatteella toimivan jauhatuslaitteen yhteyteen esikäsittely- ja luokituslaitteistoa. Projektin tuloksena säästetään jauhatusenergiaa sekä laajennetaan jauhatuslaitteen toiminta- ja käyttöaluetta uusille tuote- sekä markkina-alueille. Projektin kehitystyön tuloksia mitataan kehitystyön tuloksena valmistettavan prototyypin avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 161 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 161 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 520

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Lempäälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Telinetie 9

Postinumero: 33800

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on pohdittu ja käyty läpi kehitysprojektin suunnitteluryhmässä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa on pohdittu keihin hanke kohdistuu. Toteutuksessa otetaan huomioon naisten ja miesten tilanteet ja tarpeet. Samoin seurannassa pidetään sukupuolinäkökulma mukana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on laitteiston tuotekehitys, mutta sukupuolten tasa-arvo pidetään projektissa tiiviisti mukana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 6
kehitysprojektin tuotteet vahvistavat useiden uusiutuvien raaka-aineiden jauhamista kuten esim. puuhake, puupelletti sekä orgaaniset jätejakeet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-