Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70622

Hankkeen nimi: Lapin ammattikorkeakoulun maalämpöpumppulaboratorion akkreditionti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: +358 207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuisma Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.kuisma(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407396078

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi kuuluu Euroopan lämpöpumppuyhdistykseen, EHPA. EHPA:n Quality Label (QL) edellyttää kultakin jäsenmaalta maakohtaista lämpöpumppujen testauslaboratoriota. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU on esittänyt Lapin AMKn testauslaboratoriota kansalliseksi testipaikaksi. Lapin AMKssa on jo useita vuosia panostettu lämpöpumppujen tutkimukseen ja testaukseen. Hankkeen tavoitteena on akkreditoida Lapin AMKn maalämpöpumppujen testauslaboratorio. Toimenpiteinä hankkeessa ovat akkreditoinnin edellyttämät selvitykset, asiakirjavalmistelut sekä puolueettoman akkredointeja suorittavan tahon tarkastus. Hankkeen tuloksena laboratoriolle saadaan laatuluokitus, jolloin testaustoiminnot täyttävät EN14511 standardin vaatimukset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 199

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 449

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on testauslaboratorion akkreditointi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
maalämpöpumppujen käytön lisääntyminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
maalämpöpumppujen käytön lisääntyminen mahdollistaa uusiutuvia ja energiaa säästäviä menetelmiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
tukee paikallisten lämpöpumppuyritysten liiketoimintaa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 10
hankkeen avulla luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 7
lämpöpumppuosaaminen lisää tietoisuutta ympäristöosaamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan maalämpöpumppulaboratorion akkreditointi hankkeessa tehtiin maalämpöpumppujen testauslaboratorion toimintaan liittyen standardin mukainen akkreditointi. Hanke aika oli 13.4.2015-30.9.2016. Hankkeessa luotiin valmiudet akkreditoita maalämpöpumppulaboratorion toiminta edellyttämään puolueetonta ja luotettavaa testausta. Hankkeeseen on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta toimintaympäristön kehittämisavustusta. Hankkeessa valmisteltiin testauslaboratorio ja sen toimintaa ohjaavat aineistot akkredointiprosessin edellyttämälle tasolle. Hankkeen aikana tehtiin testauslaboratoriolle ulkopuolisen arvoijan toimesta akkreditointi, jossa toiminta arvioitiin standardin SFS-EN ISO/EC 17025:2005 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset mukaisesti. Hankkeessa syvennettiin yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lämpöpumppuvalmistajien ja ulkomaisten testauslaitosten sekä Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen kanssa.