Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70626

Hankkeen nimi: Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 08-46911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: http://www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIRVIÖ MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa:

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.sirvio(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-4691252

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tärkeimpänä tavoitteena on PK-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja niiden toimintaedellytysten parantaminen kohdealueen saavutettavuutta, taajamakuvaa sekä viihtyvyyttä parantamalla. Palveluiden keskittyessä keskustaajamaan myös liikennöintitarpeet kasvavat. Hanke parantaa myös Kalajoentien liikenneturvallisuutta, kun liikennemäärät tulevina vuosina kasvavat. Projektia tarvitaan kaupunkikeskustan palveluiden kehittämissykäyksen käynnistäjäksi ja tuomaan ratkaisu huonoksi koettuun liikenneympäristöön Kalajoentien vaikutusalueella, jonka alueen yritykset kokevat vetovoimaa heikentävänä tekijänä. Hanke edistää vähähiilisyyden ja esteettömyyden toteutumista hankkeen toimenpiteiden tukiessa palveluiden säilymistä kaupungin ydinalueella, jolloin ne ovat kävellen ja pyöräillen saavutettavissa.

Projektin toimenpiteitä ovat Kalajoentien ajoradan, kevyen liikenteen väylien, alueen viihtyvyyden, pysäköintijärjestellyiden ja valaistuksen sekä esteettömyyden kehittäminen.

Projektin tuloksena PK-yritysten kilpailukykyja toimintaedellytykset ovat kohentuneet ja alueelle on saatu uusia investointeja. Kalajoentien saavutettavuus on oleellisesti parantunut, taajamakuva kohentunut ja viihtyyvys parantunut sekä vähähiilinen että esteetön liikkuminen on mahdollistettu ja palvelut pysyvät keskustassa ja ovat saavutettavissa kävellen tai pyöräillen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmiä ovat Pk-yritykset, asukkaat, julkiset toimipaikat, matkailijat ja läpikulkuliikenne.

Projektin vaikutusalueena on Kalajoen kaupungin keskustaajama, jossa on asuu 6134 asukasta. Kalajoentien varressa sijaitsee Kalajoen kaupungin yritysluettelon mukaan 92 yrityksen toimipaikat, Pohjankylän ala-aste (400 oppilasta), Kalajoen kristillinen Kansanopisto(n. 100 oppilasta), rakentuva yksityinen päiväkoti, Kalajoen kansalaisopisto ja muita hallinnollisia palveluita kuten Kalajoen kaupungintalo sekä virastotalo.

Kalajoentien varrella on 92 yrityksen toimipaikat. Alueella toimii 5 päivittäistavarakaupan liikettä, ALKO, 6 ravintolaa, 23 erikoisliikettä sekä 3 tilaa vievää kauppaa edustavaa yritystä. Kohdealueella toimii useita kasvuyrityksiä. Kalajoentien vaikutusalueella sijaitsevat myös rahalaitosten konttorit (3), kiinteistönvälityspalveluita, vakuutuspalveluita, henkilökohtaisia palveluita tuottavia yrityksiä, yrityspalveluita tuottavia yrityksiä, median toimipaikkoja, matkailu- ja liikenne- sekä kuljetuspalveluita tuottavia yrityksiä. Hieman kohdealueen laitamilla toimii vielä lisää kohdealuetta kuormittavia yrityksiä mm. Merenojantien vaikutusalueella on tilaa vievän kauppaa kuten rauta-, sisustus, rakentamis- ja maataloustarvikekauppaa, tukku- ja autokauppaa, Markkinatien varressa on mm Kalajoen terveyskeskus ja sairaala, Vierivainion alueella mm. yksityisiä terveyspalveluja, maa-, sähkö- ja vesirakennusalojen urakointiliikkeitä, tilaa vievää kauppaa ja korjaamotoimintaa, jotka käyttävät läpikulkuun Kalajoentietä:Projektin kohteena olevaa Kalajoentietä käytetään sekä henkilö-, huolto-, raskaassa- läpikulku- ja kevyessäliikenteessä. Liikennettä ohjautuu Kalajoentielle Valtatie 8:lta (7200 ajoneuvoa/vrk, Markkinatien palvelualueelta (Kalajoen terveyskeskus ja sairaala), Vierivainion Yrityspuiston alueelta, Merenojantien yrityskeskittymästä, Mehtäkyläntieltä, Kalajoki -Alavieska -maantieltä ja Eteläisestä Siltasaaren liittymästä.

Kalajoki on matkailukeskuskaupunki. Kalajoen Hiekkasärkillä on rekisteröityneitä yöpymisiä ollut 2014 yhteensä 279259 kpl ja niiden lisäksi vapaa-ajan asunnoissa rekisteröimättömiä yöpymisiä on arviolta n. 385000 /v. Tapahtumayleisöä (päiväkävijöitä) arvioidaan olevan noin 1-1,5 miljonaa vuosittain. Nämä ryhmät muodostavat merkittävän Kalajoen keskustatapalveluita hyväksikäyttävän asiakaskunnan erityisesti kesäsesongilla.

Projektin tulevia kohderyhmiä ovat alueelle sijoittuvat pk-yritykset ja mm. kauppakeskukseen tulevat yritykset, palveluorganisaatiot ja niiden asiakasvirrat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kalajoen Hiekkasärkien alueen yrittäjät ja yritykset, joiden asiakkailta on viime vuosina saatu negatiivista palautetta Kalajoentien kunnosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 917 135

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 917 135

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 834 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 834 270

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla katutilaa ja kevyen liikenteen tiloja, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät voivat tasa-arvoisesti käyttää. Projekti on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla katutilaa ja kevyen liikenteen tiloja, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät voivat tasa-arvoisesti käyttää. Projekti on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen toteutusaikana neutraali, hankkeen päätyttyä tilanne parempi kun suojaukset yms. on tehty
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kevyen liikenteen mahdollistaminen ja esteettömyys lähtötilannetta paremmin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Taajamaympäristön vetovoimaisuus ja viihtyvyys paranee istutuksin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pintavedet johdetaan sadevesiviemäreiden kautta jokee, tilanne ei muutu projektin toteuttamisen yhteydessä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti ei kosketa Natura 2000-kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Projektin toteutuksessa syntyvät massat läjitetään ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kanssa sovitulla tavalla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Merkittävä positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja niiden toimintaympäristöön
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Tieoikeuksien jatkoylläpidon siirtyminen kaupungille. Neutraali
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Yritysten saavutettavuus kohenee merkittävästi. Liikkuminen on hankkeen päätyttyä on turvallista ja logistiikka sujuu häiriöittä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Projekti edistää liikenneturvallisuutta, viihtyvyyttä ja hyvinvointi kohenee. Ajonopeuksien alentaminen vähentää melua, joskin liikennemäärien kasvu lisää melua. Yhteisvaikutus kuitenkin melun osalta neutraali
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla katutilaa ja kevyen liikenteen tiloja, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät voivat tasa-arvoisesti käyttää. Esteettömyys paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Viihtyvyys paranee ja kohentaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta suhteessa kaupunkikeskuksiin
Kulttuuriympäristö 0 5
Kulttuuriympäristö säilyy ennallaan, mutta viihtyisyyden parantuessa projektilla voi olla myönteisiä sykäysvaikutuksia kulttuuriympäristön kohentumiseen projektin kohteen välittömässä läheisyydessä (Ventelän talot)
Ympäristöosaaminen 0 5
Ympäristöosaaminen kohenee, samalla kun projektin kohdetta kunnostetaan, se vaikuttaa välillisesti myönteisenä paineena alueen yrityksiin ja toimijoihin, jotka kunnostavat omaa toimintaympäristöään (sykäysvaikutus)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli PK-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja niiden toimintaedellytysten
parantaminen kohdealueen saavutettavuutta, taajamakuvaa sekä viihtyvyyttä parantamalla. Palveluiden keskittyessä
keskustaajamaan myös liikennöintitarpeet kasvavat. Hanke paransi myös Kalajoentien liikenneturvallisuutta. Hanke edisti vähähiilisyyden ja esteettömyyden toteutumista.Hankkeen toimenpiteet tukevat palveluiden säilymistä kaupungin ydinalueella, jolloin ne ovat kävellen ja pyöräillen
saavutettavissa.