Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70629

Hankkeen nimi: North European Business Academy

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CIMSON OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0805276-1

Jakeluosoite: Rautatienkatu 19-21

Puhelinnumero: +358 400640039

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.cimson.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suonpää Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.suonpaa(at)cimson.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400640039

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen verkko-opetukseen perustuva yrittäjävalmennus. Yrityksen perustamiseen ja pienten yritysten kehittämiseen tähtäävää valmennusta tarjotaan englannin ja espanjankielillä euroopan, aasian, afrikan ja etelä-amerikan maiden alueille. Tavoitteena auttaa ihmisiä löytämään yrittäjämäisen toiminnan kautta mahdollisuus elättää itsensä sekä kehittää jo olemassaolevaa pienyritystoimintaa. Tavoitteena ihmisten taloudellisen hyvinvoinnin kasvattaminen. Valmennus koostuu internetin kautta tarjottavista videoista ja kirjallisesta opetusmateriaalista, erilaisista itsearvioinneista sekä oman tilanteen analyyseista, harjoituksista. Palvelun kautta mahdollisuus suorittaa business-diploma ja saada siitä todistus.Tuloksena odotetaan ensimmäisen kahden vuoden aikana useita satoja uusia yrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 233

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rautatienkatu 19-21

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei relevantti hankkeelle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei relevantti hankkeelle
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei pää tavoite, mutta tavoitteena edistää myös sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Mikro- ja pienyrittäjyyden tukeminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
-
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen ja siten taloudellisen hyvinvoinnin ja elämän laadun parantaminen.
Tasa-arvon edistäminen 9 10
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen ja siten taloudellisen hyvinvoinnin ja elämän laadun parantaminen.Tähän kuuluu myös tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen ja siten taloudellisen hyvinvoinnin ja elämän laadun parantaminen.
Kulttuuriympäristö 2 2
-
Ympäristöosaaminen 2 2
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke tuki Cimson Oy:n kansainvälistymistä, viennin alkuvaiheessa hyvin. Tavoitteena oli kansainvälistymisen käynnistyminen ja saimme hankkeen aikana kehitettyä verkkovalmennustamme ja siihen liittyviä toimintoja. Ensimmäiset vientikaupat toteutivat hankkeen aikana. Saimme luotua Nepaliin kontaktin ja sopimuksen jakelijan kanssa, joka on aloittanut koulutuksen markkinoinnin paikallisesti. Uusien työpaikkojen syntyminen on alkanut pienimuotoisesti, Suomessa, Keniassa, Nepalissa tiedetään olevan verkkovalmennuksemme käyttäjiä, joista osa on aloittanut yritystoiminnan. Maantieteellisen alueen painopiste muuttui Espanhajsta ja Euroopasta Aasiaan ja Afrikkaan. Olemme saaneet kiinnostavia kontakteja ko. alueista ja pyrimme jatkamaan neuvotteluja mm. Vietnamiin ja Saudi Arabiaan. Lisäksi liiketoiminnan odotetaan jatkossa tulevan suoraan enemmän suurilta asiakkailta, jotka jakavat valmennuspalvelun edelleen omille asiakkailleen (esim. yliopistot) kuin yksittäisiltä asiakkailta. Tämä on merkittävä strateginen painopisteen muutos.