Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70630

Hankkeen nimi: Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Asta Aikkila-Vatanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asta.aikkila-vatanen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 725 0346

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 0208916-8
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 0245894-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Myynnin Foorumi-hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata alueen yrityselämän tarpeisiin ja rakentaa, pilotoida ja ottaa käyttöön elinkeinoelämän tarpeita palveleva kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi.

Pilottiprojektien kautta yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa myynnin ja markkinoinnin liiketoimintaosaamista. Projektin toiminnalla muun muassa uudistetaan toimintamalleja ja prosesseja sekä ylläpidetään ja edistetään yritysten ja koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Myynnin workshopeilla, seminaareilla, keskustelufoorumeilla ja kehittämistöillä innostetaan yrityksiä kehittämään myyntiä ja markkinointia, kaupallistamaan ideoita ja uudistamaan asiakasnäkemystä. Alueen kilpailukyky kehittyy ja myynti lisääntyy.

Asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi kokoaa yhteen kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat tuottamaan laadukkaita palveluja alueen elinkeinoelämän liiketoiminnan kehittämiseen. Perustettava Myynnin Foorumi tulee tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen kautta vahvistamaan kasvuhakuisten mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan myös aloittavia yrityksiä kansainvälisille markkina-alueille. Myynnin Foorumin toiminnan tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua alueen yrityksille uudenlaisella yhteistoiminnalla ja myynti- ja markkinointiosaamista kehittämällä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti tuotannollisten ja palveluyritysten myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvuyrityksistä, mikro- ja pk-yrityksistä sekä startup-yrityksistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisesti kohderyhmään kuuluvat myynnin- ja markkinoinnin kouluttajat, tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijat ja opettajat sekä opiskelijat eri koulutusasteilla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 208

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 422 354

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 373 516

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Perho, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Kokkola, Halsua, Veteli, Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa aktivoidaan pieniä naisvetoisia mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa. Hankkeen aikana järjestettävissä seminaareissa ja workshopeissa pyritään huomioidaan naisvetoiset mikroyritysten myynnin ja markkinoinnin erityistarpeet liiketoiminnan kehittämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Myynti- ja markkinointiosaamisen taustalla ovat laadukkaat tuotteet. Laadukas tuote edellyttää luonnovarojen kestävää käyttöä, hanke levittää tätä tietoutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 5
Kysyntä saadaan kasvamaan laadun kautta. Laadun takana on hyvät materiaalit sekä pieni hävikki, hanke edistää materiaalitietoutta. Kansainvälisillä markkinoilla menestyvä yritys tuottaa laadukkaita tuotteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteillä parannetaan alueen yritysten kannattavuutta kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Yritysten laajentaessa markkinoitaan kansallisesti ja kansainvälisesti alueen elinvoimaisuus kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uusi tieto ja asiantuntijaverkoston osaaminen vaikuttaa koko toimintaympäristön kehittymiseen ja kansainvälistymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke lisää elinkeinojen kannattavuutta ja siten edistää alueen ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen toimintaan voivat osallistua kaikki, seminaarien ja workshopien tarjonnassa huomioidaan pienten naisvetoisten mikroyritysten tarpeita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 7
Projektin toimintaan voivat osallistua alueen yritykset sukupuoleen ja kansalaisuuten katsomatta.
Kulttuuriympäristö 6 4
Hankkeen toimenpiteet edistävät kansainvälistä kanssakäymistä ja monipuolistavat paikallisten toimijoiden näkemystä.
Ympäristöosaaminen 8 5
Hankkeessa pyritään edistämään ympäristöarvojen kunnioittamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Myynnin foorumi- hankkeen tavoitteena oli yhteistyössä alueen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ja osallistuvien yrityksien kanssa rakentaa uudenlainen toimintamalli ja asiantuntijaverkosto, joka kehittää myynti-, markkinointi- ja kansainvälistymisosaamista ja ymmärrystä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat tuotannollisten ja palveluyritysten kotimaisesta ja kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvuyrityksistä, mikro- ja pk-yrityksistä ja startup-yrityksistä sekä opiskelijat.

Myynnin foorumin asiantuntijapalveluiden tuottajaverkostoa rakennettiin ja testattiin Myynnin foorumi-hankkeessa 1.5.2015–30.4.2017. Hankkeessa pilotoitiin koulutusorganisaatioiden ja yksityisiä asiantuntijoita myynnin ja markkinoinnin kehittämistehtävissä ja workshopeissa. Myynnin foorumissa järjestettiin kahden vuoden aikana osallistujayritysten pilottiprojektien ja yrityskohtaisten workshopien lisäksi myynnin ja markkinoinnin sekä yritysten kansainvälisen liiketoiminta- ja myyntiosaamisen kehittämiseen 34 workshopia, joihin oli 534 osallistujaa ja workshopien palautteiden keskiarvo 4,33 (asteikolla1-5). Hankkeessa tehtiin kaksi tutkimusta ja kuusi opinnäytetyötä. Myynnin foorumi oli mukana järjestämässä kolmea tilaisuutta yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kaikkien näiden toimenpiteiden kautta hankkeessa vastattiin alueen yrityselämän tarpeisiin ja rakennettiin, pilotoitiin ja otettiin käyttöön elinkeinoelämän tarpeita palveleva kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointi-osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi, www.myynninfoorumi.fi .

Myynnin foorumi verkostolla on käytettävissä alan yritysten, neuvonta- ja tukipalvelujen sekä tutkimus-, koulutus- ja kehitysorganisaatioiden tutkijaresurssit, koulutushenkilöstö ja opiskelijat sekä laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa viimeisimmän alan tiedon siirtymisen alueen toimijoille. Myynnin Foorumi mahdollistaa kiinteän yhteyden ja jatkuvan tiedonsiirron yritysten, neuvonta- ja tukipalveluiden sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välille.

Myynnin foorumin toiminnassa tullaan kehittämään alueen toimintaa laajemmin kuin pelkästään myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Tuodaan kokeilukulttuuri tiiviisti mukaan toimintaan, etsitään uusia toimintamalleja ja jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä. Työ Keski-Pohjanmaan alueen ja alueen yritysten kasvun ja kehityksen eteen tulee olemaan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista. Toiminnassa on tärkeää ymmärtää kilpailukyvyn kannalta toiminnan jatkuva kehittäminen kansainvälisessä toimintaympäristön murroksessa.