Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70631

Hankkeen nimi: Bomban alueen kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.12.2014 ja päättyy 15.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Puhelinnumero: +358 40 10 459 3

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: www.pikes.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Minna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.heikkinen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 599 4326

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet: Bomban alueen tunnettuuden lisääminen Matkailutulojen ja -työpaikkojen kasvu Kansainvälisen tuotteen rakentaminen Markkinoinnin ja myynnin organisointi Numeeriset tavoitteet: - Bomban alueen majoituskapasiteetin käyttöaste 50 % - Bomban alueen liikevaihdon kasvattaminen hankkeen aikana 20 %/v - kaksinkertaistaa kansainvälisten yöpymisten määrä kahdessa vuodessa - Pohjois-Karjalan matkailutulon ja kansainvälisten matkailijoiden osuuden kasvattaminen Tavoitteisiin vastataan muodostamalla matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksistä verkosto, joka yhteisen brändin alla luo uuden kansainvälisen tuotteen ja samalla kehittää mukana oleville yrityksille uuden imagon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 193 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on matkailun kansainvälistyminen, mikä edesauttaa edelleen erityisesti naisten työllistymistä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei erityisesti pyri sukupuolten tasa-arvon edistämiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Matkailupakettien suunnittelussa painotetaan kestävän keityksen mukaisia tuotteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Tietoisuuden lisääminen luonnon tilanteesta positiivista, matkailu vaatii kuitenkin liikkumista, mikä aiheuttaa kasvihuonepäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Materiaalien ja jätteiden käsittely tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 8
Uusiutuvia, erityisesti bioenergialähteitä hyödynnetään jo nyt, käyttöä lisätään
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke edistää yritysten välisen yhteistyön avulla seutukunnalle tärkeän elinkeinon kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Matkailu on aineeton tuote, lisäksi samalla kehitetään palveluja, joita voivat käyttää niin matkailijat kuin myös paikallinen väestö
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Matkailijoiden liikkumiseen ja logistiikkaan panostetaan erityisesti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Matkailu parantaa ihmisten sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Matkailussa ei tunneta valtion, kansallisuuksien eikä kulttuurien välisiä eroja, toisilta kulttuureilta voidaan oppia uutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Kaikki matkailijat ovat tasavertaisessa asemassa
Kulttuuriympäristö 9 9
Bomban alueen kehittämisen yhteydessä paikallinen, karjalainen kulttuuriympäristö kehittyy
Ympäristöosaaminen 7 8
Hankkeessa on mkana yrityksiä, joiden perusarvoina ovat ympäristönsuojelu ja luonnonmukaiset tuotteet

9 Loppuraportin tiivistelmä

-