Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70635

Hankkeen nimi: Pharmatory Oy:n asiakaspalvelukanavien uudistaminen ja asiakkuushoitomallien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PHARMATORY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1575650-5

Jakeluosoite: PL 346, Typpitie 1

Puhelinnumero: +358442707271

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.pharmatory.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.karjalainen(at)pharmatory.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442707271

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uusien, pitkäjänteisten asiakaspalvelukanavien luominen Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-Koreassa ja uusien asiakkuushoitomallien kehittäminen. Uudet asiakaspalvelukanavat voivat olla joko välittäjiä, jakelijoita, asiakaspalvelukeskuksia tai ei-kilpailevia, toisiaan täydentäviä palveluyrityksiä tai muita yrityksiä, joilla on jo vahva jalansija paikallisilla markkinoilla. Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on luoda asiakkaalle enemmän arvoa suhteessa kilpailijoihin tai vaihtoehtoisten ratkaisujen antamaan arvoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 423

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 423

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Typpitie 1

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen sukupuolijakauma on jo tasainen (50/50).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole toiminnassamme merkitystä. Tällä hetkellä kaikki TK-kemistit ovat naisia, joka pyritään tulevaisuudessa tasamaan, jotta sukupuolijakauma pysyy tasaisena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrityksen sukupuolijakauma on jo tasainen (50/50).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Yrityksen palvelutuotteen: vihreän kemian laajeneminen, jonka seurausta on jätteiden väheneminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Ei suurta merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Osaamisen ja kansainvälistymisen kehittyminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Mielekkäiden työpaikkojen tarjoaminen ja vanhojen ylläpitäminen. Ihmisten elinkeinon turvaaminen ja Oulun seudulla pysyminen. Ostovoiman lisääminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Yritys pyrkii pitämään työyhteisön tasavertaisena ja myös sukupuolijakaumaltaan yhdenvertaisena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Oulun seudun työpaikkojen tukeminen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kulttuurien kohtaaminen ja yhteensovittaminen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-