Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70635

Hankkeen nimi: Pharmatory Oy:n asiakaspalvelukanavien uudistaminen ja asiakkuushoitomallien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PHARMATORY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1575650-5

Jakeluosoite: PL 346, Typpitie 1

Puhelinnumero: +358442707271

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.pharmatory.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.karjalainen(at)pharmatory.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442707271

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uusien, pitkäjänteisten asiakaspalvelukanavien luominen Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-Koreassa ja uusien asiakkuushoitomallien kehittäminen. Uudet asiakaspalvelukanavat voivat olla joko välittäjiä, jakelijoita, asiakaspalvelukeskuksia tai ei-kilpailevia, toisiaan täydentäviä palveluyrityksiä tai muita yrityksiä, joilla on jo vahva jalansija paikallisilla markkinoilla. Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on luoda asiakkaalle enemmän arvoa suhteessa kilpailijoihin tai vaihtoehtoisten ratkaisujen antamaan arvoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 423

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 423

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Typpitie 1

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen sukupuolijakauma on jo tasainen (50/50).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole toiminnassamme merkitystä. Tällä hetkellä kaikki TK-kemistit ovat naisia, joka pyritään tulevaisuudessa tasamaan, jotta sukupuolijakauma pysyy tasaisena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrityksen sukupuolijakauma on jo tasainen (50/50).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Yrityksen palvelutuotteen: vihreän kemian laajeneminen, jonka seurausta on jätteiden väheneminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Ei suurta merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Osaamisen ja kansainvälistymisen kehittyminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Lentomatkustamisen väheneminen tulevaisuudessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Mielekkäiden työpaikkojen tarjoaminen ja vanhojen ylläpitäminen. Ihmisten elinkeinon turvaaminen ja Oulun seudulla pysyminen. Ostovoiman lisääminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Yritys pyrkii pitämään työyhteisön tasavertaisena ja myös sukupuolijakaumaltaan yhdenvertaisena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Oulun seudun työpaikkojen tukeminen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kulttuurien kohtaaminen ja yhteensovittaminen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Muuttuvassa toimintaympäristössä menestymisen perustana on kyky määritellä uusi strategia ja viedä uuden strategian mukaiset toimintatavat tehokkaasti käyttöön. Hankkeen pääasiallinen tavoite oli uuden myyntistrategian luominen ja toimintatapojen rakentaminen Korean ja USA:n markkinoille. Hankkeen tuloksena tehtiin sopivien myyntiverkostojen kartoittaminen ja valittiin sopivat kumppanit. Hankkeessa lisäksi määriteltiin valittujen kumppaneiden välisten yhteistyön tahtotila, arvot ja tavoitteet.