Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70638

Hankkeen nimi: SQM järjestelmän kehittäminen ja tuotteistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2015 ja päättyy 31.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SALUS QUALITAS CONSULTING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2532576-8

Jakeluosoite: Hylkirannantie 158

Puhelinnumero: +358 407330011

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: REISJÄRVI

WWW-osoite: www.sqcoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilmonen Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi(at)sqcoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407330011

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa suunnitellaan, kehitetään, valmistetaan ja tuotteistetaan Salus Qualitas Consulting Oy:n sähköinen SQM toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmä yksityiselle sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavalle toimialalle ja apteekeille. Projektissa on mukana myös aluehallintovirasto, joka tuo tuotekehitykseen viranomaisen näkökulman. Järjestelmän suunnittelu, innovointi, tuotteen toiminnallisuuksien ja visuaalisen ilmeen suunnittelu on Salus Qualitas Consulting Oy:n vastuulla. Käytännön ohjelmoinnin näiden suunnitelmien perusteella tekee Centria-ammattikorkeakoulu tuotteistamiseen saakka. Projektin lopputuotteena on markkinoille valmis tuote, joka on koekäytetty ja testattu projektin aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 125

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 125

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Reisjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hylkirannantie 158

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: REISJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole sinällään nähty tarpeellisiksi, sillä haluamme hankkeeseemme ennen mukaan ennen kaikkea ammattilaisia. Sattumalta se on kuitenkin osoittautunut naisvaltaiseksi jo alkuvaiheessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ks. yllä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ks. ensimmäinen kappale

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Hankkeemme auttaa ennen kaikkea pienten ja keskisuurten sos.- ja terveyspalveluita tuottavien yksiköiden resurssipulaa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-