Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70642

Hankkeen nimi: NYT (Nuorten Yritysten Tukeminen) Kotkan-Haminan seutu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL14

Puhelinnumero: +358 40 190 2538

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KARHULA

WWW-osoite: www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuparinen Kristiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yritysneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.kuparinen(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 190 2516

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke kokoaa seudulla olevat neuvonta- ja koulutuspalvelut alle 3-vuotiaiden yritysten tueksi. Kohderyhmästä tunnistetut kasvuhaluiset yritykset ohjataan niille räätälöityihin palveluihin. Koko kohderyhmälle tarjotaan neuvontaa ja valmennusta yrityksen taloushallintoon, markkinointiin ja työnantajana toimimiseen liittyen. Hankkeen tuloksena seudun nuoret yritykset ovat löytäneet työkaluja ja verkostoja toimintansa tueksi sekä julkisille yrityspalveluorganisaatioille on luotu toimintamalli tämän kohderyhmän palveluiden järjestämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 343

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 417

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 065

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joihin työllistyvät naiset 23

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 4

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmää koskevissa selvityksissä on käsitelty eri sukupuolten kokemaa tuen tarvetta yritystoimintansa kehittämisessä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen pienryhmäkoulutuksessa on mahdollisuus huomioida eri sukupuolten tarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valmennuksella voidaan tasoittaa niitä osaamiskapeikkoja, joita tyypillisesti esiintyy joko miesten tai naisten omistamissa yrityksissä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Asiakkaat saavat tietoa ympäristöasioiden vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Koulutuksissa käsitellään sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia perinteisen kaupankäynnin rinnalla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Valmennuksissa nostetaan esille materiaalitehokkuuden kehittäminen ja jätteiden käsittely osana yrityksen liiketoimintaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Uusia avauksia seudun elinkeinoelämään, yritystoiminnasta luopuvien yritysten työn jatkaminen ja nuorten yritysten elinkelpoisuuden vahvistuminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Koulutuksissa ja asiantuntijavälityksen avulla yritykset voivat löytää uusia liiketoiminta-alueita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Yrittäjien ja heidän perheittensä hyvinvointi lisääntyy kun esim. ajankäyttö kehittyy ja talous on vakaammalla pohjalla
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Projektilla on mahdollisuus räätälöidä valmennusta eri ikäryhmät, koulutustasot ja toimialat huomioiden
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Projektilla on mahdollisuus räätälöidä valmennusta eri ikäryhmät, koulutustasot ja toimialat huomioiden
Kulttuuriympäristö 3 1
Maaseutualueiden yrittäjyyden monimuotoistuminen
Ympäristöosaaminen 1 1
Valmennukset nostavat sen esille osana kannattavaa liiketoimintaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-