Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70643

Hankkeen nimi: Kunnossapidon Osaamiskeskus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.5.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Talvela Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Painoalajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.talvela(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406550555

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnossapidon osaamiskeskus-hankkeen tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yritys- yhteistyön ja osaamisen kehittäminen. Hankkeessa luodaan perusta asiakastarpeiden pohjalta toimivalle osaamiskeskukselle, rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus. Hanke huomioi Teollisen Internetin (IoT) tuomat vaatimukset ja mahdollisuudet hyödyntää uusia teknologioita ja hallita suuria tietomääriä, BigDataa, palveluja kehitettäessä. Hanke yhdistää tutkimus-, koulutus- sekä yritysten tarpeet ja vahvistaa alan kunnossapitoliiketoiminnassa olevien verkostojen yhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 882

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 261

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmän yritykset ovat yhtäläisessä asemassa päästä hankkeen toimintaan mukaan ja yhteistyö niiden kanssa on täysin sukupuolineutraalia. Molempien sukupuolten mahdollisuuksia tuetaan samanarvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molempien sukupuolten mahdollisuuksia tuetaan samanarvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hanke edistää yritysten toimintaprosessien kehittämistä erityisesti materiaalin hallinnan kautta. Sen kautta myös yritysten sisäisten materiaalivirtojen ja energiakulutuksen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Kunnossapitoprosessien kehittyminen tulee vaikuttamaan useaan eri tuotantoketjuun ja niiden tuottamien päästöjen ja energiakulutuksen vähenemiseen ja johtaa mahdollisiin ilmastomuutoksen vaikutusta ehkäiseviin toimenpiteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeessa edistetään ympäristötietoisuuden ja prosessien tehostamista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja heidän asiakkaidensa tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen, täten myös kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista lisätään toimintaprosessien kehittymisellä. Tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa yritysten tuottamien päästöjen energiankulutuksen vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Tuotantoprosessien tehostamisen myötä yritysten mahdollisuus hyödyntää uusiutuvia energialähteitä kasvaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen uusiutumista ja kestävää kehitystä jo heti sen käynnistyttyä antamalla vahvan signaalin seudun teollisuuden uusiutumiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta kunnossapitoliiketoiminnan uusista mahdollisuuksista ja myös siihen vahvasti liittyvän Teollisen internetin ja automaation tuomista mahdollisuuksista, joiden käyttö vahvistaa yritysten osaamista ja taloudellista tulosta.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Osaamiskeskus vähentää liikkumisen ja kuljetusten aiheuttamia kasvihuonepäästöjä optimoimalla palvelujen toteuttamiseen käytettävät omat ja ulkopuoliset resurssit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke pyrkii toimintanssa kautta vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntyyn ja siten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke toimii tasa-arvon edistämisen puolesta ja pyrkii painottamaan tasa-arvon toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hankkeessa ja kehittää itseään valitsemallaan tavalla.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Hanke edistää ekologisesti kestävien menetelmien, materiaalien ja toimintatapojen käyttöä.
Ympäristöosaaminen 2 7
Hanke pitää esillä ja vahvistaa yritysten ja hanketoimijoiden ympäristötietoisuutta ja sitä kautta lisää niiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kunnossapidon osaamiskeskus;hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sekä Cursor Oy:n rinnakkaishankkeina. Hankkeen perustana oli vuoden 2014 tehty Teollisen kunnossapidon klusterikartoitus, jonka pohjalta Kaakkois-Suomessa, ja erityisesti Kotka-Hamina alueella, on tunnistettu teollisen rakennemuutoksen sekä osaamiseen liittyvä merkittävä alan kehittämistarve sekä yrityksissä että alueen osaamisen tuotannossa (koulutus). Xamkin osalta hankkeen tavoitteet olivat ensisijaisesti teollisen kunnossapidon uusien teknologioiden hyödyntäminen, uuden alan liiketoiminnan kehittäminen, kunnossapitotekniikoiden ja liiketoiminnan tutkimuksen edistäminen, alan koulutuksen kehittäminen sekä yritystarpeiden pohjalta tehtävän osaamisyhteistyön vahvistaminen. Osaltaan Xamkin tavoitteena oli projektissa kehittää myös toimintamallia alueellisen Kunnossapidon osaamiskeskuksen organisoitumiseen alueella. Tavoitteena projektissa oli perustan luominen asiakastarpeiden pohjalta toimivalle alan osaamiskeskukselle, luoda alueelle teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testata malli sekä varmistaa kunnossapitokeskittymän toimivuus ja kannattavuus. Xamkissa projektissa työskenteli osa-aikainen projektipäällikkö ja toimenpiteitä kunnossapito-osaamisen kehittämiseksi tehtiin myös Xamkin Kotkan Energia- ja ympäristötekniikan koulutusyksikön toimesta. Xamkiin hankittiin kunnossapidon oppimisympäristö sekä kehitettiin alan koulutussisältöjä, joita myös pilotoitiin Kotkan-Haminan seudun yritysten kanssa yhteistyössä.