Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70644

Hankkeen nimi: Kunnossapidon Osaamiskeskus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL14

Puhelinnumero: +358 40 190 2538

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KARHULA

WWW-osoite: www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luode Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.luode(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 190 2551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnossapidon osaamiskeskus-hankkeen tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yritys- yhteistyön ja osaamisen kehittyminen. Hankkeessa luodaan perusta asiakastarpeiden pohjalta toimivalle osaamiskeskuk-selle, rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus. Hanke huomioi Teollisen Internetin (IoT) tuomat vaatimukset ja mahdollisuudet hyödyntää uusia teknologioita ja hallita suuria tietomääriä, BigDataa, palveluja kehitettäessä. Hanke yhdistää tutkimus- koulutus- sekä yritysten tarpeet ja vahvistaa alan kunnossapito-liiketoiminnassa olevien verkostojen yhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 059

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 966

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 087

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnnatie 6

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmän yritykset ovat yhtäläisessä asemassa päästä hankkeen toimintaan mukaan ja yhteistyö niiden kanssa on täysin sukupuolineutraalia.. Kehittämis-toimenpiteiden kautta tuetaan molempien sukupuolten mahdol-lisuuksia samanarvoisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee molempien sukupuol-ten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hanke edistää yritysten toiminta-prosessien kehittämistä erityisesti materiaalin hallinnan kautta. Sen kautta myös yritysten sisäisten materiaalivirtojen ja energian-kulutuksen tarkastelu tulevat ajankohtaisiksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Kunnossapitoprosessien kehitty-minen tulee vaikuttamaan useaan eri tuotantoketjuun ja niiden tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen ja johtaa mahdollisiin ilmaston-muutoksen vaikutusta ehkäiseviin toimenpiteisiin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei suoranaista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeessa edistetään ympäristö-tietoisuuden ja prosessien tehosta-mista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja heidän asiakkaidensa tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen, täten myös kasvi-huonekaasu-päästöjen vähenemiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei suoranaisesti vaikuta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista lisätään toimintapro-sessien kekehittymisellä. Tietoisuuden lisääntyminen vaikut-taa yritysten tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemi-seen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Tuotantoprosessien tehostamisen ja uudistamisen myötä yritysten mahdollisuus hyödyntää uusiutuvia energialähteitä kasvaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Hanke tukee paikallisen elinkeinora-kenteen uusiutumista ja kestävää kehitystä jo heti sen käynnistyttyä antamalla vahvan signaalin seudun teollisuuden uusiutumiselle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta kunnossapitoliiketoiminnan uusista mahdollisuuksista ja myös siihen vahvasti liittyvän Teollisen internetin ja automaationtuomista mahdol-lisuuksista, joiden käyttö vahvistaa yritysten osaamista ja taloudellista tulosta.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Osaamiskeskus vähentää liikku-misen ja kuljetusten aiheuttamia kasvihuonepäästöjä optimoimalla palvelujen toteuttamiseen käytettävät omat ja ulkopuoliset resurssit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke pyrkii toimintansa kautta vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntyyn ja siten ihmisten hyvin-vointiin ja terveyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke toimii tasa-arvon edistämi-sen puolesta ja pyrkii painottamaan tasa-arvon toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hank- keessa ja kehittää itseään valitsemallaan tavalla.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutuk-sia kulttuuriympäristöön. Hanke edistää ekologisesti kestävien menetelmien, materiaalien ja toimintatapojen käyttöä
Ympäristöosaaminen 2 7
Hanke pitää esillä ja vahvistaa yritysten ja hanketoimijoiden ympäristötietoisuutta ja sitä kautta lisää niiden ympäristö-osaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-