Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70647

Hankkeen nimi: Thingsee Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen ja kansainvälinen kehittäminen. Thingsee-alustan tuotteistaminen ja kansainvälistäminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: THINGSEE OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2658456-9

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1D

Puhelinnumero: +358 45 6767040

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.thingsee.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Postari-Kivistö Tuija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CFO/Haltian Group

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuija.postari-kivisto(at)haltian.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5191 424

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Thingsee Oy tarjoaa laitteita ja palveluja mahdollistamaan Esineiden Internetin tuotekehityksen helpommin, nopeammin ja halvemmin, niin yksilökehittäjille kuin suuryritysten kehitysosastoille. Thingsee-alusta on kehityslaitteista, pilvipalveluista sekä mobiiliapplikaatioista muodostuva kokonaisuus, joka mahdollistaa tehokkaan tuotekehityksen ja ongelmanratkaisun. Thingsee alustan tuotteistamis- ja kansainvälistämishankkeen tarkoituksena on parantaa Thingsee-tuotteen kaupallista potentiaalia ja kansainvälisen myynnin edellytyksiä sekä vähentää kansainväliseen myynnin laajenemiseen liittyviä, mm lakiteknisiä riskejä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 128 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 488

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1D

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeelle ei ole toteutettu asiantuntijoiden toimesta toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa: * Sukupuolinäkökulman integrointi suunnitellaan, vastuutetaan ja seurataan ¿ Hankkeen aikana asetetaan konkreettiset tasa-arvon edistämisen tavoitteet ja seurantaindikaattorit * Indikaattoreita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tuote mahdollistaa uudenlaisten mittarien luomisen luonnonvarojen käytön kulutukseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Em. mittareilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi sekä tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uudet puettavat laitteet ja IoT-ratkaisut ovat tulevan vuosikymmenen tuomien muutosten ytimessä. Hanke toi Haltian Products Oy:lle poikkeuksellista osaamista ja kykyä toteuttaa luotettavia ja toimivia uusia IOT- tuotteita ja -palveluja kuluttajille sekä suuryrityksille. Haltian Products on hankkeen seurauksena yksi ainoista yrityksistä, joka toimittaa globaalisti toimivia mobiiliyhteydellä varustettuja IoT-kuluttajaratkaisuja kuluttajille.