Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70651

Hankkeen nimi: PUR-lattiamatot

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HYDNUM OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0783655-6

Jakeluosoite: Nokiantie 30

Puhelinnumero: +35 8 5336600

Postinumero: 91500

Postitoimipaikka: MUHOS

WWW-osoite: www.hydnum.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkäräinen Erkki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.makarainen(at)hydnum.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7290263

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää Hydnum Oy:lle oma tuote/tuotteita, joita voidaan käyttää erilaisten tilojen lattioiden pinnoittamisessa. Tavoitteena on hyödyntää Hydnum Oy:n olemassa olevaa tuotanto-teknologiaa ja polyuretaaniosaamista uusien tuotteiden valmistuksessa. Hankkeen olennaisena osana on tuotteiden vienti markkinoille kaupalliseksi tuotteeksi. Hankkeen tuloksena Hydnum Oy:lle syntyy omia tuotteita, joita voidaan myydä eri asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 529

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 529

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nokiantie 30

Postinumero: 91500

Postitoimipaikka: MUHOS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Kotimainen tuote tuo työtä paikalliselle yritykselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Kotimaanmarkkinoille tuote, joka korvaa ulkomailta tulevat tuotteet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskuksen tukemassa PUR-lattiamatot-tuotekehitysprojektissa Hydnum Oy:n tavoitteena oli kehittää, tuotteistaa ja tuotannollistaa uusia polyuretaanista valmistettavia tuotteita uusille toimialoille ja markkina-alueille. Välittöminä tuloksina onnistuttiin kehittämään markkinakelpoiset polyuretaanituotteet useammalle liiketoiminta-alueelle. Uusille tuotteille haettiin projektin aikana sopivat pilottikohteet, joissa tuotteita testataan todellisessa käytössä. Projektin aikana löydettiin uusia potentiaalisia asiakkaita sekä yhteistyöyrityksiä, joiden avustuksella pilottikohteet löydettiin. Myös uusia potentiaalisia muottien valmistajia löydettiin.