Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70652

Hankkeen nimi: ASMO-laturin kehittäminen maailman markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.3.2015 ja päättyy 1.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ASMO SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2617164-1

Jakeluosoite: Torikatu 19

Puhelinnumero: +358 445342356

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.asmolaturi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saloranta Asmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asmo(at)asmolaturi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445342356

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tehdä ASMO-laturi sarjavalmistusvalmiiksi, tuottaa ensimmäinen pilottierä latureita ja kerätä asiakkailta palautetta tuotteesta jatkokehittämistä ja seuraavia tuotteita varten. Hankkeessa myös suojataan uusin patentein hankkeen aikana kejhitettyjä uusia teknologioita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 057

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 057

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 19

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
En näe tällä analyysillä yhteyttä hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ASMO-laturit on tarkoitettu kaikille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä ASMO-laturi sarjatuotantovalmiiksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
ASMO-latureta käyttämällä säästetään sähköä jota kautta luonnovaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 9
ASMO-laturin käyttäminen hidastaa ilmastonmuutosta jota kautta sen aiheuttamat riskit vähenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Sähköä kuluu vähemmän käyttämällä ASMO-laturia, joten kasvihuonekaasut jota sähköntuotanto luo; vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
ASMO-laturin yleistyminen muokkaa ihmisten käsitystä ympäristöystävällisempään suuntaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

-