Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70653

Hankkeen nimi: Hammasratastuotannon käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VELJEKSET HIETAMÄKI AY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2668249-2

Jakeluosoite: Kalliontie 239

Puhelinnumero: +358408208969

Postinumero: 85430

Postitoimipaikka: KOIVISTO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hietamäki Riku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riku.hietamaki(at)kotinet.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408208969

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella lisätään Sievin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjyyttä. Hankeen tavoitteena on tarjota hammasrattaiden valmistukseen liittyviä palveluja lähialueen teollisuudelle, yrityksille ja yksityishenkilöille. Hankkeella mahdollistetaan hammasratastuotannon käynnistäminen ja kehittäminen tulevina vuosina. Käynnistystoimenpiteet sisältävät muun muassa tuotantolaitteistojen investoinnit. Kehittämistoimenpiteet sisältävät yrityksen tuotteiden ja palveluiden tarjontan laajentamista lisäksi kehitetään valmistus- ja testausmenetelmiä tasolle, joita ei lähialueen teollisuudella ole muutoin käytettävissä. Hankkeen myötä saadaan uusi tuotantotoiminta käynnistymään ja tarjottua asiakkaille palveluja, joita ei ole lähialueella saatavilla, uusi palvelu luo yrityksille uusia mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 593

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 593

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Sievi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalliontie 239

Postinumero: 85430

Postitoimipaikka: KOIVISTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei merkitystä hankkeessamme
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei merkitystä hankkeessamme
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei merkitystä hankkeessamme

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla käynnistettiin uusi yritystoiminta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Yritystoiminta tarjoaa metallikoneistukseen liittyviä palveluja erikoistuen hammaspyörien ja spooriakselien valmistukseen, sisältäen lämpökäsittelyn ja muut erityistyövaiheet. Hankeella oli suuri merkitys yritystoiminnan käynnistämiseksi mahdollistaen mm. laiteinvestointeja ja asiantuntijapalvelujen käyttöä. Yritystoiminnassa keskitymme myös omien tuotteiden valmistukseen ja myyntiin, mikä mahdollistaa yrityksen kasvattamisen jatkossa ja työllistää myös alueen muita yrityksiä.