Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70659

Hankkeen nimi: Ostostapahtumaa tukevan tuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2015 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEIDANSTUDIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2581825-5

Jakeluosoite: Pappilankuja 10

Puhelinnumero: +358 50 3381107

Postinumero: 45700

Postitoimipaikka: KUUSANKOSKI

WWW-osoite: meidanstudio.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.korhonen(at)meidanstudio.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 338 1107

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudelainen tuote kaupanalan yrityksien asiakkaiden tuotteiden keräilyn helpottamiseksi ja elämyksellisyyden lisäämiseksi. Keskeiset toimenpiteet ovat tuotteen proton valmistaminen ja asiakas- ja käyttäjäpalautteen kerääminen. Tämän jälkeen tuotteen valmistettavuus ja kaupalliset mahdollisuudet selvitetään. Hankkeen lopputuotoksena syntyy kaikin tavoin testattu ja kaupallisesti kannattavaksi todettu tuote, joka on valmis markkinoitavaksi ja valmistettavaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 754

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminväylä 2 i

Postinumero: 45700

Postitoimipaikka: KUUSANKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole ristiriitoja sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotteen suunnittelussa, asiakaspalautteen keräämisessä, tuotannon kehittämisessä huomioidaan sukupuolinäkökulma neutraalilla tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa syntyvä tuote ja itse suunnitteluprosessi on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Puu korvaa metallin ja muovin pääasiallisena valmistusmateriaalina
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Tuotteesta pyritään valmistamaan mahdollisimman hiilineutraali oikeilla materiaali- ja valmistusmenetelmävalinnoilla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Valmistuksessa käytetään vastuullisesti kasvatettua puuta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Materiaalin optimointi ja oikeat materiaalivalinnat ovat suunnitelun lähtökohtana.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tuotannossa pyritään painottamaan kestävän kehityksen mukaisia energiavaihtoehtoja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Suomalaisen raaka-aineiden jatkojalostamisella saavutetaan parempi tuotto
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tuote suunnitellaan siten, että sen Kuljettaminen on mahdollisimman edullista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 5
Tuotteen suunnittelussa ja varioinnissa on tarkoitus huomioida paikalliset ominaispiirteet ja tuoda niitä julki laajemminkin.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-