Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70667

Hankkeen nimi: Destinationeye imagovahti vientituotteeksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.4.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN MATKAILUIMAGO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2679265-9

Jakeluosoite: Koriston Rantatie 42

Puhelinnumero: +358 400742741

Postinumero: 20780

Postitoimipaikka: KAARINA

WWW-osoite: www.matkailuimago.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lundström Patrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pkmlundstrom(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400742741

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Destinationeye imagovahdin lanseeraus kansainvälisille markkinoille. Tuotteen räätälöinti kansainvälisille markkinoille ja yhteistyökumppanit kohdemaista. Markkinatutkimus mahdollisista kilpailijoista ja otollisimmista kohdemaista. Berliinin ITB messut maaliskuussa 2016 Pilottikohteiden hankinta Euroopasta ja ensimmäiset vakituiset käyttäjät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koriston Rantatie 42

Postinumero: 20780

Postitoimipaikka: KAARINA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työntekijän kompetenssi on henkilökohtaista, ei riipu sukupuolesta mutta alalla on enemmän naisia kuin miehiä ja tässäkin projektissa on todennäköisempää työllistää naisia kuin miehiä...
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sama kuin edellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Sama kuin edellä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Asioiden arviointi etänä ammattilaisten puolesta ja toteuttaminen paikallisesti yityksen omien voimin, mihin destinationeye on tarkoitettu vähentää konsulttien ja yritysten oman henkilökunnan liikkumista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Sama kun edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Sama kuin edellä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Sama kuin edellä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Soveltuu ko kohteiden markkinointiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Verkkopohjainen sovellus vähentää materiaaleja ja liikkumista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Sama kuin edellä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Sama kuin edellä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Sama kuin edellä
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Sama kuin edellä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Matkailun edistäminen edistää kulttuurien välistä kanssakäymistä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-