Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70670

Hankkeen nimi: Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.3.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276973-7

Jakeluosoite: Tietokatu 3

Puhelinnumero: +358 40 6482 792

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: Kemi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iisakka Jenni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.iisakka(at)meri-lappi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 6482 792

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite on vahvistaa Meri-Lapin pk-matkailuyritysten kilpailukykyä luomalla uusia älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja yritysten kehittymisen ja kasvamisen mahdollistamiseksi. Toimenpiteitä ovat Meri-Lapin matkailutulon selvittäminen nykytilan selvittämiseksi ja seurannan mahdollistamiseksi, älykkäiden ratkaisujen kehittäminen, joilla matkaketjut paranevat ja matkailupalveluiden saatavuus ja saavutettavuus kehittyvät, digitaalisen markkinoinnin strategia, Meri-Lapin matkailuviestinnän suunnitelma ja uuden lentoreitin selvitys. Tuloksena matkailijat viipyvät Meri-Lapissa pidempään ja käyttävät enemmän palveluita, jolloin yritysten kilpailukyky, kansainvälistyminen ja vientiedellytykset paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 170 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 998

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sairaalakatu 2

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty, koska hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tasa-arvovaikutukset on arvioitu suvaus-koneella. Tuloksen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen kohteena olevissa yrityksissä on yrittäjinä sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Matkailijat ohjataan käyttämään julkista liikennettä ja palveluiden kehittämisessä huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö esimerkiksi ohjaamalla vierailijoita käyttämään valmiita luontopolkuja ja ohjeistamalla luonnossa liikumista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Ohjataan matkailijoita käyttämään Kemi-Tornion lentoasemaa, jolloin vähenee kuljetustarve kauemmilta lentoasemilta. Meri-Lapissa kehitetään julkista liikennettä ja ohjataan älykkäillä ratkaisuilla matkailijoita käyttämään sitä tehokkaasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Kannustetaan matkailijoita liikkumaan luonnossa ja ohjataan valmiille reiteille ohjeistaen kestävää luonnossa liikkumista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Matkustajien kannustaminen käyttämään Kemi-Tornion lentoasemaa auttaa vähentämään kasvihuonekaasuja, koska kuljetustarve teillä vähenee huomattavasti. Julkisen liikenteen kehittäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 0
Perämeren kansallispuiston ja saarten matkailullista hyödyntämistä kehitetään huomioiden alueiden suojeluohjelma.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Painettujen esitteiden tarvetta vähennetään kehittämällä mobiilissa toimivia älykkäitä ratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Uusien toimintatapojen ja älykkäiden ratkaisujen, poikkitoimialaisen yhteistyön sekä yrittäjien liiketoiminnan laajentamisen tukemisella kehitetään kestävästi paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Yritykset kehittävät olemassaolevia ja uusia matkailutuotteita kokonaisuuksiksi. Matkailutuotteet ovat pääasiassa aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Alueen saavutettavuuden ja matkaketjujen parantaminen yhteistyössä eri liikennemuotojen kanssa tukee kestävää kehitystä. Painopiste on julkisen liikenteen kehittämisessä ja Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärän kasvattamisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Hyvinvointia edistetään suoraan lisääntyvällä matkailijamäärällä, joka kasvattaa yrittäjien tuloja ja näin ollen heidän hyvinvointiaan. Välillisesti myös koko alueen hyvinvointi lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Palveluiden kehityksessä huomioidaan mahdolliset erot sukupuolten välisissä tarpeissa, pääsääntöisesti matkailutuotteet ovat kuitenkin tasa-arvoisia eli asiakkaan sukupuolella ei ole vaikutusta palvelun tuottamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Palveuiden suunnittelussa huomioidaan matkailijoiden erilaisista kulttuureista johtuvat tarpeiden vaihtelut ja esteettömyys. Hankkeessa kehitetyt uudet toimintatavat ovat kaikkien yrittäjien käytettävissä.
Kulttuuriympäristö 5 4
Kulttuurikohteet saavat lisää kävijöitä ja Meri-Lapin kulttuuriympäristön tunnettuus ja hyödyntäminen kasvaa myös paikallisten arjessa. Koko Meri-Lapin kulttuuriympäristö rikastuu.
Ympäristöosaaminen 5 0
Edistetään sellaisten matkailupalveluiden syntymistä, jotka eivät tuhoa luontoa vaan tuovat esille sen monimuotoisuutta ja ohjataan luonnon kestävää hyödyntämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla parannettiin Meri-Lapin alueen matkailun kehittymisedellytyksiä ja kehitettiin uudenlaisia käytäntöjä matkailu- ja muiden palveluiden markkinointiin. Merkittävin tulos on Visit Sea Lapland-sovellus, joka hyödyntää Beacon-majakoita ja toimii uudenlaisena markkinointikanavana. Kaikki hankkeen toimenpiteet edistävät Meri-Lapin matkailualueen kehittymistä kokonaisuutena ja yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Yritykset ovat verkostoituneet, saaneet työkaluja uusien matkailutuotteiden ja -pakettien luomiseen sekä saaneet uuden markkinointikanavan, jotka kaikki johtavat kilpailukyvyn sekä kansainvälistymis- ja vientiedellytysten parantumiseen.