Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70671

Hankkeen nimi: Biorobo

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROMETEC SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2500673-2

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P23

Puhelinnumero: +358408322796

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.prometec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karlsson Henna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henna.karlsson(at)prometec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408322796

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biomassojen näyteenottimen kehitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 978

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 978

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 10
Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta jätteiden määrään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 4
Projektissa kehitettävä näytteenottorobotti tullaan kaupallistamisen jälkeen valmistamaan alihankkijoilla, joita ovat Mikoplan Oy, Katera Steel Oy ja Protacon Oy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hanke edistää yrityksen olemassaolevan palvelukonseptin kehittymistä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke luo uusia työpaikkoja ja edistää näin hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alihankkijoiden Mikoplan Oy:n, Katera Steel Oy:n ja Protacon Oy:n kanssa. Hanke alkoi huhtikuussa Mikoplanin kanssa suunnittelutyöllä, jossa toteutettiin näytteenottimen ensimmäisen prototyypin mekaaninen suunnittelu. Tämän jälkeen näytteenottimen automaatio ja sähköistys suunniteltiin Protacon Oy:n kanssa. Suunnitelmien jälkeen Katera Steel valmisti näytteenottimen ja Protacon toteutti siihen sähköistyksen ja automaatio-ohjaukset. Tämän jälkeen näytteenotinta testattiin konepajalla puolen vuoden ajan Prometec:n omalla työvoimalla hakien eri ajoparametreja ja säätöjä niin, että näytteenotto eri materiaaleilla saatiin toimimaan. Näytteenottimeen tehtiin muutossuunnitelmia sekä muutosten toteutuksia yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Lopputuloksena on ensimmäinen prototyyppi näytteenottimesta, jonka on todettu toimivan alkuperäisen ideamme mukaisesti.