Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70671

Hankkeen nimi: Biorobo

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROMETEC SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2500673-2

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P23

Puhelinnumero: +358408322796

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.prometec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karlsson Henna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henna.karlsson(at)prometec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408322796

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biomassojen näyteenottimen kehitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 978

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 978

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ja yrityksen toiminnassa panostetaan yleisesti työntekijöiden osaamisen edistämiseen sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 10
Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta jätteiden määrään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 4
Projektissa kehitettävä näytteenottorobotti tullaan kaupallistamisen jälkeen valmistamaan alihankkijoilla, joita ovat Mikoplan Oy, Katera Steel Oy ja Protacon Oy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hanke edistää yrityksen olemassaolevan palvelukonseptin kehittymistä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke luo uusia työpaikkoja ja edistää näin hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-