Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70678

Hankkeen nimi: ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: +358 294 48 0000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAATAJA MAURI KALEVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mauri.haataja(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294 482082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muonioon perustetussa ARC - Arktisessa tutkimuskeskuksessa on tällä hetkellä tutkimusasemat Oulun yliopistolla, Tampereen teknillisellä yliopistolla, Centria ammattikorkeakoululla, Ensto Finland:illa ja Kemppi Oy:llä. Oulun yliopisto yhteistyökumppaneinaan Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia toteuttavat selvityksen hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston testausympäristön vaatimuksista. Tämän hankkeen kautta lappilaiset toimijat pääsevät osalliseksi ARC -Arktisen tutkimuskeskuksen mahdollisuuksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot Lapissa, kuten esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulu, ammattiopisto Lappia. Lisäksi Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan tutkimustyöryhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Teollisuuden pk-palveluyritykset sekä majoitus- ja matkailupalveluyritykset Lapin alueella. Raskaan kaluston ajoneuvovalmistajat Suomessa ja ulkomailla sekä testausalan yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 079

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio, Rovaniemi, Keminmaa, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On tehty STM:n vaatimusten mukainen arvio sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta hankkeen toimista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnassa pyritään edistämään myös sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Arktinen olosuhdetestaus optimoi mm. ratkaisuissa käytettävien materiaalien käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Arktisessa ajoneuvotestauksessa testataan mm. ajoneuvojen päästöjä. Testausten tuloksia hyödynnetään pienennettäessä päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Arktisessa ajoneuvotestauksessa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Arktisessa ajoneuvotestauksessa pyritään luonnonvarojen kriittiseen käyttöön ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Arktisessa ajoneuvotestauksessa otetaan huomioon autoteollisuusden materiaalien kierrätyskriteerit ja loppujätteiden hävittäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Uusiutuvien polttoaineiden soveltuvuus arktisiin olosuhteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Arktinen ajoneuvotestaus- ja palvelutoiminta vahvistaa paikallista elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Arktisessa ajoneuvotestaus- ja palvelutoiminnassa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on eräs tavoite.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Vähäpäästöiset ajoneuvot ja työkoneet
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Ajoneuvojen ja työkoneiden arktinen testaustoiminta edistää parantuneen egonomisten olosuhteiden välityksessä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Arktinen ajoneuvotestus pyrkii osaltaan edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Arktinen ajoneuvotestus toimii kansaivälisessä ympäristössä ja on täten omiaan edistämään yhteiskunnallista ja eri kulttuurien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Arktinen ajoneuvotestus toimii kansaivälisessä kulttuuriympäristössä.
Ympäristöosaaminen 0 4
Arktinen ajoneuvotestus pyrkii osaltaan edistämään ympäristöosaamistaan testausympäristön vaatimusten määrittelyssä ja toteuttamisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Henkilöautojen talvitestauksella on pitkät perinteet Pohjois-Suomessa ja uutena
innovaationa alueelle suunnitellaan myös raskaan kaluston ja hyötyajoneuvojen arktista
testaustoimintaa. Toiminnalla luodaan alalle uutta yritystoimintaa ja tuetaan teollisuuden
PK-yrityksien toimintaa nykyistä toimintamallia enemmän, joka keskittyy suuriin
valmistajiin.
Tutkimuksessa selvitettiin raskaan kaluston ja hyötyajoneuvojen talvitestaukseen liittyviä
vaatimuksia ratainfrastruktuurin, koulutuksen ja valmistajien testaustarpeiden osalta.
Vaatimuksia ratainfrastruktuurille asettavat muun muassa testaukseen liittyvät standardit
ja määräykset, ajoneuvojen fyysinen koko ja testattavat yksittäiset komponentit.
Standardinmukaiset ajoneuvo- ja tyyppihyväksyntätestit määrittävät testiratojen
perusmitat, minkä lisäksi on oltava erityisratoja asiakkaan tarpeita vastaavasti. Oheistilat
raskaalle kalustolle esimerkiksi huoltoa varten vaativat runsaasti tilaa. Selvityksen
perusteella suurten valmistajien testaustoiminta on hyvin varjeltua, eivätkä he koe tarvetta
muutokselle tai puutteita nykytilanteessa. Testauspalvelutoiminnan kehittäminen ja
tarjoaminen pienemmille valmistajille on todennäköisesti voimakkaammin
kehittymismahdollisuuksia Pohjois-Suomelle tarjoava menetelmä tällä hetkellä.
Testaustoiminnan kehittyminen vaatii alalle myös kotimaista koulutettua työvoimaa.
Tutkimuksessa selvitettiin talvitestausosaajan osaamisvaatimukset ja luotiin vastaavat
henkilöprofiilit. Talvitestausosaajan tulee tuntea alansa toimintakulttuuri ja -ympäristö,
tekniikka ja luonnonolosuhteet.

Hankkeen käytännön toimina olivat alan toimijoiden haastattelut, lainsäädännön selvitystyö, hanketoimijoiden väliset työpajat ja kokoukset, aiempaan tutkimus - ja julkaisumaterialiin perehtyminen sekä raportointi. Hankkeen tuloksena saatiin luotua suuntaviivat raskaan kaluston arktiselle testaustoiminnalle ja sen vaatimille olosuhteille sekä muulle osaamiselle.