Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70683

Hankkeen nimi: Hämeen Kasvuverkostot

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Linnan Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0832624-0

Jakeluosoite: Visamäentie 33

Puhelinnumero: 03-6241000

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.linnan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anastasia Kanervisto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tiimipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anastasia.kanervisto(at)linnan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504400306

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, 0348794-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten yhteinen ongelma on löytää toimintavaihtoehtoja taantumassa säilyttääkseen vähintään nykyisen toimintatasonsa ja löytääkseen uusia kasvun mahdollisuuksia taantuman jälkeen.
Kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiksi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen pk-yritysten kannalta on tunnistettu isot yritykset, Suomen kasvukäytävä ja kv –markkinat.
Hankkeen tarkoitus on löytää yritysverkostoja ja kumppanuuksia, joilla tunnistettu kasvupotentiaali kasvattaa sekä yksittäisiä pk-yrityksiä Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla että samalla hyödyntää sekä vahvistaa koko Suomen kasvukäytävää.

Toimenpiteet jakautuvat seuraaviin osakokonaisuuksiin:
I osa: Veturiyritysten tulevaisuuden suunnitelmien ja yritysekosysteemien selvittäminen tavoitteena tunnistaa kehitystarpeita ja kasvumahdollisuuksia Hml:n ja Riihimäen seudun nykyisille ja uusille pk-yrityksille. 4-6 yritysverkostokuvausta, joiden pohjalta käynnistyy 4-6 yritysryhmän tai yrityksen kehittämishanketta muista rahoituslähteistä

II osa: Kansainvälisten arvoketjujen tunnistaminen ja toimintamalli niihin pääsemiseksi pilotoitavien casejen kautta.
Tulokset: Tunnistetaan 4 pk-yritystä, joilla on parhaat edellytykset vastata Itämeren alueelta esivalikoitujen potentiaalisten kv-toimijoiden tarpeisiin ja tarvittaessa toteutetaan yrityksissä kansainvälistymistä tukeva kehirtysprojekti.

III osa: HHT kasvukäytävä- ajattelun ja yritysverkkojen kehittämisen toisiaan vahvistavat teemat; Valitaan analysoiduista verkostoyrityksistä potentiaalisimmat kansainvälistyjät, joiden liiketoimintaan HHT- kasvukäytävän tehostuneet logistiset valmiudet ja edistyksellinen yhdyskuntasuunnittelu tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja.
Tulokset: 4 Pk- yrityksen liiketoiminnalle laaditaan erilinen kehityssuunnitelma, joka tukeutuu HHT-kasvukäytävän painopistealueiden hyödyntämiseen.

IV osa: hankkeen tulosten kokoaminen, arviointi, raportointi ja jatkotoimenpiteistä päättäminen

Hankkeesta saadaan konkreettisia case –kuvauksia yritysverkostojen rakentumisesta ja kv-liiketoiminnan käynnistämisvaiheesta, joiden avulla voidaan kertoa teemoista uusille kiinnostuneille yrityksille.

Lisäksi päivittyy sähköinen tietopankki sekä asiantuntijapooli ja syntyy täydentävään osaamiseen pohjautuva kumppanuus Hämeenlinnan ja Riihimäen toimijoiden kesken kilpailun sijaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat osaamisintensiiviset, kasvuhakuiset ja työllistävät pk-yritykset Kanta-Hämeessä, erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla - Hattulan kunta mukaanlukien. - jotka ovat mukana tai pyrkivät mukaan kansallisiin tai kansainvälisiin yritysverkostoihin.

Hankkeella tuetaan pk-yritysten kansainvälistymistä, kestävää kasvua ja uudistumista.

Erityisesti pyritään kohdistamaan hankkeen toimet nuorten henkilöiden yritysten kasvun ja kansainvälistymiesen sekä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat caseihin valittavat isot veturiyritykset, jotka välillisesti hyötyvät verkostoihinsa kuuluvien pk-yritysten kehittymisestä.
Välillisiä hyötyjiä ovat myös Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun yrityskehittäjät ja muut yritysrajapinnassa toimivat tahot ml. oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.
Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös Suomen kasvukäytävän kaupungit ja kunnat, erityisesti Hämeenlinna ja Riihimäki, jotka saavat hankkeen toimenpiteiden myötä lisää verotuloja.

Lisäksi tuloksia ja menetelmiä levitetään kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille tahoille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 192 792

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 314

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 893

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Riihimäen

Kunnat: Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki, Hausjärvi, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysi tehdään loppuvuoden 2014 aikana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Case -yrityksiä ja verkostoja pyritään löytämään monipuolinen otos siten, että siinä olisi myös mm. palvelualoja mukana sekä naisvetoisia yrityksiä mukana. Veturiyrityksiä haettaessa pyritään huomioimaan sukupuoli -näkökulma myös. (Esim vientimeijerit jas elintarviketeollisuus) Muut toimenpiteet tarkentuvat loppuvuoden aikana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole pääasiallisesti sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke, mutta näkökulma huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hanke aikaansaa yritysprojektien kautta konkreettisia tuloksia heti, mutta ne liittyvät vielä enemmän käynnistämisvaiheeseen kuin sadon korjaamiseen. Vaikutus tehostuu pidemmällä tähtäimellä, kun kehitettäviä toimintamalleja aletaan levittää laajemmalle yritysjoukolle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hanke toimii impulssina yritys- ja yritysryhmäkohtaisten tuote- ja palvelukehityshankkeiden syntymiseksi. Kaikki projektit eivät ehdi valmiiksi hankeaikana.
Liikkuminen ja logistiikka 4 8
Hanke tehostaa HHT käytävällä toteutettavien älykkäiden liikkumis- ja logistiikkaratkaisujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä elinkeinoelämässä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Hankkeen tavoitteena on lisätä Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja sitä kautta alueiden verotuloja ja asukkaiden hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 6 6
Hanke lisää kulttuuriymmärrystä valittujen kv-maiden yritysympäristöstä ja kumppanuuden rakentamisesta pk-yritystemme ja kehittäjiemme keskuudessa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hämeen kasvuverkostot -hankkeen tavoitteena oli löytää yritysverkostoja ja kumppanuuksia, joilla on kasvupotentiaalia kasvattaa sekä yksittäisiä pk-yrityksiä Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla että samalla hyödyntää sekä vahvistaa koko Suomen kasvukäytävää. Tavoitteena on synnyttää uusia yritysverkostoja Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun kasvua hakeville yrityksille. Tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien pk-yritysten kasvun edellytyksiä sekä liikevaihtoa ja kansainvälistymisvalmiutta.

Uutta hankkeessa oli lähestymistapa, jossa pk- yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia lähestytään isojen veturiyritysten kautta. Perinteinen malli on ollut kysyä pk -yrityksiltä itseltään, miten he näkevät omat kansainvälistymisvalmiutensa ja kehittämistarpeensa. Hankkeen aikana toteutettiin alueen veturiyritysten tulevaisuuden suunnitelmien ja yritysekosysteemien arvoverkostojen kuvauksia sekä tunnistettiin niissä ilmenneiden kehitystarpeiden avulla alueen nykyisille ja uusille pk-yrityksille kasvun mahdollisuuksia.

Hankehenkilöstö työsti neljä alustavaa arvoverkkokuvausta alueen veturiyritysten yritysekosysteemeistä yritysjohdon haastattelujen ja yrityksistä saatavilla olevien toimintakertomusten tietojen perusteella arvoverkostojen kehittämisaihioiden löytämiseksi. Toteutettujen arvoverkkokuvausten pohjalta toteutettiin ostopalveluina 3 arvoverkostojen kehittämiseen liittyvää asiantuntijaselvitystyötä, joiden teemat olivat kiertotalouden pk-ekosysteemit, energiatehokas rakentaminen sekä alihankinnan hakupalvelu.

Pk- yritysten liiketoiminnalle laadittiin arvoverkostojen kuvauksia ja teetettyjä selvitystöitä hyödyntäen erillisiä kehityssuunnitelma, jotka edistivät pk-yritysten edellytyksiä päästä mukaan veturiyritysten arvoverkostoihin kasvun ja kansainvälistymisen kautta. Hankkeessa laadittiin yhdeksän kehittämissuunnitelmaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevalle pk-yritykselle, joista hankkeen rahoituksella käynnistyi 3 yrityskohtaista kehittämisprojektia laadun, tuottavuuden ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen aikana toteutettuja kehittämissuunnitelmia vietiin eteenpäin myös innovaatioseteliä hyödyntäen. Laadittujen kehittämissuunnitelmien ja selvitystöiden avulla löydettyjen kasvuaihioiden eteenpäin vieminen jatkuu yrityksissä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella hankkeen toimenpiteillä on ollut välitöntä vaikutusta yritysten toimintamalleihin ja sitä kautta laadun ja tuottavuuden paranemiseen.

Hankkeessa tunnistettiin tarve tuoda alueen pk-yrityksissä olevaa osaamista näkyvämpään muotoon. Hankkeessa toteutettiin tarvemäärittely alihankinnan nettipalvelulle, jonka kautta voidaan tuoda Kanta-Hämeen arvoverkostoissa toimivien metalli-, muovi- ja elektroniikka-alojen alihankintayrityksien palvelut ja osaaminen näkyviksi ja veturiyritysten ostoista vastaavien henkilöiden aktiiviseen käyttöön, jotta alueella toimivien veturiyritysten ja paikallisten pk-yritysten välille syntyy aiempaa enemmän liiketoimintaa. Hankkeessa tunnistettuun tarpeeseen ulkopuolisella rahoituksella toteutetun uuden palvelun käyttöönoton jälkeen on alueen veturiyritysten ostajilta sekä pk-yrityksiltä on saatu positiivista palautetta alihankinta.info –portaalin toiminnasta.

Hankkeessa toteutetuista arvoverkkokuvauksista ja kehittämissuunnitelmista nousi esiin mahdollisuus saada Hämeenlinnan ja Riihimäen alueen pk-yrityksiä mukaan nousevan telakkateollisuuden arvoverkostoihin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi järjestettiin kasvukäytäväyhteistyönä Tredean, Linnan Kehityksen sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n yhteinen meriteollisuuden matchmaking-tilaisuus, jossa alueiden pk-yritykset kohtasivat veturiyrityksiä ja saivat tietoa telakkateollisuuden tulevaisuuden näkymistä ja tietoa tulevista alihankintatarpeista sekä pääsivät esittelemään omaa osaamistaan. Konkreettisena esimerkkinä hankkeessa tehtyä avausta kehittämisyhteistyöstä kasvukäytävällä on jatkossakin luontevaa tehdä arvoverkosto-ja alihankintateeman alla.