Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70685

Hankkeen nimi: Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03 6461 / 050 574 5275

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ROSBERG TARJA ANNIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annikki.rosberg(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 574 5275

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 0205303-4
Hyria koulutus Oy, 2250205-2
Linnan Kehitys Oy, 0832624-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Hämeen alueen valmiuksia kohdata valmistavan teollisuuden teknologisia
ja taloudellisia muutoksia. Tavoitteet lähtevät työelämän tarpeista ja ne koskevat metallialan tutkimuskeskittymän
kehittämistä, palvelutarjonnan lisäämistä, alueen yritysten tki -toiminnan vahvistamista, koulutuksen suuntaamista
työelämäläheisemmäksi sekä toimia kansainvälisten yhteyksien kehittämiseksi. Hankkeessa panostetaan alueen
kehittämistoimijoiden ja eri koulutusorganisaatioiden (toinen aste – AMK) yhteistyön kehittämiseen ja niiden yhteisten
tutkimuspalvelujen tuomiseen alueen elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeessa tavoitellaan myös yliopistoyhteistyön
lisäämistä alueen yritysten tarpeista lähtevien konkreettisten toimien kautta, jotka tähtäävät uusien tuotteiden
kehittämiseen ja modernien tki- menetelmien käyttöönottoon.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat metallialan tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistamiseen sekä pk-yritysten
tutkimus- ja kehitystoimien tukemiseen.Toiminta tukee alueellisen Teräsrakentamisen Huippuosaamiskeskuksen, SCEC, kehitystä.

Hankkeen tuloksena Hämeen alueelle on muodostunut metallialan vahva, monipuolinen ja usean toimijan tutkimus-,
osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Toiminnan tuloksena alueella on pysyvää, pitkäjänteistä ja kestävää kehitykseen
perustuvaa kansainvälisen tason työelämälähtöistä tki-toimintaa. Hankkeen vaikutuksesta alueen pk-yritysten edellytykset menestyä ja kasvaa lisääntyvät valmistavaa teollisuutta koskevassa rakennemuutoksessa.
Hankkeen konkreettiset tulokset ovat seuraavia:
TKI-ympäristön kehittyminen:
- uusia tutkimuslaitteita, -menetelmiä ja monialaista tki-osaamista kestävän kehityksen mukaisten teräsrakenteiden ja
tuotteiden kehittämiseksi
- Ohutlevykeskuksen nollaenergiarakennus, uusi ainutlaatuinen tutkimus- ja oppimisympäristö
- Aurinkoenergiavoimala, tunnettu pilotointi- ja demonstraatioympäristö
- Ohutlevykeskuksen palveluyksikön toiminta käynnistetty Riihimäellä

TKI-palveluiden monipuolistuminen:
- yhteinen verkostoitunut palvelukonsepti, joka vastaa metallialan yritysten tki-tarpeita
- tki-palvelujen tavoitettavuus pk-yrityksille helppoa ja sujuvaa
- pk-yrityksille matala kynnys uusien tuoteideoiden hyödyntämiselle liiketoiminnassa
- tuoteideoiden nopeat kokeilut ja testaaminen
- nopeat ja kustannustehokkaat tuotekehityssyklit

Metallialan yritysten uudistuminen:
- metallialan yrityksillä on uusiutuvia energialähteitä ja uusia materiaaleja hyödyntäviä energiatehokkaita tuotteita ja
palveluja
- toimiala kansainvälistynyt ja yrityksillä uusia kansainvälisiä asiakkaita ja markkinoita
- kasvavaa osaamista hyödyntää uusinta teknologiaa ja digitaalisia menetelmiä sekä työkaluja

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja palvelut, tutkimuslaitteet, rakennettu pilotointi- ja demonstraatioympäristö sekä
kansainvälinen yhteistyöverkosto jäävät pysyvästi Hämeen alueen voimavaraksi. Teräsrakentamisen
huippuosaamiskeskuksen ja sen ympärille kehittyneen työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen verkoston vaikutuksena
muodostuu jatkumona toiminnan uudistumista ja uutta liiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat valmistavan metalli- ja teräsrakennusteollisuuden pk-yritykset Hämeen
alueella, uudet syntyvät energiaratkaisuja kuten aurinko-, tuuli-, ilma- ja maalämpöratkaisuja kehittävät sekä tuottavat yritykset sekä alueen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valmistavan teollisuuden suuryritykset, kehittämisyhtiöt, muut oppilaitokset ja opiskelijat sekä kaupungit ja kunnat. Mahdollisuuksien mukaan toiminnan kohderyhmissä on myös muiden alojen yrityksiä ja toimijoita, esim. luonnonvara-alalta. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös kansainväliset yliopistot ja - tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 453 371

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 453 371

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 578 866

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 578 866

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Tammela, Ypäjä, Loppi, Hämeenlinna, Hausjärvi, Jokioinen, Riihimäki, Janakkala, Hattula, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Linnan Kehitys Oy ja Sosiaalikehitys Oy ovat valmistaneet toimintaympäristön analyysin sukupuolinäkökulmasta hankkeeseen. Analyysi valmistui joulukuussa 2014.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Analyysin mukaan tiedostetaan ja huomioidaan kaikessa toiminnassa sukupuolinäkökulma. Tekniikan toimijoista vielä tänä päivänä valtaosa on miehiä, mutta hankkeen toiminta pyritään muodostamaan naisnäkökulmasta vetovoimaiseksi. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ja toimintamallit rakennetaan sekä toteutetaan niin, että ne edistävät tasa-arvoista osallistumista ja toimintaa eivätkä suosi tietylle sukupuolelle tyypillisiä tapoja ja malleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, hankkeen toimissa ja toiminnan arvioinnissa edistetään tasa-arvoa kaikin mahdollisin tavoin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Teräs on täysin kierrätettävä materiaali, jonka ominaisuudet eivät kierrätettäessä heikkene. Yli 90 % Suomessa muodostuvasta kierrätysteräksestä (2 miljoonaa tonnia) saadaan terästeollisuuden raaka-aineeksi. Edistetään aktiivisesti uusien keveiden terästuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja käyttöä kestävän kehityksen mukaisesti. Hyödynnetään simulointityökaluja ja -tekniikoita säästäen prototyyppivalmistusta. Hankkeen toimialalla, tuotteissa ja tuotannossa, hyödynnetään maksimaalisesti raaka-aineiden kierrätystä ja uusiokäyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 8
Suurin osa tuotteiden energiankulutuksesta syntyy tuotteiden käytössä. Rakentamisessa energiatehokkailla teräsratkaisuilla voidaan vähentää rakennuksen energiankulutusta ja siten pienentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä, ja edelleen kasvattaa kiinteistön arvoa ja parantaa työympäristöä. Uudet lujat teräkset mahdollistavat kevyemmät rakenteet, suuremmat hyötykuormat, pidemmän käyttöiän, matalat polttoainekulut ja päästöt. Lisäksi teräsmateriaalin menekki on pienempi, mikä edelleen pienentää ympäristövaikutuksia. Hankkeessa edesautetaan energiatehokkaiden valmistusmenetelmien käyttöä. Yhtenä tärkeänä painopisteenä on mm. uusiutuvien - ja energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen ja liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen myötä muodostuu testaus- ja pilotointialustaksi mm. aurinkovoimala Hämeenlinnaan. Lisäksi hankkeessa edistetään ja etsitään terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä vähentäviä sekä uusiutuvaan energiatuotantoon liittyviä ratkaisuja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hankkeen toivotut vaikutukset koskevat vähähiilisyyttä, joka syntyy keveämpinä teräsrakenteina ja pienempinä päästöinä uusien uusiutuvia energiaratkaisuja hyödyntävien yritysten kautta. Lisäksi hyödynnetään digitaalisuutta valmistuksessa ja protyponneissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Hankkeen toivotut vaikutukset koskevat vähähiilisyyttä, joka syntyy keveämpinä teräsrakenteina ja pienempinä päästöinä uusien uusiutuvia energiaratkaisuja hyödyntävien yritysten kautta. Lisäksi hyödynnetään digitaalisuutta valmistuksessa ja prototyponneissa. Hankkeella tavoiteltava Itämeren alueen valmistavan teollisuuden verkostoituminen tukee alueen EU-strategiaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 6
Hankkeen toimenpiteiden johdosta toivotut ympäristövaikutukset vähentävät ympäristökuormitusta, torjuvat ilmastonmuutosta ja vähentävät luonnonvarojen hukkakäyttöä. On selvää, että näin tapahtuu myös Natura 2000- ohjelman kohteiden osalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Tuotteiden käyttöikä on useita kymmeniä vuosia, jopa satoja vuosia. Materiaaleille on käytössä erittäin tehokkaat kierrätysjärjestelmät. Lisäksi digitalisoinnilla ja osaamisen parantumisella vähennetään syntyvän jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 8
Hankkeen toimintasisällön yksi teemoista on uusiutuvien energialähteiden käyttö. Teräsintensiiviset rakenteet mahdollistavat mm. maalämmön (energiapaalut) ja aurinkoenergian hyödyntämisen (keräimet, aurinkokennokalvot, energiapinnoitteet). Mainittuja menetelmiä hyödynnetään hankkeen myötä muodostuvissa testaus- ja pilotointiympäristöissä, kuten aurinkoenergiavoimalassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hanke edistää valmistavan teollisuuden uudistumista. Se tarkoittaa mm. digitaalisten työmenetelmien optimaalista hyödyntämistä Hämeessä. Tavoitteena on käynnistää pysyvä ja itsekantava muutos paikallisessa teknologiateollisuudessa. Hanke monipuolistaa elinkeinorakennetta. Hankkeen sovelluskohteet ovat suomalaisia vientituotteita. Hanke tuottaa osaamispääomaa alueen yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa tavoitteena on henkisen pääoman ja osaamisen kasvu. Hyödynnetään simulaatiotekniikoita ja edistetään kansainvälisen tason osaamisen syntymistä alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollistamia uusia toimintatapoja tuotannossa, valmistuksessa ja suunnittelussa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Hyvinvointia edistetään osaamisen vahvistamista alueellisesti. Tavoiteltava vaikutus on työllisyyden parantuminen. Myös toimialan uudistuminen vaatii osaamisintensiivisyyttä. Tarvitaan uutta osaamista ja sitoutumista pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke tukee taloudellisen ja sosiaalisen tasaarvon edistymistä. Hankkeessa on toivottuna vaikutuksena alan houkuttelevuuden lisääntyminen nuorissa. Erityisesti naisten mukaantulo alalle on toivottavaa. Hanke edistää mm. materiaalitekniikan osaamisen ja tutkimuksen muodossa tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hanke on kansainvälistymishanke ja siinä haetaan eri kv- ympäristöistä yhteistyökumppaneita. Samoin paikallisesti hyödynnetään kv- toimijoita. Hanke liittyy osaamisintensiivisyyteen kulttuuritekijöistä riippumatta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Kevyet teräsrakenteet ja uusimmat teräsmateriaalit mahdollistavat entistä monipuolisemmat maisemiin soveltuvat rakenteet sekä korjaus- ja lisäkerrosrakentamisen.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hankkeen toivottu vaikutus liittyy kiinteästi ympäristöystävällisten järjestelmien käyttöönottoon, kuten aurinkoenergian hyödyntäminen integroiduissa energiaratkaisuissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke vahvisti Hämeen alueen valmiuksia kohdata valmistavan teollisuuden teknologisia ja taloudellisia muutoksia. Hanketoimenpiteet lähtivät työelämän tarpeista, ja ne kohdistuivat metallialan tutkimuskeskittymän kehittämiseen, oppilaitosten ja elinkeinotoimijoiden palvelutarjonnan lisäämiseen, alueen yritysten TKI-toiminnan vahvistamiseen, koulutuksen suuntaamiseen työelämäläheisemmäksi sekä kansainvälisten yhteyksien kehittämiseen. Hanke kehitti alueellista metallialan tutkimus- ja kehittämisympäristöä sekä edisti yritysten tutkimus- ja kehitystoimia.

Hankkeen tulokseksi saatiin:
- uusia tutkimuslaitteita, -menetelmiä ja monialaista TKI-osaamista kestävän kehityksen mukaisten teräsrakenteiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Näitä ovat mm. 3D-skannauslaitteisto, konepajoille laaditut korkealujuusterästen esihitsausohjeet (pre-WPS) ja energiatehokkuuden osaamisen kasvu HAMKin Ohutlevykeskuksen nollaenergiarakennuksentutkimus- ja oppimisympäristössä.
- Aurinkoenergiavoimala Ammattiopisto Tavastiaan. Voimala toimii energiatehokkuuden pilotointi- ja demonstraatioympäristönä.
- Ohutlevykeskuksen palveluyksikkö Riihimäelle. Palveluyksikkö tarjoaa materiaalitekniikan ja 3D-menetelmien tutkimuspalveluja.
- Hyria koulutus Oy:n tarjoamia hitsauksen ja hitsauksen laadunhallinnan palveluja pk-yrityksille
- yhteinen verkostoitunut palvelukonsepti, joka vastaa metallialan yritysten TKI-tarpeita. Konsepti tarjoaa sujuvat TKI-palvelut pk-yrityksille ja mataloittaa kynnystä uusien tuoteideoiden hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
- kymmenen (10) yritysten tuote- ja tuotannon kehitysprojektia, joissa mm. selvitettiin tuotannon automatisointia robotiikan avulla, suunniteltiin Iittalan rautatieseisakkeen katos ja tutkittiin korkealujuusteräksisen tuotteen muovattavuutta.
- 11 uutta työpaikkaa metallialan yrityksiin ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin.
- vahvistettua alueellisen Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen, SCEC, toimintaa.
- hankkeeseen osallistuneille osaamisen ja tietouden kasvua hyödyntää uusinta teknologiaa ja digitaalisia menetelmiä.

Metalliteollisuudella on suuri merkitys Kanta-Hämeen elinkeinoelämälle. Hankkeessa kehitetyt palvelukonsepti ja palvelut, hankitut tutkimuslaitteet, rakennettu pilotointi- ja demonstraatioympäristöt jäävät pysyvästi alueen voimavaraksi. Hankkeen jatkumona on toiminnan uudistumista ja uutta liiketoimintaa. Alueella on vahva ja aktiivinen energiatehokkaiden rakenteiden ja niihin integroitujen energiaratkaisujen TKI-ympäristö.