Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70686

Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1039730-4

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: +358 447028888

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.kyamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Martti Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tiimipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.kettunen(at)kyamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447028300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa rakennetaan uusi kyberturvallisuuden innovaatioalusta CyberLab. Laboratorion lähtökohtana on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen ICTLAB -ympäristöön juuri rakennettu datakeskus. Datakeskukseen asennetaan uudet innovaatioalustalle tarpeelliset tietoturvaratkaisut, laitteet ja ohjelmat.

Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit on rinnakkaishanke Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen -hankkeen (projektinro 300122) kanssa.

Molemmat hankkeet yhdistävät datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaamisen ja tutkimuksen uudella innovatiivisella tavalla. Näiden kolmen alueen osaavien henkilöiden vaje on tarkoitus kattaa luomalla uusi tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka synnyttää samalla alan yrittäjyyttä ja työpaikkoja alueelle.

Hanke vastaa Suomen kyberturvallisuusstrategian haasteeseen vuodelta 2013. Visiossa Suomi on vuoteen 2016 mennessä kansainvälinen edelläkävijä kyberturvallisuudessa ja kyberuhkien hallinnassa ja Suomessa kyberturvallisuuteen tullaan panostamaan merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kyseessä on puhdas investointihanke, jossa varustetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuslaboratoriota.
Varsinainen kohderyhmä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on investointien loppukäyttäjät; opettajat, opiskelijat, muu henkilökunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 110 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöanalyysi avattu rinnakkaishankkeessa, hakemusnro 300122.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma avattu rinnakkaishankkeeessa, hakemusnro 300122.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoasia avattu rinnakkaishankkeessa, hakemusnro 300122.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Investoinnit mahdollistavat uuden teknologian oppimisen ja käytön. Turvallinen sähköinen toimintaympäristö kannustaa sähköisten palveluiden käyttöön, joka osaltaan vähentää mm. ympäristöä rasittavaa liikennettä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Investoinnit mahdollistavat uuden teknologian oppimisen ja käytön. Turvallinen sähköinen toimintaympäristö kannustaa sähköisten palveluiden käyttöön, joka osaltaan vähentää mm. ympäristöä rasittavaa liikennettä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Investoinnit mahdollistavat pilvipalvelut ja datakeskusten modernit jäähdytysratkaisut, jotka osaltaa vähentävät hiilijalanjälkeä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Investoinnit mahdollistavat pilvipalvelut ja datakeskusten modernit jäähdytysratkaisut, jotka osaltaa vähentävät hiilijalanjälkeä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Investointihankinnoissa kiinnitetään huomiota laitteiden valmistumateriaaleihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Investointien myötä valmistuvan datakeskuksen energianlähdevaihtoehtona selvitetään myös uusiutuvat energialähteet kuten aurinko, tuuli, vesi jne.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Uusi kyberturvallisuuden osaamiskeskus luo pohjan uudenlaiselle kyberturvallisuus- ja pelillistämisliiketoiminnan kestävälle kehittämiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitetään uusi kyberturvallisuuskeskus, uudenlainen innovatiivinen pelialusta ja pilotoidaan useita kyberturvallisuuspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-