Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70689

Hankkeen nimi: Koneenvieri- RCM, lyhennettynä kRCM

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KARIMAKI COACHING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2510246-8

Jakeluosoite: Kolikkotie 20 a 6

Puhelinnumero: +358 40 5314739

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.karimaki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäki Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari(at)karimaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5314739

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda menettely ja välineet, joilla teollisuuslaitosten koneiden ja laitteiden päivittäiset huolto-ohjeet eli käyttäjäkunnossapidon ohjeet laaditaan analyyttisen käyttövarmuusanalyysin avulla. Keskeisin ero nykyiseen menettelyyn on se, että tässä menetelmässä koneiden käyttäjien hiljainen tieto ja osaaminen valjastetaan analyysin käyttöön haastattelumenetelmällä konetasolla. Asiantuntijoiden arviot tallennetaan kohteen tilaa ja huoltovaatimuksia kuvaavien valokuvien kera ja syötetään erilliseen kunnossapito-ohjelmistoon, josta sitten synnytetään yksityiskohtaiset ja kohteeseen sovelletut huolto-ohjeet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 425

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 425

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kolikkotie 20 a 6

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Menetelmä ei millään muotoa ole riippuvainen sukupuolesta. Sillä voidaan yhtä hyvin kerätä niin miesten kuin naistenkin hiljaista tietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole ollut vielä ajankohtaista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
En usko, että siihen voidaan vaikuttaa..

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-