Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70690

Hankkeen nimi: Aurelia Turbines, tuotteiden applikaatiosoveltaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURELIA TURBINES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2545133-4

Jakeluosoite: Laserkatu 6

Puhelinnumero: +4917630638250

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.aureliaturbines.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Malkamäki Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.malkamaki(at)aureliaturbines.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +4917630638250

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa tutkitaan yhtiön tuotteiden soveltuvuutta asiakasprosesseihin niin, että tuotteiden ympärille kulloinkin tarvittavat lisämateriaalit tulevat määritellyiksi ja mahdollisesti tarvittavat muutokset tuotteeseen saadaan selvitettyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 832

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 101 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 832

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laserkatu 6

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yhtiöllä ei ole resursseja tehdä toimintaympäristöanalyysiä sukupuolinäkökulmasta. Kts. alla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aurelia pyrkii kaikessa toiminnassaan olemaan neutraali työntekijöihinsä niin iän, sukupuolen, kuin etnisen taustankin suhteen. Edellisestä huolimatta, naispuolisille työpaikanhakijoille annetaan työhönottoprosessissa etua, koska tästä hyötyy myös yritys. Voimantuotantoala on hyvin miehinen ala.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on nyt kehitetyn tuotteen valmistaminen vientiin. Eräs seuraavista tavoitteista on mahdollistaa myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ainakin tässä liiketoiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 9
Hanke mahdollistaa ekologisemman energiantuotannon, mutta myöhemmin. Tämän johdosta vain välillinen vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Aurelia on sitoutunut toimimaan Lappeenrannan lähiseudulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-