Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70695

Hankkeen nimi: Ekologistiikasta Etelä-Savon myyntivaltti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 0447942209

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Leikas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.leikas(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447942218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oikeanlaiset logistiikkaratkaisut voivat parantaa yritysten kustannustehokkuutta merkittävästi. Logistiikka kannattaa ottaa osaksi yrityksen imagon rakentamista. Ekologisilla ja vähähiilisillä kuljetusmenetelmillä yritykset voivat parantaa omaa kilpailukykyään, sillä ekotehokkaat ja vastuulliset ratkaisut palvelutuotannossa on kasvava trendi kuluttajien keskuudessa. Ekologinen ja vastuullinen linja ohjailee kuluttajien ostopäätöksiä.

Projektia on valmisteltu Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksella opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen (Etelä-Savon Pk-elintarvikeyritysten jakelukuljetukset: Nykytilanne ja haasteet 2013) seurauksena. Tutkimukseen osallistui 17 eteläsavolaista elintarvikeyritystä, joiden tuotteiden kuljetuksiin liittyy jonkinlaisia kehittämistarpeita. Osalla vastanneista oli myös vaikeuksia yksilöidä tarkemmin kuljetuksiin liittyviä ongelmia tai muodostaa kokonaiskuvaa kuljetusten vaatimista resursseista. Myös tukkuporras on tiedostanut tämän ongelman: elintarvikeyritykset mieltävät logistiikan olevan pelkkää kuljetusta. Logistiikka sisältää kuitenkin myös muun muassa myynnin, varastoinnin ja laskutuksen. Tämän vuoksi keskustelua eri tahojen välille on luotava.

Projektin aikana luodaan keskusteluyhteys kuljetusyritysten, elintarviketuottajien ja tukkuportaan välille. Tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys siitä, mitä logistiikka pitää sisällään ja kuinka kuljetusten tehokkuutta voidaan parantaa. Pyritään ymmärtämään asiakkaiden odotuksia ja kuluttajatrendejä ja sisäistetään vähähiilisyys tärkeäksi laatutekijäksi eri osapuolten toiminnassa. Työskentely johtaa lopulta vähähiilisten palveluinnovaatioiden tuotteistamiseen. Tavoitteena on, että jokainen porras toimii tulevaisuudessa ekologisuutta ja vastuullisuutta edistäen.
Projektin tavoitteena on 1) innovoida tehokkaampia ja vähähiilisyyteen johtavia tapoja tuotteiden kuljetukseen 2) lisätä yritysten asiakasymmärrystä ja trendien ennakointia ja 3) hyödyntää ekotehokkaita menetelmiä yritysten markkinoinnissa. Lopuksi selvitetään mahdollisia olemassa olevia kuljetusten ekologisuutta todentavia sertifikaatteja ja tarvittaessa kehitetään muita menetelmiä mitata vähähiilisyyttä.

Tavoitteet saavutetaan usean eri työvaiheen kautta, joiden tuloksena jokainen osallistuva yritys kehittää yhden ekologisuutta edistävän ratkaisun, yritykset tiedostavat asiakasymmärryksen merkityksen tuotteen markkinakysynnässä ja ymmärtävät vähähiilisyyden merkityksen laatutekijänä. Projektin päätteeksi tiedossa on olemassa olevat vähähiilisyyttä kuvaavat sertifikaatit ja suunnitelma yritysten ekologisten ja vastuullisten toimintatapojen kehittämisestä on valmis.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon kasvukykyiset ja -haluiset pk-elintarvikeyritykset, kuljetusyritykset ja tukkukauppiaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat kauppiaat ja kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 068

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 606

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 941

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 677

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Rantasalmi, Sulkava, Puumala, Pieksämäki, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa, Enonkoski, Savonlinna, Juva, Joroinen, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patteristonkatu 2 C

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa on mukana aloja, joista joillakin on miesten yliedustus, joillakin naisten yliedustus ja joillakin sukupuoliedustus on tasaisesti jakautunut. Alojen välinen yhteistyö saattaa edesauttaa tasaisen sukupuolijakauman syntymistä kaikilla mukana oleville toimialoilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehittämisalueen osalta pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että kaikilla toimialoilla miehillä ja naisilla olisi yhtenäiset kyvyt ja osaamisen taso toimia vähähiilisyyttä edistäen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yritysten vähähiilisten ratkaisujen edistäminen sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Yritykset etsivät entistä ekotehokkaampia ympäristöä säästäviä tuotantomenetelmiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hankkeella pyritään hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 0
Hankkeen tavoitteilla pyritään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen (esim. luontoa säästävät viljelymenetelmät).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 2
Hanke pyrkii vähentämään myös pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään kohdistuvia päästöjä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on hankkeen päätavoite.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Hankkeen tavoitteilla pyritään mahdollisimman suureen materiaalin käytön tehokkuuteen, syntyvän jätteen vähentämiseen sekä tehokkaaseen kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä pyritään huomioimaan ja lisäämään hankkeessa luotavien uusien toimintamallien kehittämisessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Ympäristön huomioiva ja tehokas tuotanto mahdollistaa elinkeinojen kestävän kehittämisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Tavoitteena on uudistaa tuotantoprosesseja ja niihin liittyviä palveluita ympäristönäkökohdat huomioiden.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hanke pyrkii nimenomaan kehittämään liikkumisen ja logistiikan ekotehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Saasteettomuus ja ekologisuus lisäävät välillisesti ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 0
Hanke parantaa yrittäjien ympäristöosaamista ja sen soveltamista yritysten tuotannossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ekologistiikasta Etelä-Savon myyntivaltti -hankkeessa kehitettiin eteläsavolaista elintarvikeketjua ekotehokkaammaksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Savon elintarviketuottajat, kuljetusyrittäjät ja tukkukauppiaat. Kuljetuskumppanuuksilla ja kehittyneillä toimintatavoilla tavoitellaan ekotehokkuutta, joka on nouseva kuluttajatrendi.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli 1) innovoida tehokkaampia ja vähähiilisyyteen johtavia tapoja tuotteiden kuljetukseen 2) lisätä yritysten asiakasymmärrystä ja trendien ennakointia ja 3) hyödyntää ekotehokkaita menetelmiä yritysten markkinoinnissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin seitsemän tilaisuutta, joissa perehdyttiin logistiikan tehostamiseen, kuluttajatrendeihin, tuotteistamiseen, vastuullisuusviestintään ja sertifiointiin. Hankkeen lopuksi totetettiin Hyvää Saimaan seudulta -yhteismarkkinointikampanja ja tuote-esittelykiertue, jolla tehtiin uusia avauksia kuluttajamarkkinoille ja esiteltiin hankkeen tuloksena syntynyttä yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena yritysten välinen yhteistyö lisääntyi ja vastuullisuusnäkökohdat saatettiin tiiviiksi osaksi yritysten ydintoimintaa ja markkinointiviestintää. Lisäksi yritykset kehittivät uusia tuotteita ja palveluja sekä aloittivat myynnin uusilla markkinoilla.