Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70699

Hankkeen nimi: Game Turku - Game Finland

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TURKU SCIENCE PARK OY AB

Organisaatiotyyppi: Suuryritys

Y-tunnus: 2322323-1

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3-5 A

Puhelinnumero: +358 40 557 7251

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.turkusciencepark.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uhinki Patrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erit.asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: patrik.uhinki(at)turkusciencepark.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 557 7251

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen pelialan liiketoiminta uudelle tasolle hyödyntämällä valtakunnallista yhteistyömallia. Toimenpiteet kohdistuvat osaamisen kasvattamiseen, innovaatioalustojen verkottamiseen, markkinointiin, pääoman hankinnan tukemiseen, julkaisutoiminnan koordinointiin, tiedotukseen ja markkinointiin. Hankkeen tuloksena Varsinais-Suomen alueen peliyritysten liiketoiminta ja pelialan työpaikkojen määrä kasvavat ja peliyritykset hyötyvät Suomen asemasta maailman johtavana mobiilipelien kehittäjänä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 469

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 938

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lemminkäisenkatu 14 ¿ 18 C

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen pelialan kattojärjestö Neogamesin mukaan, vuonna 2014 20% pelialan työntekijöistä oli naisia. Naisten suhteellinen osuus on kasvussa; vuonna 2011 naisten osuus pelialan työntekijöistä oli 16%. Tosin start-up yrityksissä naisten osuus on yleensä pienempi kuin isoissa yrityksissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa hankkeen toiminnassa estetään ennalta välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä ja pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitu, päätavoitteenaan hanke edistää pelialan kansallista yhteistyötä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Peliala tuottaa pääasiallisesti aineettomia tuotteita ja palveluita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa tiivistetään paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoitus on siis tehostaa paikallisten pelialan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Peliala tuottaa pääasiallisesti aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Kansallisen yhteistyön tehostamisen kautta voidaan matkustamista tehostaa ja keskittää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke läpileikkaa monina hyvinvoinnin osa-alueita. Peliala on esimerkiksi vahvasti kasvussa terveys- ja hyvinvointipuolella. Pelialan työllistämisvaikutus on myös huomattava.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Kaikessa hankkeen toiminnassa estetään ennalta välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä ja pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Peliala suhtautuu erilaisuuteen ja monikulttuurisuuteen suopeasti. Hankkeessa toteutetaan samaa kulttuurista arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen aikana pelialan sekä muiden alojen toimijoita törmäytetään synergiahyötyjen saavuttamiseksi. Esim. matkailu-peliala.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen aikana pelialan sekä muiden alojen toimijoita törmäytetään synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli nostaa Varsinais-Suomen pelialan liiketoiminta uudelle tasolle hyödyntämällä valtakunnallista yhteistyömallia. Toimenpiteet kohdistuivat osaamisen kasvattamiseen, innovaatioalustojen verkottamiseen, markkinointiin, pääoman hankinnan tukemiseen, julkaisutoiminnan koordinointiin, tiedotukseen ja markkinointiin. Hankkeen tuloksena Varsinais-Suomen alueen peliyritysten liiketoiminta ja pelialan työpaikkojen määrä kasvoivat ja peliyritykset hyötyvät Suomen asemasta maailman johtavana mobiilipelien kehittäjänä.