Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70706

Hankkeen nimi: Oasis StartUp Center

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Tiedepuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0840525-6

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358132677110

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.tiedepuisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohjola Ilpo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilpo.pohjola(at)tiedepuisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400182700

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TARVE
Koko Pohjois-Karjalaa kuvaa hyvin Joensuun Innovaatiokeskittymäprofiilissa arvioitu tilanne. Tutkimuksessa todettiin, että uusien ja toimivien pk-yritysten määrä on vähäinen suhteessa potentiaaliin eikä kohdistu alueen kärkialoille ja lisäksi alueen yrittäjät eivät halua kasvattaa yrityksiään (Hubconcepts Oy, 14.11.2013). Hankkeella hyödynnetään tämä potentiaali metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilla uusiksi kasvaviksi ja kansainvälityviksi yrityksiksi. Hanke toimii kuitenkin monialaisesti rajaamatta asiakkaita pois muilta aloilta jos kasvun ja kansainvälistymisen tunnusmerkit täyttyvät.
Hankkeen valmistelun pohjana ovat valtakunnallisesti uusien yritysten perustamisessa ja kehittämisessä käytetyt parhaat käytännöt, jotka pohjautuvat vastaavien yrityskehitysorganisaatioiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet Itä-Suomen yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankevalmisteluun ovat vaikuttaneet Josek Oy, Joensuu Entrepreneurship Society sekä Hallituspartnerit Itä-Suomi.

Hankkeessa hyödynnetään 2015 päättyvän Hautomohankkeen tuloksia ja asiakaspalautetta. Viimeisen 7 vuoden aikana, eli vuoden 2008 jälkeen Yrityshautomo on tuottanut useita menestystarinoita. Tänä aikana Hautomossa on ollut 69 eri asiakasta, joista toiminnassa on tällä hetkellä 57. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että noin 87 % asiakkaistamme jatkaa edelleen liiketoimintaa omissa nimissään. Näiden yritysten liikevaihto on viimeisten tietojen mukaan 15,3 M€ ja ne työllistävät 192 henkilöä.

Hautomon asiakkaista 15 on ollut tutkimuslähtöisiä ja 26 on mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Asiakkaittemme uskottavuudesta ja menestyksestä kertoo myös se, että 17 niistä on saanut toimintaansa mukaan pääomasijoittajan.

Seurantajaksoa aiempina vuosina Hautomosta on ponnistanut muun muassa Arcusys, Fastroi, Olapcon, Linnunmaa, Sitefactory ja monta muuta menestystarinaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme nähdä Hautomotyön kaikki vaikutukset vasta vuosien päästä.

HANKKEEN TAVOITE
Oasis StartUp Centerin päätavoite on kehittää uusia kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:
1. Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä alueelle.
2. Nuorten, alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa.
3. Tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.
4. Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. Lisäksi hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja aloittavien yritysten rahoitusjärjestelyissä.
5. StartUp -rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten rahoittamiseen. Rahaston kautta voidaan turvata yritysten liiketoiminnan laajentamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvä pääomittaminen.

UUTUUS- ja LISÄARVO
Hankkeen uutuus- ja lisäarvo syntyy erityisesti seuraavista osakokonaisuuksista:
1. Rakennetaan enkeli- ja pääomasijoittajaverkostot nuorten yritysten tueksi.
2. Perustetaan aloittavien yrityksien pääomittamiseen rahasto.
3. Rakennetaan Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö.
4. Pohjois-Karjalassa toimivien, nuorten alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen, sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen
Uusina toimintatapoina ovat ryhmävalmennukset sekä tiimiyttämisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen tähtäävät tilaisuudet. Yhteistyökumppaneina ovat elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, Hallituspartnerit Itä-Suomi, sekä yhteisöt kuten Joensuu Entrepreneurship Societyn.

TOIMENPITEET
Oasis StartUp Centerin toiminta jaetaan kuuteen tavoitteiden mukaiseen, toisiaan tukevaan työpakettiin, jotka muodostavat kehityspolun ja prosessin, jossa liikeidea voi kehittyä menestyväksi tuotteeksi tai palveluksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Työpaketti 1: Oasis StartUp Center tähtää Suomen parhaaseen innovatiiviseen ja yhteisölliseen kasvuympäristöön ja yhdessä tekemiseen. Liiketoiminnan kehittäminen tehdään ryhmäkoulutuksina, johon liitetään Hallituspartnerit Itä-Suomen kanssa sovittu Senior Advisor-toiminta viikko- ja kuukausitapahtumineen.
Tuotokset:
- tilaisuuksien lukumäärät
- kehittämistyöpajat - 12 kpl
- senior advisor-tilaisuudet - 12 kpl
- ryhmäkoulutukset (liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus) - 12 kpl
- tilaisuuksiin osallistujat - 300 osallistujaa

Työpaketti 2: Nuorille alle kolme vuotta toimineille yrityksille toteutetaan ryhmävalmennuksia yrityksen kehittymisen kannalta keskeisissä asioissa. Aiemman kokemuksen perusteella tällaisia ovat muun muassa myynti-, talous ja rahoitus-, hallitustyöskentely- sekä kansainvälisen liiketoimintaympäristön koulutus.
Tuotokset:
- ryhmävalmennuksia - 18 kpl
- tilaisuuksiin osallistujat - 90 henkilöä
- kv-messuja - 12 kpl

Työpaketti 3: Potentiaalisille tutkimuslähtöisille liikeidea-aihioille tarjotaan mahdollisuus Oasis StartUp Centerin avoimeen innovaatioympäristöön, jonka avulla tuotetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja rakennetaan tiimejä sekä aktivoidaan yrittäjyyteen, tunnistamaan potentiaalisten liikeideat, suunnittelemaan ja kehittämään liiketoimintaa sekä hyödyntämään liikeidean kasvupotentiaali.
Tuotokset:
Toimiva yhteistyömalli tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistamiseksi.

Työpaketti 4: Hankkeen tehtävänä on aktivoida sekä kansalliset, että kansainväliset rahoitusinstrumentit alkavien yritysten tueksi järjestämällä sijoittajatapaamisia ja yritysrahoituskoulutuksia. Alkavien yritysten rahoitus rakennetaan yhteistyössä ELY-keskuksen, Tekesin, Finnveran ja rahoituslaitosten sekä yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien kanssa.
Tuotokset:
Oasis StartUp Center tunnustetaan verkostossa keskeisenä yrityskehitystoimijana Pohjois-Karjalassa.
Toteutetaan kolme Venture Kick Off-pääomasijoituspäivää.

Työpaketti 5: Aloittavien yritysten StartUp-rahasto perustetaan yksityisellä ja julkisella rahoituksella. Sijoituskohteiden managerointivastuu on StartUp Centerillä ja se toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisten hallitusammattilaisten ja Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa.
Tuotokset:
- Rahaston perustaminen
- Tavoitteena vähintään 10 sijoitusta riippuen kohteiden liiketoimintapotentiaalista

TULOKSET
Lyhyen aikavälin vaikutukset:
Hankkeen aikana syntyy Joensuun alueelle ja Pohjois-Karjalaan noin 30 uutta kasvua ja kansainvälisyyttä hakevaa yritystä ja 100 uutta työpaikkaa. StartUp Centerin toimenpiteillä kasvatetaan uusien yritysten määrää ja vähennetään lopettaneiden määrää.

Pitkän aikavälin vaikutukset:
Hankkeen kohderyhmän edellytykset ja halu yrittäjyyteen Pohjois-Karjalassa paranee. Hanke tukee Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton maakuntaohjelman tavoitteita ja edesauttaa Joensuun seudun tunnettavuutta yrittäjäystävällisenä ja vetovoimaisena uusien yritysten sekä menestystarinoiden kasvupaikkana.
Toiminta tukee yrityskehitysverkostojen aktivoitumista, jonka tuloksena yrityskehittäjät tuntevat paremmin toistensa palvelut parantaen asiakkaan mahdollisuutta saada parhaiten hänelle sopivaa palvelua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Centerin kohderyhminä ovat alle kolmevuotiaat yritykset, opiskelija-, tutkimus- ja yrityslähtöiset liiketoiminta-aihiot sekä henkilöt, jotka pohtivat yrityksen perustamista, erityisesti metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Joensuun Tiedepuiston yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Lisäksi yhteistyö seudullisten elinkeinoyhtiöiden kanssa hanke palvelee koko maakunnan kehittymistä ja kilpailukykyä. Tuloksellinen toiminta edellyttää saumatonta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja julkishallinnon toimijoiden, muiden teknologiakeskusten ja rahoittajien kanssa. Oppilaitosten roolina tulee olemaan yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyteen aktivointi sekä ideoiden jalostaminen idea-arviovaiheeseen, josta alkaa liiketoimintamallin sekä liiketoimintasuunnitelman kehittäminen tulevan liiketoiminnan perustaksi. Elinkeinoyhtiöiden kanssa kartoitetaan maakunnan kasvu- ja kansainvälistymiskykyiset ja – haluiset nuoret yritykset. Toiminnan kehittämiseksi haetaan myös parhaita käytäntöjä tutustumalla erilaisiin toimintamalleihin Suomessa ja ulkomailla sekä testataan uusia toimintamalleja joista parhaat käytännöt hyödynnetään uusien yritysten kehittämisessä. Etsimme asiakkaillemme parhaat rahoitusmallit julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 852 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 849 608

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 164 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 173 580

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Tohmajärvi, Polvijärvi, Rääkkylä, Liperi, Lieksa, Joensuu, Nurmes, Kontiolahti, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien ideoiden mukaan tulo hankkeen toimenpiteiden piiriin ei voi olla sukupuolikysymys, vaan sisältö ratkaisee.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli ei vaikuta osallistumiseen hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on kansainvälisyyttä kasvua hakevien liikeidea-aihioiden kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki luonnovarojen kestävää käyttöä. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki luonnovarojen kestävää käyttöä. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous)edistää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki luonnovarojen kestävää käyttöä. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki taloudellisesti kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki taloudellisesti kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki taloudellisesti kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki taloudellisesti kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki taloudellisesti kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke on kansainvälinen ja suomen/englannin kielinen, joten se palvelee laajasti eri väestöryhmiä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke on kansainvälinen ja suomen/englannin kielinen, joten se palvelee laajasti eri väestöryhmiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke on kansainvälinen ja suomen/englannin kielinen, joten se palvelee laajasti eri väestöryhmiä.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke on kansainvälinen ja suomen/englannin kielinen, joten se palvelee laajasti eri väestöryhmiä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen tavoitekohderyhmän (Metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit)edistävät kaikki ympäristöosaamista. Lisäksi käytössä on Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiaan liittyvät resurssit.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oasis StartUp Centerin päätavoite oli kehittää uusia kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Hanke koostui seuraavista osakokonaisuuksista:

TP1: Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö, joka tukee kansainvälisesti Invest In North Karelia -toimintaa sekä uusien työpaikkojen syntyä alueelle

Hankkeen aikana luotiin netWork Oasikseen Hautomotilat, jossa yritysvalmentajat sekä hautomoasiakkaat työskentelevät samassa fyysisessä tilassa, Hautomossa. Kaikki ne, jotka yhteisöllisen tilan valitsivat työpisteekseen, olivat erittäin tyytyväisiä toimintamalliin. Vuorovaikutus niin valmentajien kuin asiakkaiden kanssa oli luontevaa ja päivittäistä. Samoin asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki oli suuressa roolissa; akuuteista tilanteista keskusteltiin ja oppimisprosessi oli jatkuvaa. Noin puolet asiakkaista käytti hankkeen aikana hautomotiloja yritystoimintansa sijaintina.

Toinen keskeinen työpaketin osa oli alueellisten yhteisöiden kanssa verkostoituminen ja päätös aloittaa mukana olevien toimijoiden kanssa yhteistyömalli, jolla opiskelijayrittäjyyttä saataisi aktivoitua mahdollisimman paljon. Tähän kasvukehitysympäristö mahdollistaa toimivat tilat ja puitteet. Hankkeen aikana aloitettiin yhteistyö kaupungin ja Riverian, Karelian sekä UEF:n kanssa (Global Education Park Finland). Y-Yhteisöksi nimetty fyysinen tila on Tiedepuistolla, toiminta alkaa tammikuussa 2019. Tiloja käyttävät alueelliset yhteisöt, joista mainittakoon JoES, Draft, Y-akatemia, NY-yritykset, ProRiveria sekä Demola. Y-Yhteisö toimii kotipesänä opiskelijayrittäjille. Tila sijoittuu mahdollisimman lähelle hautomotiloja, jotta luonnollinen vuorovaikutus hautomovalmentajien ja start up -yritysten välillä aktivoi opiskelijayrittäjyyttä kaikilla tasoilla.

Hankkeen aikana mainittu toimintaedellytysten parantaminen toteutettiin usealla eri toimenpiteellä. Hankkeessa luotiin Hautomon Vuosikello, jossa jokaisella kvartaalilla on teema: Rahoitus, Myynti, Strategia sekä neljäntenä Teknologia. Jokaisella kvartaalilla on yksi päätapahtuma, sekä sitä tukevat aamukahvit. Aamukahveilla oli hankkeen aikana keskimäärin 20 osallistujaa, kvartaalin päätapahtumissa +100 osallistujaa. Hautomokahveilla oli aina ulkopuolinen key-note -puheenvuoro, jonka jälkeen oli yleisöllä tilaisuus keskustella face-to-face tapaamisissa mainitun asiantuntijan kanssa. Tilaisuuksissa kehittyi arvokasta keskustelua, jotka osaltaan auttavat asiakkaitamme hyödyntämään käytännön työssä kahvitilaisuuksissa opittu tieto.

Tapahtumista mainittakoon pääomasijoituspäivä Venture Kick Off, myyntipuhekilpailu Pitch Me Up sekä teknologiatapahtuma Tech Me Up.
Tilaisuudet olivat keskeinen osa toimintaa hankkeen aikana ja tulokset olivat hyviä. Hankkeen aikana luotu toimintamalli tulee jatkumaan pysyvänä toimintana tulevaisuudessa.

TP2: Nuorten, alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa.

Ryhmävalmennuksina toteutettiin myynnin, pitchauksen, talouden ja muiden liiketoiminnan kannalta keskeisten aiheiden koulutuksia kohderyhmälle. Ryhmävalmennuksia järjestettiin hankkeen aikana 6-8 kpl/vuosi. Osallistujia tilaisuuksissa oli tilaisuudesta riippuen 20-100 henkilöä. Esimerkkeinä tilaisuuksista mainittakoon Beth Susannen järjestämä todella korkeatasoinen pitchauskoulutus sekä valtakunnallinen biotalouden start-up -tilaisuus. Tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistui runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita sekä maahanmuuttotaustaisia henkilöitä.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta tärkeänä työkaluna oli vuosittain järjestetty Start Me Up -liikeideakilpailu, joka hankkeen aikana keräsi noin 700 liikeideaa. Osallistujien profiilissa opiskelijoiden määrä on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, samoin kuin naisten osuus. Mainittuja ideoita sparrattiin omien ja elinkeinoyhtiöiden yritysneuvojien toimesta useita kertoja ja tuloksena saatiin merkittävä määrä uusia liiketoiminta-aihiota. Liikeideakilpailussa jaettiin palkintoja yhteensä 90 000 €. Palkinnot mahdollisti laaja kansallinen yhteistyökumppaneiden verkosto. Alueellisesti mukana olivat kaikki merkittävät elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt sekä kauppakamari. Liikeideakilpailu on merkittävin kansallinen liikeideakilpailu niin palkintojen määrän kuin liikeideoidenkin osalta.

Alle kolme vuotta toimineiden yritysten kehittämistä on toteutettu mm. Hallituspartnerit Itä-Suomen kanssa. Kohderyhmää on aktivoitu yhdessä elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Merkittävänä yhteistyökumppanina Uusyrityskeskuksen päättymisen jälkeen toimi JOSEK sekä TE-toimisto.

TP3: Tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimuslähteisten liikeideoiden kaupallistamisessa oli hankkeen aikana runsaasti yhteistyötä UEF:n ja Karelia-amk:n kanssa. Käytännön esimerkkinä oli TUTLI -hanke ”G4M”, jossa olimme ohjausryhmässä mukana osaltamme auttamassa liikeidean kehittämisessä. Lopputuloksena hankkeen aikana TUTLI:sta syntyi spin-off -yritys, joka vastaavasti tuli hautomoasiakkaaksi ennen yrityksen perustamista. Toinen TUTLI -hanke, jossa olimme mukana, oli Digitarium -hanke, joka jatkuu yritystoimintana.

Yhteistyö UEF:n ja Karelia-amk:n Draft -ohjelmassa on tuonut yrityshautomolle useita potentiaalisia asiakkaita. Olemme toimineet hankkeen ajan tuomariston jäsenen roolissa, jossa olemme päässeet tutustumaan tutkimuslähtöisiin yritysaioihin. Draft-ohjelmasta ohjautui useita liikeideoita prosessiimme.

Hankkeen aikana kehitettiin myös UEF:n ja Karelia-amk:n kanssa Scratch Me Up -ohjelma, joka on toteutettu hankkeen aikana kahdesti. Ohjelma vastaa 10 opintopisteen yrittäjyysopintoja. Ohjelmassa lukuvuoden syksy -osion aikana muodostetaan opiskelijoista tiimit, jotka omien tai annettujen liikeideoiden parissa työskentelevät syksyn rakentaen liiketoimintasuunnitelman yhteistyössä hautomovalmentajien kanssa. Prosessi koostuu ryhmävalmennuksista, asiantuntijaluennoista, työpajoista sekä pitchaustilaisuuksista sekä itseoppimisesta.

TP4: Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. Lisäksi hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja aloittavien yritysten rahoitusjärjestelyissä.

Hankkeen aikana toteutettu businessenkeli-verkoston luonti onnistui hyvin. Yksittäisiä enkelisijoittajia tunnistettiin Pohjois-Karjalasta 82 kpl, joista aktiivisesti sijoittaa start-up -yrityksiin noin 20 kpl. Keskeinen vuosittainen pääomasijoittaja -tapahtuma, Venture Kick off on vakiinnuttanut paikkansa alueemme merkittävimpänä sijoittajatapahtumana. Tärkeä osa toimintaa oli FIBAN-yhteistyö ja sen yhteisöjäsenyys. Hankkeen aikana perustetuista yrityksistä 10 otti mukaansa ulkopuolisen sijoittajan kasvun vauhdittamiseksi. Pääomasijoittajille järjestettiin vuosittain koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Kansallisten rahoitusinstrumenttien osalta kaikkien julkisten tahojen (Finnvera, ELY, TEKES/Business Finland) yhteistyö oli tiivistä, ja erityisesti TEKES:n TEMPO-instrumenttia asiakasyrityksemme ovat hyödyntäneet vahvasti rahoitusjärjestelyissä. Useammat asiakasyritykset ovat hakeneet myös suoraan EU:sta, esimerkiksi Horizon 2020 ja ESIR instrumenteilla.

TP5: StartUp -rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten rahoittamiseen. Rahaston kautta voidaan turvata yritysten liiketoiminnan laajentamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvä pääomittaminen.

Hankkeen aikana on selvitetty millainen rahasto palvelee parhaiten alkuvaiheen yrityksiä. Selvityksen pohjalta päädyttiin epäsymmentrisen rahaston perustamiseen. Tuossa mallissa Joensuun kaupunki sijoittaa rahastoon 70 % ja yksityiset sijoittajat 30 %. Rahaston voitot tullaan jakamaan kaupungin ja sijoittajien kesken 50/50. Rahaston koko tulee olemaan 2 500 000 €. Rahasto tulee tekemään pääasiassa kanssasijoituksia yksityisen rahan kanssa. Hankkeen aikana valmisteltiin hallinnointiyhtiön perustamista ja tulevaa kilpailutusta rahaston hallinnoinnista. Rahasto mahdollistaa heti yrityksen alkuvaiheessa julkisten rahoitusinstrumenttien hakemista ja jouduttaa yritysten kehitystä.

Lyhyen aikavälin vaikutukset:
Tavoitteena oli saada Joensuun alueelle ja 30 uutta yritystä ja 100 uutta työpaikkaa. Hankkeen tuloksena syntyi 36 uutta yritystä ja 150 uutta työpaikkaa. Hankkeen lyhyen tähtäimet toteutuivat näin ollen täysimääräisesti.

Pitkän aikavälin vaikutukset:
Hankkeen kohderyhmän edellytykset ja halu yrittäjyyteen ovat selkeästi parantuneet Pohjois-Karjalassa. Tämä näkyy mm. pääomasijoittajien aktivoitumisessa start up -yrityksiin sijoittamisessa. Samoin liikeideakilpailun ideamäärä korreloi yrittäjyysinnostuksen toteutumista alueella. Lukuisat hankeen aikana tehdyt vierailut muiden alueiden vastaaviin toimijoihin antoivat meille mielikuvan siitä, että Pohjois-Karjalassa liiketoiminnan kehitystyötä tekevät tahot tuntevat toisensa ja yhteistyö on välitöntä ja tuloksellista. Esimerkiksi vuoden 2018 liikeideakilpailussa olivat mukana kaikki oppilaitokset (Riveria, Karelia, UEF), sekä elinkeinoyhtiöt, Yrittäjäjärjestö, Kauppakamari kuin Maakuntaliittokin. Tämä osaltaan kertoo yhteistyön konkretiasta. Kuukausittaiset yrityspalvelukeskuksen kuukausikahvit ovat toinen esimerkki yhteistyöstä tekemisen tasolla.

Indikaattoritietojen osalta numeeriset tavoitteet toteutuivat pääosin. Tavoitteet ylittyivät t&k&i-yhteistyön käynnistymisessä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, uusiutuviin energiaratkaisuihin tai vähähiilisyyteen perustuvassa liiketoiminnassa sekä start-up yritysten valmiuksissa uuden tuotteen tai palvelun kehittämisessä. Tavoitteesta jäätiin avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteutetuissa sovelluksissa ja uusien tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä.