Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70709

Hankkeen nimi: Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: +358 17 255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heino Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.heino(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 785 6759

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden
yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. KOLA-hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauden
polttotekniikan koeympäristö erityisesti alueen yritysten käyttöön ja edistää se tunnettavuutta myös valtakunnallisesti.
Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen
toteuttamisen. Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden
jalkauttamisen kilpailukykyiseksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi.
Varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon pk-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan,
päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä kaikki laitostoimijat ja –toimittajat, joiden tuotantoympäristö
perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki –kattilassa.
Hankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä
kautta prosessin käyttäytymistä ja sen hallintaa. Lisäksi ennen varsinaisten pilotointien alkamista kehitetään tuotetun
datan käsittelyä ja siihen liittyviä seikkoja. Pilottien ja koeajojen myötä kehitetään toimintamallia ja palvelujen
kuvauksia sekä kasvatetaan myös koeympäristön tunnettavuutta. Polttopilotti-toimintaan palkataan Savonian ja Lappeenrannan
teknillisen yliopiston henkilöresurssia, jotka osallistuvat piloteissa tehtävään työn
suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten dokumetointiin.
Hankkeen tuloksina saadaan nopeutettua pk-yritys- ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden
käyttöönottoa sekä alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö. Lyhyellä tähtäimellä koeympäristön
käytöllä voidaan välttää koeajotoimintaa tuotantolaitoksissa. Pidemmällä aikavälillä koetoiminnan avulla
mahdollistetaan energiatehokkaampia tuotantotapoja, joissa käytettävät ratkaisut ovat nykyisiä ympäristöystävällisempiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savolaiset PK-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön
tuottamiseen liittyviä. Samaten kaikki laitostoimijat ja laitostoimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu
leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputkikattilassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koeympäristö tarjoaa tutkimustahoille monenlaisia tutkimuskohteista ja mahdollistaa niihin liittyvän koetoiminnan.
Näistä keskeisimpinä voidaan mainita kattilan tulipesän mittaukset, tuhkien tutkimus, polton
päästöjen hallinta sekä korroosion hallinta.
Välillisinä kohderyhminä voidaan pitää kaikkia alan kehitys- ja tutkimustoiminnasta kiinnostuneita tahoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 256

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 206

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 771

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 434 588

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus, Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opiskelijankatu 3

Postinumero: 78210

Postitoimipaikka: Varkaus

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen eri vaiheissa huomioidaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen "Tasa-arvonvaltavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa" ohjeen mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa, mm. uusissa hankehenkilöstön rekrytoinneissa. Samaten kaikessa hankkeen viestinnässä tuodaan esiin alan soveltuvan yhtälailla miehille ja naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta se huomiodaan hankkeen eri vaiheissa edellä kerrotulla tavalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja joissa kotimaisella puuperäisillä polttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja päästöjen hallintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja, joilla muutoin hyödyntämätön jäte voidaan polttamalla muuttaa energiaksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja joissa kotimaisella puuperäisillä polttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa haetaan ratkaisuja joilla PKyritykset pääsevät omien tuotteidensa kehittämisessä aina kaupallistamisvaiheeseen saakka.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ilmaan joutuvien päästöjen hallintaa ja niiden vähentämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Varkauteen on rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä energiatekniikan tutkimuskeskus, joka mahdollistaa kiinteän polttoaineen polttokokeiden suorittamisen leijukerroskattilaympäristössä. KOLA hankkeessa on käyttöönotettu tutkimusympäristöä, edistetty sen tunnettavuutta, rakennettu koeajojen toteuttamisen operointimallia ja tehty vielä merkittävästi prosessiin, sähköistykseen ja automaatioon liittyviä muutoksia ja täydennyksiä.
Hankkeen aikana prosessi saatiin käyttöönotettua, mutta yrityskohtaisia pilotteja ympäristössä ei vielä pystytty toteuttamaan.