Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70710

Hankkeen nimi: Hyvinvointia elintarvikkeista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2660204-2

Jakeluosoite: Jalkalantie 6

Puhelinnumero: 0207 464 600

Postinumero: 77600

Postitoimipaikka: Suonenjoki

WWW-osoite: http://www.sisa-savo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiainen Olli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.tiainen(at)savogrow.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207 464 620

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Navitas Kehitys Oy, 0775736-4
Savonia-ammattikorkeakoulu oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvinvointia elintarvikkeista 1.5.2015 – 31.12.2017
Hyvinvointia tukevien elintarvikkeiden kehittämistä tuetaan erityisesti yrityksissä, joilla on potentiaalia myös kansainvälisille markkinoille. Kehitystyössä paneudutaan erityisesti tuotekehitysprosessin hiomiseen ja tuotantoprosessissa kerättävän tiedon maksimaaliseen hyödyntämiseen sekä elintarvike-, terveys- ja ravitsemusosaamisen tuomiseen osaksi tuotekehitystä. Kärkiyritysten keskinäistä yhteistyötä ja toinen toisiltaan oppimista tuetaan.

Hankkeen toinen kohdejoukko on jo toimivat elintarvikeyritykset sekä uutta yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt tai tuotteitansa jatkojalostavat maatilat. Tavoitteena on, että Pohjois-Savoon kasvaa uusia sekä innovatiivisia että alkutuotannosta ponnistavia elintarvikeyrityksiä ja että kasvuprosessissa pidemmällä olevat tukevat aloittavia yrityksiä. Hanke tulee kokoamaan seutukunnittain yhteen aloittavia ja pieniä elintarvikeyrityksiä ja tukemaan heitä sekä yritystoiminnan alussa että muutostilanteissa.

Hanke toteutetaan maakunnallisena siten, että hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehitysyhtiö Savogrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat osatoteuttajia. Savogrow vastaa hankkeen koordinoinnista ja sillä on päävastuu tuotekehityksestä ja tuotetietoprosessin kehittämisestä. Savonia-ammattikorkeakoulu tuottaa tuoteanalytiikkaa ja kuluttajatutkimuksia sekä tuo osaamisensa kautta tukea kansainväliseen markkinointiin. Navitas järjestää koemarkkinointitilaisuuksia sekä tukee pienempiä yrityksiä tuotekehityksessä huomioiden alueelliset vähittäiskauppa- ja ravintolasektorin asiakkaat. Hankkeen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen yhteisten päämäärien eteen, tavoitteena edistää elintarvikealan yritysten kehitystä sekä tuottaa markkinoille uusia hyvinvointia tukevia elintarvikkeita.

Hankkeen tasa-arvovaikutukset on arvioitu ja hanke tukee kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon ja Keski-Savon toiminta-alueella toimivat maakunnan ulkopuoliset pk-elintarvikeyritykset, jatkojalostajat sekä elintarvikealan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, horeca-sektori (suurtaloudet ja ravintolat), raaka-aineiden tuottajat (maidon ja lihantuottajat, marjojen ja kasvisten viljelijät, kalastajat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 700 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 626 323

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 967 069

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 861 090

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Vesanto, Kuopio, Kiuruvesi, Suonenjoki, Tuusniemi, Lapinlahti, Rautavaara, Rautalampi, Siilinjärvi, Tervo, Keitele, Sonkajärvi, Kaavi, Vieremä, Pielavesi, Varkaus, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13.5, joihin työllistyvät naiset 7.5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on tarkasteltu EK:n julkaisun Naiset ja miehet työelämässä 2013 tilastotietojen perusteella. Elintarvikeyrittäjien sukupuolijakaumasta ei ole tarkkoja tietoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen on huomioitu Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -oppaan ohjeiden mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Elintarvikeala on ns. tasa-arvoaloja. Hankkeen päätavoite on yritystoiminnan kasvattaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Hankkeessa edistetään paikalliseen alkutuotantoon sekä kalastus- ja keruutuotteiden jalostamista ja kulutuksen lisäämistä suhteessa pitkiä kuljetusmatkoja vaativien raaka-aineiden käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Paikallisten raaka-aineiden käyttö vähentää kuljetustarpeita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Alkutuotanto edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Raaka-aineiden mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen ja jätemäärän vähentäminen sekä kuljetusten minimointi vähentävät kasvihuonepäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Jalostuksen tehokkuudella ja sivutuotteiden hyödyntämisellä vähennetään jätekuormaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Maaseutuympäristössä uusiutuvia energianlähteitä käytetään yleisesti. Hanke edistää maaseudun asuttuna pysymistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Maaseutuelinkeinojen edistäminen, paikallisen jalostuksen lisääminen, edistää myös alkutuotantoa alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tavoitteena on kehittää alueen tutkimusosaamisesta palvelutuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Raaka-ainekuljetuksia hanke voi vähentää, mutta kansainvälinen toiminta lisää valmiiden tuotteiden kuljetustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hanke tähtää hyvinvointia tukevien elintarvikkeiden kehittämiseen ja yritysten kiinnostuksen lisäämistä ravitsemussuositusten mukaisten elintarvikkeiden kehittämiseen
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Elintarvikeala on naisvaltainen, mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja. Naisvaltaisesta elintarvike- ja ravitsemustutkimuksesta voi syntyä palveluyrityksiä tai se voi johtaa työllistymiseen elintarvikeyritysten toimihenkilötehtäviin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Maahanmuuttajien kulttuurintuntemuksen hyödyntäminen hankkeessa helpottaa maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja yrityselämään.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hanke edistää maaseudun elinkeinoja ja siten maaseudun asuttuna pysymistä
Ympäristöosaaminen 0 3
Kansainvälisessä elintarvikealan kaupankäynnissä ympäristöasiat ovat usein korostuneempia kuin Suomessa, jolloin kansainvälistyminen lisää kiinnostusta ympäristöasioihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin SavoGrown, Savonian ja Navitaksen yhteisesti toteuttamana. Hankkeessa kehitettiin yli 70 tuotetta, joista arviolta noin puolet on jo markkinoilla. Hankkeessa järjestettiin useita koulutuksia tuotekehityksestä sekä yksi koulutus viestinnästä. Tuotekehityksen tueksi laadittiin vinkkiopas pienten yritysten käyttöön. Hankkeessa pystytettiin akkreditoidut ravintoarvojen analyysipalvelut ja laadittiin kymmenien tuotteiden myyntipäällysmerkinnät. Hankkeen aikana toteutettiin kaksi messumatkaa (Köln ja Moskova) sekä kymmeniä kotimaassa toteutettuja opintoretkiä. Useissa pop up-myymälöissä ja paikallisten tuotteiden kauppakiertueilla testattiin tuotteiden menekkiä. Tuotetiedon hallinnan tueksi selvitettiin tarjolla olevia ohjelmistoja ja testattiin kahta ohjelmistoa yritysympäristöissä. Terveellisten elintarvikkeiden tuotekehitystä ja kulutusta edistettiin marjojen terveysvaikutuksiin liittyvien tutkimusten selvityksellä sekä panostamalla marjojen ja järvikalan tuotekehitykseen ja käyttöön. Yrityksiä verkotettiin toisiinsa ja hankeorganisaatioihin sekä opintomatkojen että yritystreffien avulla.

Hankkeen arviointikyselyjen mukaan hanke onnistui saavuttamaan asetetut tavoitteet hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä toimenpiteisiin.